Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usługi ochrony fizycznej terenu i obiektów Zamawiającego

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 469354-2012 z dnia 2012-11-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 79710000-4 - usługi ochroniarskie. 2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę w roku 2013 usług ochrony mienia na terenie obiektów Zamawiającego oraz usług...
Termin składania ofert: 2012-12-03

Gdynia: Świadczenie usługi ochrony fizycznej terenu i obiektów Zamawiającego oraz zabezpieczenie imprez sportowych organizowanych przez Zamawiającego


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.01.2013 r. pod numerem: 3283 - 2013
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 469354 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi ochrony fizycznej terenu i obiektów Zamawiającego oraz zabezpieczenie imprez sportowych organizowanych przez Zamawiającego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 79710000-4 - usługi ochroniarskie. 2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę w roku 2013 usług ochrony mienia na terenie obiektów Zamawiającego oraz usług zabezpieczenia imprez sportowych organizowanych przez Zamawiającego. 3. Usługa ochrony mienia dotyczy terenu i wszystkich obiektów biurowo-administracyjnych, użytkowych i sportowych będących w zarządzie Zamawiającego znajdujących się przy ulicy Olimpijskiej w Gdyni, przy ul. Kazimierza Górskiego 10 w Gdyni, przy ul. Nauczycielskiej w Gdyni, terenu i obiektów morskiej przystani jachtowej - Mariny Gdynia przy Alei Jana Pawła II 13A w Gdyni wraz z placem zabaw i budynkiem sanitarnym z zapleczem dla ratowników oraz punktem medycznym na plaży miejskiej Gdynia - Śródmieście, terenu i obiektów ośrodka hipoterapii przy ul. Spółdzielczej 4 w Gdyni oraz kąpielisk morskich w Gdyni Orłowie (przy zejściu z ul. Przebendowskich wejście GDY 17), Babich Dołach (przy zejściu z ul. Ikara wejście GDY 1) i Redłowie (przy zejściu z ul. Ejsmonda wejście GDY 11). 4. Usługa zabezpieczenia imprez sportowych w obsadzie składającej się z umundurowanych (zgodnie z art. 20 i 21 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia) osób ochrony wyposażonych w środki łączności dotyczy: 1) imprezy pod nazwą Nocny Bieg Świętojański, zwanej dalej Biegiem Świętojańskim, który odbędzie się na terenie Gdyni w przewidywanym terminie: 22 czerwca 2013 r.; 2) imprezy pod nazwą Bieg Europejski, który odbędzie się na terenie Gdyni w przewidywanym terminie: 11 maja 2013 r.; 3) imprezy pod nazwą Bieg Niepodległości, który odbędzie się na terenie Gdyni w dniu 11 listopada 2013 r.; 4) imprezy pod nazwą Mistrzostwa Polski w Aquathlonie, które odbędą się na terenie Gdyni w przewidywanym terminie: lipiec/sierpień 2013 r.; 5) imprezy pod nazwą Bieg Urodzinowy, który odbędzie się na terenie Gdyni w przewidywanym terminie: 9 luty 2013 r. 6) imprezy pod nazwą Igrzyska Miast Bliźniaczych, które odbędą się na terenie Gdyni w przewidywanym terminie: maj 2013 r. 7) festynu na plaży, w przewidywanym terminie: lipiec/sierpień 2013 r.; 8) imprezy pod nazwą Gdynia Sailing Days, która odbędzie się na terenie Gdyni w przewidywanym terminie: lipiec 2013 r. 5. Ochrona terenu i obiektów położonych przy ulicy Olimpijskiej w Gdyni (za wyjątkiem stadionu GOSiR) wykonywana ma być w systemie 1 (jedna) osoba ochrony całodobowo od poniedziałku do niedzieli. 6. Ochrona terenu i obiektów morskiej przystani jachtowej - Mariny Gdynia położonego przy Alei Jana Pawła II 13A w Gdyni wraz z placem zabaw i budynkiem sanitarnym z zapleczem dla ratowników oraz punktem medycznym na plaży miejskiej Gdynia - Śródmieście wykonywana ma być: 1) w sezonie turystycznym: a) od 01.05 do 31.05 i od 01.09 do 31.10 w systemie 1 (jedna) osoba ochrony codziennie, w godzinach od 20:00 do 08:00 rano dnia następnego; b) od 01.06 do 31.08 w systemie 2 (dwie) osoby ochrony codziennie, w godzinach od 20:00 do 08:00 rano dnia następnego; 2) poza sezonem turystycznym: a) od 01.04 do 30.04 w systemie 1 (jedna) osoba ochrony w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 20:00 do 8:00 rano dnia następnego, w soboty w godzinach od 16:00 do 8:00 rano dnia następnego oraz całodobowo w niedziele oraz święta (święta państwowe i kościelne ustawowo wolne od pracy, bez względu w jaki dzień tygodnia przypadają) od godz. 8:00 rano w niedzielę oraz dnia świątecznego do godz. 8:00 rano dnia następnego; b) od 01.11 do 30.11 w systemie 1 (jedna) osoba ochrony w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 rano dnia następnego, w soboty w godzinach od 16:00 do 8:00 rano dnia następnego oraz całodobowo w niedziele oraz święta (święta państwowe i kościelne ustawowo wolne od pracy, bez względu w jaki dzień tygodnia przypadają) od godz. 8:00 rano w niedzielę oraz dnia świątecznego do godz. 8:00 rano dnia następnego; c) od 01.01 do 31.03 oraz od 01.12 do 31.12 w systemie 1 (jedna) osoba ochrony w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 16.00 do godz. 8.00 rano dnia następnego, oraz całodobowo w soboty, niedziele oraz święta (święta państwowe i kościelne ustawowo wolne od pracy, bez względu w jaki dzień tygodnia przypadają) od godz. 8:00 rano w sobotę i niedzielę oraz dnia świątecznego do godz. 8:00 rano dnia następnego. 7. Ochrona terenu i obiektów kąpielisk morskich na plaży w Gdyni Orłowie (przy zejściu z ul. Przebendowskich wejście GDY 17), Babich Dołach (przy zejściu z ul. Ikara wejście GDY 1) i Redłowie (przy zejściu z ul. Ejsmonda wejście GDY 11) w okresie od dnia 15 czerwca 2013 roku do dnia 31 sierpnia 2013 roku, wykonywana ma być w systemie: 1 (jedna) osoba ochrony na każde kąpielisko w dniach od poniedziałku do niedzieli włącznie, w godzinach od 17:30 do 09:00 dnia następnego. 8. Ochrona terenu i obiektu stadionu rugby położonego przy ul. Kazimierza Górskiego 10 w Gdyni wykonywana ma być w systemie: 1 (jedna) osoba ochrony całodobowo od poniedziałku do niedzieli. 9. Ochrona terenu i obiektu stadionu GOSiR położonego przy ulicy Olimpijskiej w Gdyni wykonywana ma być w systemie 3 (trzy) osoby ochrony całodobowo od poniedziałku do niedzieli. 10. Ochrona terenu i obiektu kompleksu sportowego położonego przy ul. Nauczycielskiej w Gdyni wykonywana ma być w systemie: 1 (jedna) osoba ochrony całodobowo od poniedziałku do niedzieli. 11. Ochrona terenu i obiektów ośrodka hipoterapii położonych przy ul. Spółdzielczej 4 w Gdyni wykonywana ma być w systemie 1 (jedna) osoba ochrony codziennie w dniach od poniedziałku do niedzieli włącznie, w godzinach od 19:00 do 07:00 rano dnia następnego. 12. W ramach usługi Wykonawca zobowiązany jest zapewnić: 1) w odniesieniu do terenu i obiektów przy ulicy Olimpijskiej (za wyjątkiem stadionu GOSiR): a) obsadę składającą się z umundurowanych (zgodnie z art. 20 i 21 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia) osób ochrony wyposażonych w środki łączności, osoby ochrony winny wyglądać schludnie; b) monitorowanie terenu i obiektów poprzez system kamer przemysłowych zamontowanych na terenie Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (będących własnością Zamawiającego); c) stałą łączność osoby ochrony z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego; d) podłączenie do stacji monitorowania oraz monitorowanie zamontowanych w obiekcie systemów alarmowych; e) użycie w razie potrzeby oznakowanego zmotoryzowanego patrolu interwencyjnego Wykonawcy (czas dojazdu patrolu do GOSiR od chwili zgłoszenia - max 10 minut); Zamawiającemu przysługuje prawo dwukrotnego sprawdzenia w ciągu jednego miesiąca, czasu dojazdu patrolu poprzez kontrolne wezwanie patrolu; f) ubezpieczenie za szkody powstałe w okresie czasu dojazdu patrolu interwencyjnego; g) uruchamianie i wyłączanie systemów alarmowych znajdujących się na terenie obiektów GOSiR; h) sprawdzanie poprawności zamknięć wszystkich drzwi wewnętrznych obiektów GOSiR oraz zamknięcie niezabezpieczonych wejść; i) sprawdzanie poprawności zamknięć wszystkich drzwi zewnętrznych obiektów GOSiR oraz zamknięcie niezabezpieczonych wejść do budynków i budowli, zamykanie bramy parkingowej; j) niezwłoczne informowanie Zamawiającego i odpowiednich służb o zagrożeniach obiektów spowodowanych awarią instalacji elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej, pożarowej, zalegającym śniegiem, itp.; k) w sezonie zimowym odśnieżanie koniecznych dróg dojścia od ogrodzenia posesji do budynku administracji, hotelu, hali gier, hali LA; l) sprawdzanie poprawności wykorzystania boisk sportowych z ustalonym grafikiem i odnotowywanie nieprawidłowości w dzienniku służby; m) wydawanie kluczy podczas nieobecności pracownika recepcji oraz prowadzenie rejestru wydawania kluczy; n) prowadzenie dziennika służby; o) patrolowanie terenu i obiektów przy użyciu psa będącego własnością Zamawiającego, minimum 1 obchód na 2 godziny; p) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i zamontować na terenie ochrony rejestrator obchodów oraz pracy w terenie osób ochrony; Zamawiający wskaże miejsca montażu baz kontrolnych (co najmniej 4 punkty); rejestrator ma wskazywać datę i godzinę każdego indywidualnego obchodu (odczytu) przy każdym punkcie kontrolnym; Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli obchodów, w związku z czym Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego dostarczy mu wydruk obchodów za okres wymagany przez Zamawiającego; 2) w odniesieniu do terenu i obiektów morskiej przystani jachtowej - Marina Gdynia wraz z placem zabaw i budynkiem sanitarnym z zapleczem dla ratowników oraz punktem medycznym na plaży miejskiej Gdynia - Śródmieście: a) obsadę składającą się z umundurowanych (zgodnie z art. 20 i 21 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia) osób ochrony wyposażonych w środki łączności, osoby ochrony winny wyglądać schludnie; b) monitorowanie terenu i obiektów poprzez system kamer przemysłowych zamontowanych na terenie morskiej przystani jachtowej oraz na budynku sanitarnym (będących własnością Zamawiającego); c) stałą łączność osoby ochrony z kierownikiem Mariny Gdynia; d) podłączenie do stacji monitorowania oraz monitorowanie zamontowanych w obiekcie systemów alarmowych; e) w czasie służby (tj. między godziną 20:00 wieczorem a 06:00 rano) dwukrotne patrolowanie oznakowanym zmotoryzowanym patrolem interwencyjnym Wykonawcy miejsca ochrony, przybycie patrolu musi być odnotowane w dzienniku służby przez dowódcę patrolu; f) użycie w razie potrzeby oznakowanego zmotoryzowanego patrolu interwencyjnego Wykonawcy (czas dojazdu patrolu do Mariny Gdynia od chwili zgłoszenia - max 10 minut); Zamawiającemu przysługuje prawo dwukrotnego sprawdzenia w ciągu jednego miesiąca, czasu dojazdu patrolu poprzez kontrolne wezwanie patrolu; g) ubezpieczenie za szkody powstałe w okresie czasu dojazdu patrolu interwencyjnego; h) uruchamianie i wyłączanie systemów alarmowych znajdujących się na terenie Mariny Gdynia; i) sprawdzanie poprawności zamknięć wszystkich drzwi wewnętrznych budynku Mariny Gdynia oraz zamknięcie niezabezpieczonych wejść; j) sprawdzanie poprawności zamknięć wszystkich drzwi zewnętrznych budynku Mariny Gdynia oraz zamknięcie niezabezpieczonych wejść, bram; k) w trakcie trwania dyżuru osoba ochrony będzie miała obowiązek pełnić w podstawowym zakresie obowiązki bosmana tj. prowadzić dziennik służb, obsługę radiostacji VHF (odbieranie zgłoszeń wejścia i wyjścia jednostek) i notowanie powyższego w dzienniku ruchu jednostek, rejestrację jednostek wpływających i wypływających z przystani, przyjęcia zgłoszenia jednostki, wskazania miejsca postoju, dokonywania spisu jednostek, a w przypadku pojawienia się jednostki zagranicznej poinformowania Straży Granicznej, dlatego też osoba ochrony musi posiadać uprawnienia radiooperatora krótkiego zasięgu w służbie morskiej SRC; Zamawiający na każdym etapie wykonywania umowy może żądać od Wykonawcy dokumentu potwierdzającego uprawnienia osoby ochrony w tym zakresie; l) niezwłoczne informowanie kierownika Mariny Gdynia i odpowiednich służb o zagrożeniach obiektów spowodowanych awarią instalacji elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej, pożarowej, zalegającym śniegiem, itp.; m) niezwłoczne informowanie kierownika Mariny Gdynia i reagowanie osoby ochrony w przypadku łamania regulaminu Mariny Gdynia, powstania zagrożenia na lądzie lub wodzie osób bądź mienia, zanieczyszczenia wody substancjami ropopochodnymi; n) patrolowanie w czasie trwania dyżuru terenu morskiej przystani jachtowej wraz z placem zabaw i budynkiem sanitarnym z zapleczem dla ratowników oraz punktem medycznym na plaży miejskiej Gdynia - Śródmieście - minimum 1 obchód na 1 godzinę; o) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i zamontować na terenie ochrony rejestrator obchodów oraz pracy w terenie osób ochrony; Zamawiający wskaże miejsca montażu baz kontrolnych (co najmniej 4 punkty); rejestrator ma wskazywać datę i godzinę każdego indywidualnego obchodu (odczytu) przy każdym punkcie kontrolnym; Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli obchodów, w związku z czym Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego dostarczy mu wydruk obchodów za okres wymagany przez Zamawiającego; p) prowadzenie dziennika służby. 3) w odniesieniu do terenu i obiektów kąpielisk morskich w Gdyni (Orłowo, Redłowo, Babie Doły): a) obsadę składającą się z umundurowanych (zgodnie z art. 20 i 21 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia) osób ochrony wyposażonych w środki łączności, osoby ochrony winny wyglądać schludnie; b) stałą łączność osoby ochrony z kierownikiem Mariny Gdynia; c) w czasie służby (tj. między godziną 17:30 wieczorem a 09:00 rano) dwukrotne patrolowanie oznakowanym zmotoryzowanym patrolem interwencyjnym Wykonawcy miejsca ochrony, przybycie patrolu musi być odnotowane w dzienniku służby przez dowódcę patrolu; d) użycie w razie potrzeby oznakowanego zmotoryzowanego patrolu interwencyjnego Wykonawcy (czas dojazdu patrolu do kąpielisk od chwili zgłoszenia - max 10 minut); Zamawiającemu przysługuje prawo dwukrotnego sprawdzenia w ciągu jednego miesiąca, czasu dojazdu patrolu poprzez kontrolne wezwanie patrolu; e) ubezpieczenie za szkody powstałe w okresie czasu dojazdu patrolu interwencyjnego; f) sprawdzanie poprawności zamknięć namiotów socjalnych na kąpieliskach Gdynia Orłowo i Babie Doły oraz zamknięcie niezabezpieczonych wejść; g) niezwłoczne informowanie kierownika Mariny Gdynia i odpowiednich służb o zagrożeniach obiektów spowodowanych awarią instalacji elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej, pożarowej, podniesionym stanem morza itp.; h) niezwłoczne informowanie kierownika Mariny Gdynia i reagowanie osoby ochrony w przypadku, powstania zagrożenia na lądzie lub wodzie osób bądź mienia, niszczenia znaków na kąpielisku od strony wody i lądu, zanieczyszczenia wody; i) patrolowanie w czasie trwania dyżuru namiotu z zapleczem dla ratowników oraz punktem medycznym na plaży Gdynia Babie Doły, Orłowo, Redłowo - minimum 1 obchód na 1 godzinę; j) prowadzenie dziennika służby. 4) w odniesieniu do terenu i obiektu stadionu rugby przy ulicy Kazimierza Górskiego: a) obsadę składającą się z umundurowanych (zgodnie z art. 20 i 21 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia) osób ochrony wyposażonych w środki łączności, osoby ochrony winny wyglądać schludnie; b) monitorowanie terenu i obiektu poprzez system kamer przemysłowych zamontowanych na terenie, będących własnością Zamawiającego; c) stałą łączność osoby ochrony z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego; d) podłączenie do stacji monitorowania oraz monitorowanie zamontowanych w obiekcie systemów alarmowych; e) użycie w razie potrzeby oznakowanego zmotoryzowanego patrolu interwencyjnego Wykonawcy (czas dojazdu patrolu do obiektu od chwili zgłoszenia - max 10 minut); Zamawiającemu przysługuje prawo dwukrotnego sprawdzenia w ciągu jednego miesiąca, czasu dojazdu patrolu poprzez kontrolne wezwanie patrolu; f) ubezpieczenie za szkody powstałe w okresie czasu dojazdu patrolu interwencyjnego; g) uruchamianie i wyłączanie systemów alarmowych znajdujących się na terenie obiektu; h) sprawdzanie poprawności zamknięć wszystkich drzwi wewnętrznych obiektu oraz zamknięcie niezabezpieczonych wejść; i) sprawdzanie poprawności zamknięć wszystkich drzwi zewnętrznych obiektu oraz zamknięcie niezabezpieczonych wejść do obiektu, zamykanie bramy wjazdowej; j) niezwłoczne informowanie Zamawiającego i odpowiednich służb o zagrożeniach obiektu spowodowanych awarią instalacji elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej, pożarowej, zalegającym śniegiem, itp.; k) w sezonie zimowym odśnieżanie koniecznych dróg; l) sprawdzanie poprawności wykorzystania obiektu z ustalonym grafikiem i odnotowywanie nieprawidłowości w dzienniku służby; m) prowadzenie dziennika służby; n) patrolowanie obiektów minimum 1 obchód na 1 godzinę. 5) w odniesieniu do terenu i obiektu stadionu GOSiR przy ulicy Olimpijskiej: a) obsadę składającą się z umundurowanych (zgodnie z art. 20 i 21 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia) osób ochrony, jednakowo ubranych w tym w szczególności :biała koszula i krawat, wyposażonych w środki łączności, osoby ochrony winny wyglądać schludnie; w jednym czasie Wykonawca zapewni trzy osoby ochrony, z tym, że jedna osoba ochrony musi posiadać licencję ochrony co najmniej pierwszego stopnia, uprawniającą do podjęcia czynności bezpośredniego przymusu; (dwie osoby ochrony oddelegowane zostaną do dwóch recepcji, z których jedna wyposażona jest w system monitoringu); b) monitorowanie terenu i obiektu poprzez system kamer przemysłowych zamontowanych na terenie stadionu (będących własnością Zamawiającego); c) stałą łączność osób ochrony między sobą w czasie wykonywania służy; d) podłączenie do stacji monitorowania oraz monitorowanie zamontowanych w obiekcie systemów alarmowych; e) użycie w razie potrzeby oznakowanego zmotoryzowanego patrolu interwencyjnego Wykonawcy (czas dojazdu patrolu do stadionu od chwili zgłoszenia - max 10 minut); Zamawiającemu przysługuje prawo dwukrotnego sprawdzenia w ciągu jednego miesiąca, czasu dojazdu patrolu poprzez kontrolne wezwanie patrolu; f) ubezpieczenie za szkody powstałe w okresie czasu dojazdu patrolu interwencyjnego; g) uruchamianie i wyłączanie systemów alarmowych znajdujących się na terenie stadionu; h) sprawdzanie poprawności zamknięć wszystkich drzwi wewnętrznych stadionu oraz zamknięcie wszelkich niezabezpieczonych wejść; i) sprawdzanie poprawności zamknięć wszystkich drzwi zewnętrznych stadionu oraz zamknięcie wszelkich niezabezpieczonych wejść, bram; j) niezwłoczne informowanie Zamawiającego i odpowiednich służb o zagrożeniach obiektu spowodowanych awarią instalacji elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej, pożarowej, zalegającym śniegiem, itp.; k) w sezonie zimowym odśnieżanie koniecznych dróg, chodników, dojść do obiektu; l) sprawdzanie poprawności wykorzystania obiektu z ustalonym grafikiem i odnotowywanie nieprawidłowości w dzienniku służby; m) prowadzenie dziennika służby; n) patrolowanie obiektu; o) w razie potrzeby w trakcie trwania dyżuru, osoba ochrony zobowiązana będzie do oprowadzania po obiekcie, osoby lub grupy osób wizytujące obiekt np. wycieczki szkolne; p) Wykonawca postawi do dyspozycji Zamawiającego w trakcie każdego dyżuru co najmniej jedną osobę ochrony znającą język angielski w stopniu komunikatywnym; 6) w odniesieniu do terenu i obiektu kompleksu sportowego przy ulicy Nauczycielskiej: a) obsadę składającą się z umundurowanych (zgodnie z art. 20 i 21 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia) osób ochrony wyposażonych w środki łączności, osoby ochrony winny wyglądać schludnie; b) stałą łączność osoby ochrony z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego; c) użycie w razie potrzeby oznakowanego zmotoryzowanego patrolu interwencyjnego Wykonawcy (czas dojazdu patrolu do obiektu od chwili zgłoszenia - max 10 minut); Zamawiającemu przysługuje prawo dwukrotnego sprawdzenia w ciągu jednego miesiąca, czasu dojazdu patrolu poprzez kontrolne wezwanie patrolu; d) ubezpieczenie za szkody powstałe w okresie czasu dojazdu patrolu interwencyjnego; e) sprawdzanie poprawności zamknięć wszystkich drzwi wewnętrznych obiektu oraz zamknięcie niezabezpieczonych wejść; f) sprawdzanie poprawności zamknięć wszystkich drzwi zewnętrznych obiektu oraz zamknięcie niezabezpieczonych wejść do obiektu, zamykanie bramy wjazdowej; g) niezwłoczne informowanie Zamawiającego i odpowiednich służb o zagrożeniach obiektu spowodowanych awarią instalacji elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej, pożarowej, zalegającym śniegiem, itp.; h) w sezonie zimowym odśnieżanie koniecznych dróg; i) prowadzenie dziennika służby; j) patrolowanie obiektów minimum 1 obchód na 1 godzinę; 7) w odniesieniu do terenu i obiektów ośrodka hipoterapii przy ul. Spółdzielczej w Gdyni: a) obsadę składającą się z umundurowanych (zgodnie z art. 20 i 21 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia) osób ochrony wyposażonych w środki łączności, osoby ochrony winny wyglądać schludnie; b) monitorowanie terenu i obiektu poprzez system kamer przemysłowych zamontowanych na terenie ośrodka hipoterapii (będących własnością Zamawiającego); c) podłączenie do stacji monitorowania oraz monitorowanie zamontowanych w obiekcie systemów alarmowych; d) użycie w razie potrzeby oznakowanego zmotoryzowanego patrolu interwencyjnego Wykonawcy (czas dojazdu patrolu do ośrodka od chwili zgłoszenia - max 10 minut); Zamawiającemu przysługuje prawo dwukrotnego sprawdzenia, czasu dojazdu patrolu poprzez kontrolne wezwanie patrolu; e) ubezpieczenie za szkody powstałe w okresie czasu dojazdu patrolu interwencyjnego; f) uruchamianie i wyłączanie systemów alarmowych znajdujących się na terenie ośrodka; g) sprawdzanie poprawności zamknięć wszystkich drzwi wewnętrznych ośrodka oraz zamknięcie wszelkich niezabezpieczonych wejść; h) sprawdzanie poprawności zamknięć wszystkich drzwi zewnętrznych ośrodka oraz zamknięcie wszelkich niezabezpieczonych wejść, bram; i) niezwłoczne informowanie Zamawiającego i odpowiednich służb o zagrożeniach obiektu spowodowanych awarią instalacji elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej, pożarowej, itp.; j) prowadzenie dziennika służby; k) patrolowanie obiektu, minimum 1 obchód na 1 godzinę. 13. Każdy patrol, o którym mowa w ust. 12 pkt. 1 lit e), pkt. 2 lit e) i f), pkt. 3 lit d), pkt. 4 lit e), pkt. 5 lit. e), pkt. 6 lit. c) i pkt. 7 lit. d) składać się musi z co najmniej dwóch osób ochrony posiadających licencje ochrony (co najmniej pierwszego stopnia), posiadających uprawnienia do podjęcia czynności bezpośredniego przymusu. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić gotowość jednocześnie dwóch takich patroli na terenie Gdyni. 14. W ramach usług zabezpieczenia Biegu Świętojańskiego Wykonawca będzie świadczyć usługę w obsadzie osób ochrony, umundurowanych, wyposażonych w środki łączności oraz przy pomocy dwóch patroli samochodowych poruszających się cały czas po trasie biegu rozgrywanego w ramach imprezy, w dniu imprezy tj. planowany termin 22 czerwca 2013 r., z tym, że: 1) w godzinach od 14:00 dnia 20.06.2013 roku do godziny 04:00 dnia 23.06.2013 roku Wykonawca zapewni do dyspozycji Zamawiającego 6 (sześć) osób ochrony, 2) w dniu imprezy tj. 22.06.2013 roku przez 5 (pięć) godzin (nieprzerwanych) zapewni do dyspozycji Zamawiającego dodatkowo 80 (osiemdziesiąt) osób ochrony; obsada 80 osobowa obejmuje również skład patrolu samochodowego; Zamawiający poinformuje Wykonawcę o godzinach świadczenia ochrony przez ww. obsadę. 15. W ramach usług zabezpieczenia Biegu Europejskiego Wykonawca będzie świadczyć usługę w obsadzie osób ochrony, umundurowanych, wyposażonych w środki łączności oraz przy pomocy jednego patrolu samochodowego poruszającego się cały czas po trasie biegu rozgrywanego w ramach imprezy, w dniu imprezy tj. planowany termin 11 maja 2013 r., z tym, że: 1) w godzinach od 14:00 dnia 09.05.2013 roku do godziny 10:00 dnia 12.05.2013 roku Wykonawca zapewni do dyspozycji Zamawiającego 6 (sześć) osób ochrony, 2) w dniu imprezy tj. 11.05.2013 roku przez 5 (pięć) godzin (nieprzerwanych) zapewni do dyspozycji Zamawiającego dodatkowo 80 (osiemdziesiąt) osób ochrony; obsada 80 osobowa obejmuje również skład patrolu samochodowego; Zamawiający poinformuje Wykonawcę o godzinach świadczenia ochrony przez ww. obsadę. 16. W ramach usług zabezpieczenia Biegu Niepodległości Wykonawca będzie świadczyć usługę w obsadzie osób ochrony, umundurowanych, wyposażonych w środki łączności oraz przy pomocy jednego patrolu samochodowego poruszającego się cały czas po trasie biegu rozgrywanego w ramach imprezy, w dniu 11.11.2013 r., z tym, że: 1) w godzinach od 14:00 dnia 09.11.2013 roku do godziny 10:00 dnia 12.11.2013 roku Wykonawca zapewni do dyspozycji Zamawiającego 6 (sześć) osób ochrony, 2) w dniu imprezy tj. 11.11.2013 roku przez 5 (pięć) godzin (nieprzerwanych) zapewni do dyspozycji Zamawiającego dodatkowo 80 (osiemdziesiąt) osób ochrony; obsada 80 osobowa obejmuje również skład patrolu samochodowego; Zamawiający poinformuje Wykonawcę o godzinach świadczenia ochrony przez ww. obsadę. 17. W ramach usług zabezpieczenia Biegu Urodzinowego Wykonawca będzie świadczyć usługę w obsadzie osób ochrony, umundurowanych, wyposażonych w środki łączności, oraz przy pomocy dwóch patroli samochodowych poruszających się cały czas po trasie biegu rozgrywanego w ramach imprezy tj. planowany termin 09 lutego 2013 r., z tym, że: 1) w godzinach od 14:00 dnia 07.02.2013 roku do godziny 10:00 dnia 10.02.2013 roku Wykonawca zapewni do dyspozycji Zamawiającego 6 (sześć) osób ochrony, 2) w dniu imprezy tj. 09.02.2013 roku przez 5 (pięć) godzin (nieprzerwanych) zapewni do dyspozycji Zamawiającego dodatkowo 80 (osiemdziesiąt) osób ochrony; obsada 80 osobowa obejmuje również skład patrolu samochodowego; Zamawiający poinformuje Wykonawcę o godzinach świadczenia ochrony przez ww. obsadę. 18. W ramach usług zabezpieczenia Mistrzostw Polski w Aquathlonie Wykonawca będzie świadczyć usługę w obsadzie 30 (trzydziestu) osób ochrony, umundurowanych, wyposażonych w środki łączności posiadających licencję ochrony (co najmniej pierwszego stopnia), posiadających uprawnienia do podjęcia czynności bezpośredniego przymusu, w dniu imprezy tj. planowany termin lipiec/sierpień 2013 r., z tym, że w godzinach od 8:00 dnia poprzedzającego imprezę do godziny 08:00 dnia imprezy Wykonawca zapewni do dyspozycji Zamawiającego 4 (cztery) osoby, od godziny 08:00 do godziny 16:00 dnia imprezy Wykonawca zapewni do dyspozycji Zamawiającego 30 (trzydzieści) osób, a w godzinach od 16:00 dnia imprezy do godziny 10:00 dnia następnego zapewni do dyspozycji Zamawiającego 4 (cztery) osoby. Usługa dotyczy zabezpieczenia centrum zawodów, pilnowania pozostawionego sprzętu. 19. W ramach usługi zabezpieczenia Igrzysk Miast Bliźniaczych Wykonawca będzie świadczyć usługę w obsadzie 10 (dziesięciu) osób ochrony, umundurowanych, wyposażonych w środki łączności, planowany termin Igrzysk: siedem dni w maju 2013 r. We wskazanym terminie w ramach zabezpieczenia Wykonawca zapewni do dyspozycji Zamawiającego 10 (dziesięć) osób ochrony całodobowo. 20. W ramach zabezpieczenia festynu na plaży Wykonawca będzie świadczyć usługę w obsadzie 10 (dziesięciu) osób ochrony, umundurowanych, wyposażonych w środki łączności, planowany termin lipiec/sierpień 2013 r. z tym, że w godzinach od 6:00 dnia poprzedzającego imprezę do godziny 08:00 dnia imprezy Wykonawca zapewni do dyspozycji Zamawiającego 4 (cztery) osoby, od godziny 08:00 do godziny 20:00 dnia imprezy Wykonawca zapewni do dyspozycji Zamawiającego 10 (dziesięć) osób, a w godzinach od 20:00 dnia imprezy do godziny 10:00 dnia następnego zapewni do dyspozycji Zamawiającego 4 (cztery) osoby. Usługa dotyczy zabezpieczenia centrum zawodów, pilnowania pozostawionego sprzętu. 21. W ramach usług zabezpieczenia imprezy Gdynia Sailing Days Wykonawca będzie świadczyć usługę : 1) ochrony Mariny Gdynia przez okres 12 dni w obsadzie 1 osoba ochrony (łączna ilość godzin ochrony 255) 2) ochrony sceny na plaży Śródmieście przez okres 12 dni w obsadzie 1 osoba ochrony (łączna ilość godzin ochrony 240) 3) ochrony przy ostrodze (centrum imprezy) przez okres 5 dni w obsadzie 1 osoba ochrony (łączna ilość godzin ochrony 110) 4) ochrony przy Contrast Cafe przez okres 5 dni w obsadzie 2 osób ochrony (łączna ilość godzin ochrony 36) 22. W ramach usług zabezpieczenia imprezy Gdynia Sailing Days Wykonawca zapewni: a) ochronę miejsc imprezy, sprzętu uczestników i organizatora oraz zapewnienie przestrzegania przez uczestników imprez oraz osoby trzecie ustalonego porządku i regulaminu imprezy. b) obsadę składającą się z umundurowanych (zgodnie z art. 20 i 21 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia) osób ochrony wyposażonych w środki łączności, osoby ochrony winny wyglądać schludnie; c) użycie w razie potrzeby oznakowanego zmotoryzowanego patrolu interwencyjnego. Patrol składać się musi z co najmniej dwóch licencjonowanych pracowników ochrony ( co najmniej pierwszego stopnia), posiadających uprawnienia do podjęcia czynności bezpośredniego przymusu. d) w ramach zabezpieczenia imprezy Wykonawca zobowiązany będzie współdziałać z Zamawiającym oraz z przedstawicielami organizatora imprezy, który będzie wyłoniony w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. 23. Do obowiązków Wykonawcy w związku z zabezpieczeniem imprez sportowych należeć będzie przede wszystkim, zapewnienie przestrzegania przez uczestników imprez oraz osoby trzecie ustalonego porządku i regulaminu imprezy, a w szczególności zapobieganie wejściu osób trzecich na trasę bądź teren biegów/imprezy. Wykonawca zobowiązany będzie współdziałać z przedstawicielami Zamawiającego w realizacji ww. obowiązków. 24. Zamawiający informuje, iż ilość godzin ochrony jest ilością szacunkową (przewidywaną przez Zamawiającego). Wskazane ilości ochrony zostały przyjęte dla potrzeb obliczenia szacunkowej wartości zamówienia co nie odzwierciedla realnego zapotrzebowania na ochronę w czasie trwania umowy. W razie zmiany potrzeb Zamawiającego możliwe są odstępstwa od częstotliwości ilości i harmonogramów świadczenia usług. Zmiany w żadnym razie nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. 25. Zamawiający w razie potrzeb zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zapotrzebowania ilości osób ochrony przy poszczególnych imprezach lub/i do zwiększenia lub zmniejszenia czasu ich pracy. 26. Zamawiający w razie potrzeb zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zapotrzebowania ilości osób ochrony obiektów lub/i do zwiększenia lub zmniejszenia czasu ich pracy. 27. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zrezygnowania z usługi zabezpieczenia imprez, o których mowa powyżej, w przypadku rezygnacji z ich organizacji. 28. Zamawiający przewiduje możliwość zamówień dodatkowych nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia. 29. Zamawiający przewiduje możliwość zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 30 % wartości zamówienia podstawowego..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.01.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Askar Sp. z o.o., ul. Mikołaja Reja 13/15, 81-874 Sopot, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 710255,75 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 534336,72
  • Oferta z najniższą ceną: 534336,72 / Oferta z najwyższą ceną: 767013,24
  • Waluta: PLN.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 07.01.2013
Data udostępnienia informacji: 07.01.2013
Ostatnia aktualizacja: 07.01.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.01.2013 13:10 Dodanie informacji Maciej Zaborski