Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usług ochrony

Znak sprawy: GCS.DZPI.2714.1.2018
 
 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIU
 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne
o wartości poniżej kwoty 750 000 euro
 
 
Świadczenie usługi ochrony fizycznej terenu i obiektów Zamawiającego oraz zabezpieczenie imprez sportowych organizowanych przez Zamawiającego
 
 
 
I.           Nazwa i adres Zamawiającego
        Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa, 81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 5/9, tel./faks: 58  622-11-64, 622-35-74, strona internetowa www.gdyniasport.pl, REGON 191439845.
 
II.         Informacja o trybie i stosowaniu przepisów
        Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) (zwanej dalej „Ustawą”) o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w art.138g ust.1 pkt. 1 Ustawy.
 
III.       Opis przedmiotu zamówienia
        Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 79710000-4 – usługi     ochroniarskie.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług ochrony mienia na terenie obiektów Zamawiającego oraz usług zabezpieczenia imprez sportowych organizowanych przez Zamawiającego.
 
IV.      Termin realizacji zamówienia :
od godziny 12:00 w dniu 28.12.2018 roku do dnia 27.12.2019 roku do godziny 12:00.
 
V.        Data udzielenia zamówienia:  27 grudnia 2018 roku.
 
VI.      Cena wybranej oferty: 1.533.484,32  zł.
 
VII.    Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
        NORD Security Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku  (80-254) przy ul. Partyzantów 76.
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Joanna Szabłowska
Data wytworzenia informacji: 28.12.2018
Data udostępnienia informacji: 28.12.2018