Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na sprzątanie i utrzymanie czystości gdyńskich plaż i przystani jachtowej w sezonie 2012/2013

Gdynia, dnia 22 maja 2012 roku
 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 
Gdynia: SPRZĄTANIE I UTRZYMANIE CZYSTOŚCI GDYŃSKICH PLAŻ I PRZYSTANI JACHTOWEJ W SEZONIE 2012/2013.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu  22.05.2012 r. pod numerem: 113355 - 2012
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 76463 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: SPRZĄTANIE I UTRZYMANIE CZYSTOŚCI GDYŃSKICH PLAŻ I PRZYSTANI JACHTOWEJ W SEZONIE 2012/2013..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 90680000-7 - usługi sprzątania plaż. 2. Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie i utrzymanie czystości plaż i przystani jachtowej położonych na terenie miasta Gdyni o łącznej długości około 10 km, z wyłączeniem miejsc wygrodzonych na prowadzenie działalności przez osoby trzecie. 3. Usługi dotyczą następujących plaż i terenów: 1) (Rejon A) Plaża BABIE DOŁY (od wejścia nr 1 do wejścia nr 3), powierzchnia plaży - 24.575 m2, pow. terenów zielonych - 61.229 m2 - zgodnie z mapą stanowiącą załącznik nr 24 SIWZ, 2) (Rejon B) Plaża OKSYWIE (od wejścia nr 3 do wejścia nr 5), powierzchnia plaży - 10.000 m2, pow. terenów zielonych - 11.014 m2 - zgodnie z mapą stanowiącą załącznik nr 25 SIWZ, 3) (Rejon C): a) Plaża ŚRÓDMIEŚCIE (od wejścia nr 6 do wejścia nr 11) łącznie z placem zabaw, budynkiem sanitarnym dla ratownika i drewnianymi trapami; powierzchnia plaży - 40.500 m2, powierzchnia terenów zielonych - 5.311 m2 - zgodnie z mapami stanowiącymi załączniki nr 9-11 SIWZ, b) przystań jachtowa; powierzchnia przystani 10.320 m2, powierzchnia akwenu wodnego 37.000 m2 - zgodnie z mapą stanowiącą załącznik nr 26 SIWZ, 4) (Rejon D) Plaża REDŁOWO - KĄPIELISKO STRZEŻONE (od wejścia nr 11 do 14), powierzchnia plaży 13.332 m2, pow. terenów zielonych 2.550 m2 - zgodnie z mapami stanowiącymi załączniki nr 11-14 do SIWZ, 5) (Rejon E) Plaża OD OPASKI BETONOWEJ DO CYPLA REDŁOWSKIEGO (KLIFU) (od wejścia nr 13 do wejścia nr 14), powierzchnia plaży - 15.119 m2, pow. terenów zielonych - 5.139 m2 - zgodnie z mapami stanowiącymi załączniki nr 14-15 do SIWZ, 6) (Rejon F) Plaża OD CYPLA REDŁOWSKIEGO DO MOLA W ORŁOWIE (od wejścia nr 15 do wejścia nr 16), powierzchnia plaży - 6.528m2, pow. terenów zielonych - 6.352 m2 - zgodnie z mapami stanowiącymi załączniki nr 16-17 do SIWZ, 7) (Rejon G) Plaża OD MOLA W ORŁOWIE Z WEJŚCIEM NA PLAŻĘ PRZY ULICY PRZEBENDOWSKICH (od wejścia nr 16 do 18), powierzchnia plaży - 8.894m2, pow. terenów zielonych - 6.846 m2 - zgodnie z mapami stanowiącymi załączniki nr 18-19 do SIWZ, 8) (Rejon H) Plaża OD WJAZDU OD KOLIBEK DO GRANICY ADMINISTRACYJNEJ SOPOTU (od wejścia nr 18 do 20), powierzchnia plaży - 31.959 m2, pow. terenów zielonych - 19.866 m2 - zgodnie z mapami stanowiącymi załączniki nr 20-23 do SIWZ, w granicach szczegółowo określonych w załączniku nr 1 do SIWZ Granice plaż i terenów objętych oczyszczaniem. Razem powierzchnia plaż od Babich Dołów do granicy administracyjnej Sopotu wynosi ok. 150.907 m2, przystani jachtowej położonej w Gdyni przy Alei Jana Pawła II 13 A (zwanej dalej Mariną) 10.320 m2, akwenu wodnego Mariny 37.000 m2, a pozostałych terenów tj. terenów zielonych, skarp, kamieni, schodów itp.- ok. 118.307 m2. Ogółem powierzchnia do oczyszczania - ok. 316.534 m2 4. Charakterystyka i zakres usług stanowiących przedmiot zamówienia: 1) Sprzątanie ręczne - (nie dotyczy terenu Mariny) - obejmuje: a) zebranie wszystkich zanieczyszczeń stałych z całego terenu objętego zamówieniem łącznie z glonami, wodorostami odkładającymi się wzdłuż linii brzegowej, drewnem, padliną, b) następnie zagrabienie i wyrównanie powierzchni piasku w miejscach występowania zagłębień i pagórków, c) zamiatanie schodów, d) mycie barier, ławek i balustrad (nie dotyczy mola w Orłowie), e) w rejonie plaży Gdynia Śródmieście zamiatanie drewnianych trapów, f) w rejonie plaży Gdynia Orłowo zamiatanie mola i Alei Kukowskiego, g) w rejonie plaży Gdynia Orłowo w miejscu dopuszczającym wprowadzanie psów na plażę (plaża na szerokości do 100 m) - sprzątnięcie plaży ze wszystkich zanieczyszczeń pozostawionych przez psy, h) wywóz odpadów i nieczystości zebranych wskutek wykonania powyżej wskazanych czynności celem ich składowania, unieszkodliwienia lub utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, i) sprzątanie dwóch przebieralni będących integralną częścią budynku sanitarnego dla ratowników na plaży Gdynia Śródmieście. W sezonie letnim tj. od 01.06 do 30.09 usługa świadczona będzie w rejonach wszystkich plaż (plaża Śródmieście łącznie z placem zabaw i budynkiem sanitarnym dla ratownika) codziennie, chyba że Zamawiający dokona rezygnacji z usługi, (sprzątanie ręczne w okresie 15.06 - 30.09 winno odbywać się w godzinach wczesno rannych tj. do godz. 8:00). W sezonie zimowym przypadającym na okres: od 01.05 do 31.05 usługa świadczona będzie w następujący sposób: w rejonie plaży Śródmieście oraz w rejonie placu zabaw i budynku sanitarnego dla ratownika cztery razy w tygodniu tj. w każdy poniedziałek, piątek, sobotę i niedzielę, w rejonie plaż Redłowo, Orłowo (łącznie z częścią plaży dopuszczającej wprowadzanie psów), Babie Doły i Oksywie 2 razy w tygodniu tj. w każdy poniedziałek i piątek, oraz na części plaży w Orłowie (część plaży dopuszczającej wprowadzanie psów) w pozostałe dni tygodnia tj. sobota, niedziela, oraz od wtorku do czwartku, od 01.10 do 30.04 usługa świadczona będzie w następujący sposób: w rejonie plaży Śródmieście (bez placu zabaw i budynku sanitarnego dla ratownika) 2 razy w tygodniu, w rejonach plaż Redłowo, Orłowo 6 razy w miesiącu, (z tym zastrzeżeniem, że usługa będzie świadczona z częstotliwością co najmniej 1 raz w każdym tygodniu) w rejonie plaży Babie Doły i Oksywie 2 razy w miesiącu, w rejonie placu zabaw i budynku sanitarnego dla ratownika 19 razy w miesiącu, średnio co drugi dzień, - chyba że Zamawiający dokona rezygnacji z usługi. 2) Oczyszczanie piasku - obejmuje: a) mechaniczne przesiewanie piasku plażowego na głębokość konieczną do wyeliminowania na głębokości najmniej 15 cm zanieczyszczeń typu: niedopałki po papierosach, odpady bytowo-gospodarcze, inne pochodzenia organicznego, b) napowietrzenie i spulchnienie piasku poprzez odwrócenie jego spodniej warstwy, c) wyrównanie terenu plaż celem likwidacji zagłębień i pagórków, d) wywóz odpadów i nieczystości zebranych wskutek wykonania powyżej wskazanych czynności celem ich składowania, unieszkodliwienia lub utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. W sezonie letnim tj. od 01.05 do 30.09 usługa świadczona będzie w rejonach plaż Babie Doły, Śródmieście, Redłowo, Orłowo na każdorazowe polecenie Zamawiającego (oczyszczanie piasku w okresie 15.06 - 30.09 winno odbywać się w godzinach wczesno rannych tj. do godz. 8:00). Zamawiający przewiduje udzielenie ok. 160-ciu takich zabiegów w okresie letnim (w tym Zamawiający przewiduje 20 zabiegów na plaży Babie Doły, 60 zabiegów na plaży Śródmieście, 40 zabiegów na plaży Redłowo, 40 zabiegów na plaży Orłowo), (1 zabieg oznacza jedną usługę oczyszczania piasku na jednej plaży). 3) Napowietrzanie piasku - obejmuje zespół mechanicznych czynności zmierzających do napowietrzania piasku a następnie równanie powierzchni plaży poprzez bronowanie i grabienie. W sezonie letnim tj. od 01.05 do 30.09 usługa świadczona będzie w rejonach plaż Babie Doły, Śródmieście, Redłowo, Orłowo na każdorazowe polecenie Zamawiającego (napowietrzanie piasku w okresie 15.06 - 30.09 winno odbywać się w godzinach wczesno rannych tj. do godz. 8:00). W sezonie zimowym przypadającym na okres od 01.10 do 30.04, usługa świadczona będzie w rejonach plaż Babie Doły, Śródmieście, Redłowo, Orłowo na każdorazowe polecenie Zamawiającego. Zamawiający przewiduje udzielenie ok. 92-uch takich zabiegów w okresie letnim, (w tym Zamawiający przewiduje 12 zabiegów na plaży Babie Doły, 30 zabiegów na plaży Śródmieście, 30 zabiegów na plaży Redłowo, 20 zabiegów na plaży Orłowo), i 4 zabiegów w okresie zimowym (w tym Zamawiający przewiduje po jednym zabiegu na każdej plaży), (1 zabieg oznacza jedną usługę napowietrzania piasku na jednej plaży). 4) Sprzątanie terenów zielonych - obejmuje: a) zebranie wszystkich zanieczyszczeń stałych z całego terenu objętego sprzątaniem wraz z bieżącym utrzymaniem w czystości i w należytym stanie dojść na plażę, b) wywóz odpadów i nieczystości zebranych wskutek wykonania powyżej wskazanych czynności celem ich składowania, unieszkodliwienia lub utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. W sezonie letnim tj. od 01.06 do 30.09 usługa świadczona będzie w rejonach wszystkich plaż codziennie, chyba że Zamawiający dokona rezygnacji z usługi, (sprzątanie terenów zielonych w dniach od 15.06 do 30.09 winno odbywać się w godzinach wczesno rannych tj. do godz. 8:00). W sezonie zimowym przypadającym na okres od 01.05 do 31.05 oraz od 01.10 do 30.04 usługa świadczona będzie w rejonie plaży Śródmieście 2 razy w tygodniu, w rejonach plaż Redłowo, Orłowo 6 razy w miesiącu (z tym zastrzeżeniem, że usługa będzie świadczona z częstotliwością co najmniej 1 raz w każdym tygodniu), a w rejonie plaży Babie Doły i Oksywie 2 razy w miesiącu, chyba że Zamawiający dokona rezygnacji z usługi. 5) Sprzątanie zanieczyszczeń - obejmuje usunięcie większego rodzaju nieczystości stałych na plażach, w szczególności pozostałości posztormowych (np. powalone drzewa na przejściach komunikacyjnych, wyrzucony sprzęt użytkowy, padlina) również przy użyciu niezbędnego sprzętu mechanicznego. Sprzątanie zanieczyszczeń piasku w sezonie letnim tj. 15.06 - 30.09 winno odbywać się w godzinach wczesno rannych tj. do godz. 8:00. Usługa świadczona będzie stosownie do takiej konieczności, w związku z czym Wykonawca zobowiązany jest sam do bieżącej kontroli terenu objętego tą usługą i do wykonania usługi w razie zaistnienie takiej potrzeby, a także na każde polecenie Zamawiającego. Zamawiający przewiduje udzielenie ok. 40-stu takich zabiegów w sezonie zimowym tj. od 01.05 do 31.05 i od 01.10 do 30.04 (w tym Zamawiający przewiduje 8 zabiegów na każdej z plaż), oraz 25 takich zabiegów w sezonie letnim tj. od 01.06 do 30.09 (w tym Zamawiający przewiduje 5 zabiegów na każdej z plaż), (1 zabieg oznacza jedną usługę sprzątania zanieczyszczeń na jednej plaży). 6) Opróżnianie koszy - w ramach tej usługi Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia na terenach objętych usługą własnych koszy na śmieci, metalowych, stabilnych, o pojemności ok. 50 l, (z wyjątkiem 10 koszy znajdujących się przy placu zabaw na terenie plaży Śródmieście, będących własnością Zamawiającego), w następującej ilości: a) w sezonie letnim w okresie 01.06 - 30.09 - średnio w odległości co 25 m od siebie w rejonach plaż strzeżonych tj. w ilości Babie Doły - 60 sztuk, Śródmieście - 100 sztuk, Redłowo - 100 sztuk, Orłowo - 120 sztuk, i w odległości średnio co 50 m od siebie w rejonie plaży Oksywie w ilości 40 sztuk, b) w sezonie zimowym tj. od 01.05 do 31.05 - średnio w odległości co 25 m od siebie w rejonach plaż strzeżonych tj. w ilości Babie Doły - 60 sztuk, Śródmieście - 100 sztuk, Redłowo - 100 sztuk, Orłowo - 120 sztuk, i w odległości średnio co 50 m od siebie w rejonie plaży Oksywie w ilości 40 sztuk, w rejonie placu zabaw na terenie plaży Gdynia Śródmieście 10 sztuk, oraz od 01.10 do 30.04 - rejon plaży Śródmieście - 12 sztuk, rejon plaży Redłowo - 3 sztuki, rejon plaży Orłowo - 12 sztuk, i do opróżniania koszy własnych i będących własnością Zamawiającego (10 koszy znajdujących się przy placu zabaw na terenie plaży Gdynia Śródmieście), które polega na wyjęciu worka ze śmieciami i włożeniu nowego worka z tworzywa sztucznego a także na zebraniu śmieci w okolicy kosza, które wydostały się z niego wskutek przepełnienia, wywrócenia się kosza lub wiatru. Wykonawca zobowiązany jest do wywozu odpadów i nieczystości celem ich składowania, unieszkodliwienia lub utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. W sezonie letnim tj. od 01.06 do 30.09 usługa świadczona będzie w rejonach wszystkich plaż i w rejonie placu zabaw i budynku sanitarnego dla ratownika codziennie, chyba że Zamawiający dokona rezygnacji z usługi. Wykonawca w ramach jednej jednostki miary usługi (jeden dzień na jednej plaży) zobowiązany jest na bieżąco dbać o czystość koszy i nie dopuścić do ich przepełnienia. W sezonie zimowym przypadającym na okres: od 01.05 do 31.05 usługa świadczona będzie w następujący sposób: w rejonie plaży Śródmieście i w rejonie placu zabaw i budynku sanitarnego dla ratownika cztery razy w tygodniu tj. w każdy poniedziałek, piątek, sobotę i niedzielę, w rejonie plaż Redłowo, Orłowo, Babie Doły i Oksywie dwa razy w tygodniu tj. w każdy poniedziałek i piątek, od 01.10 do 30.04 usługa świadczona będzie w następujący sposób: w rejonie plaży Śródmieście (bez placu zabaw i przyległego budynku sanitarnego dla ratownika), 2 razy w tygodniu, w rejonie plaż Redłowo, Orłowo 6 razy w miesiącu (z tym zastrzeżeniem, że usługa będzie świadczona co najmniej 1 raz w każdym tygodniu), w rejonie placu zabaw i budynku sanitarnego dla ratownika na plaży Śródmieście 19 razy w miesiącu, średnio co drugi dzień, - chyba że Zamawiający dokona rezygnacji lub zleci dodatkowy termin świadczenia usługi na którejkolwiek z plaż lub terenów objętych przedmiotem zamówienia. W ramach usługi do obowiązków Wykonawcy należeć będzie także w okresie sezonu letniego (15.06 - 30.09) odbiór i wywóz śmieci z postawionych na plażach obiektów socjalno-sanitarnych (plaża Babie Doły, Śródmieście, Orłowo, Redłowo). Wykonawca zobowiązany jest dbać o estetykę koszy, w tym przede wszystkim winny być w jednolitym kolorze, odświeżone, pomalowane bez śladów rdzy, czy też odpryśniętej farby. 7) Sprzątanie dyżurne - obejmuje zapewnienie stałej obsługi plaż w godz. 10:00 - 18:00 w zakresie zbierania na bieżąco śmieci i zanieczyszczeń, w szczególności tych pozostawianych na plaży przez jej użytkowników (turystów), a także grabienie obszaru boisk do rozgrywek sportowych organizowanych przez Zamawiającego na terenie plaż, w następującej obsadzie osobowej: a) plaża Babie Doły i Oksywie - 1 osoba, b) plaża Śródmieście - 2 osoby, c) plaża Redłowo - 1 osoby, d) plaża Orłowo - 1 osoba. Jednostką miary usługi sprzątania dyżurnego jest jeden dzień obsługi na jednej plaży, z tym zastrzeżeniem, że plaża Babie Doły i plaża Oksywie, w tym przypadku traktowane są jako jedna plaża. Usługi sprzątania dyżurnego na terenie plaż, o których mowa powyżej świadczone będą codziennie w okresie otwarcia kąpielisk tj. 20.06 - 31.08, chyba że Zamawiający dokona rezygnacji z usługi, a w pozostałe dni jedynie na dodatkowe polecenie Zamawiającego. Zamawiający przewiduje 4 zabiegi w okresie zimowym (w tym Zamawiający przewiduje 1 zabieg na każdej plaży). 8) Zimowe utrzymanie schodów - obejmuje odśnieżanie i oczyszczanie z lodu schodów oraz wejść i zejść na wszystkie plaże objęte zakresem zamówienia, w tym trapów na plaży Śródmieście, tarasów i mola w Orłowie. Usługa zimowego utrzymania schodów będzie świadczona w okresie zimowym stosownie do takiej konieczności, w związku z czym Wykonawca zobowiązany jest sam do bieżącej kontroli terenu objętego tą usługą i do wykonania usługi w razie zaistnienie takiej potrzeby, a także na każde polecenie Zamawiającego. Zamawiający przewiduje udzielenie ok. 150-ciu takich zabiegów w okresie obowiązywania umowy, (w tym Zamawiający przewiduje 30 zabiegów na każdej z plaż), (1 zabieg oznacza jedną usługę zimowego utrzymania schodów na jednej plaży). 9) Sprzątanie ręczne Mariny - obejmuje: a) zebranie wszystkich zanieczyszczeń stałych z terenów zielonych umiejscowionych przed i za biurem bosmanatu przystani, parkingu miejskiego, Nabrzeży Młodych Żeglarzy i Beniowskiego, Falochronu Wschodniego oraz drogi dojazdowej i wyjazdowej, b) wywóz odpadów i nieczystości zebranych wskutek wykonania powyżej wskazanych czynności celem ich składowania, unieszkodliwienia lub utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. W sezonie letnim tj. od 01.05 do 30.09 usługa świadczona będzie codziennie przez 4 godziny przez jedną osobę Wykonawcy, chyba że Zamawiający dokona rezygnacji z usługi (sprzątanie ręczne Mariny w okresie 15.06 - 30.09 winno odbywać się w godzinach wczesno rannych tj. do godz. 9:00). Zamawiający przewiduje udzielenie ok. 153-ch takich zabiegów w sezonie letnim W sezonie zimowym przypadającym na okres od 01.10 do 30.04 usługa świadczona będzie jedynie na polecenie Zamawiającego. Zamawiający przewiduje udzielenie jednego takiego zabiegu. 10) Zamiatanie Mariny - obejmuje oczyszczenie Nabrzeży Beniowskiego i Młodych Żeglarzy, Falochronu Wschodniego oraz drogi dojazdowej i wyjazdowej z przystani samojezdną zamiatarką mechaniczną przeznaczoną do zamiatania chodników o masie własnej poniżej 1 tony. W sezonie letnim tj. od 01.05 do 30.09 usługa świadczona będzie na każdorazowe polecenie Zamawiającego. Zamawiający przewiduje udzielenie ok. 5-ciu takich zabiegów w sezonie letnim. 11) Sprzątanie zanieczyszczeń z wody - dot. akwenu wodnego Mariny - obejmuje usunięcie z wody nieczystości stałych przy użyciu odpowiedniego sprzętu np. czerpaków. W sezonie letnim tj. od 01.06 do 30.09 usługa świadczona będzie na każdorazowe polecenie Zamawiającego (sprzątanie zanieczyszczeń z wody w okresie 15.06 - 30.09 winno odbywać się w godzinach wczesno rannych tj. do godz. 8:00). Zamawiający przewiduje udzielenie ok. 20-tu takich zabiegów w sezonie letnim. W sezonie zimowym przypadającym na okres od 01.05 do 31.05 oraz od 01.10 do 30.04 usługa świadczona będzie na każdorazowe polecenie Zamawiającego. Zamawiający przewiduje udzielenie ok. 4-ch takich zabiegów w sezonie zimowym. 12) Odśnieżanie Mariny - obejmuje odśnieżanie i oczyszczanie z lodu drogi dojazdowej i wyjazdowej z Mariny, dróg wewnętrznych tj. Nabrzeża Beniowskiego i Nabrzeża Młodych Żeglarzy oraz parkingu Mariny. Usługa odśnieżania Mariny będzie świadczona w okresie zimowym stosownie do takiej konieczności, w związku z czym Wykonawca zobowiązany jest sam do bieżącej kontroli terenu objętego tą usługą i do wykonania usługi w razie zaistnienie takiej potrzeby, a także na każde polecenie Zamawiającego. Zamawiający przewiduje udzielenie ok. 16-u takich zabiegów w okresie obowiązywania umowy. 5. W przypadku zmiany okoliczności oraz zmiany potrzeb Zamawiającego możliwe są odstępstwa od ilości i częstotliwości świadczenia usług określonych w ust.5. 6. W przypadku polecenia Zamawiającego wykonania usługi usługa ta winna być wykonana przez Wykonawcę niezwłocznie, chyba że Zamawiający wskaże lub strony ustalą inny termin jej wykonania. 7. Wykonawca po wykonaniu każdej usługi powinien każdorazowo zwrócić się o potwierdzane jej wykonania do Zamawiającego. 8. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym zgodnie z ustawą z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawą z dnia 27.04.2001 r. o odpadach. 9. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę pojawienia się na wodzie plam ropopochodnych Wykonawca zobowiązany jest o tym fakcie powiadomić niezwłocznie Urząd Morski oraz Zamawiającego. W przypadku znalezienia martwego zwierzęcia, w szczególności ptaka, Wykonawca zobowiązany jest o tym fakcie powiadomić Straż Miejską. 10. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców. 11. Rozliczenie stron za wykonanie zamówienia dokonywane będzie za okresy miesięczne w oparciu o faktycznie wykonane przez Wykonawcę usługi. 12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 13. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.68.00.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.05.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Przedsiębiorstwo Delta Sp. z o.o., ul. Gołębia 1, 81-185 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 722921,66 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 699729,84
  • Oferta z najniższą ceną: 699729,84 / Oferta z najwyższą ceną: 699945,67
Waluta: PLN.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 22.05.2012
Data udostępnienia informacji: 22.05.2012
Ostatnia aktualizacja: 22.05.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.05.2012 14:55 Dodanie informacji Maciej Zaborski