Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Rozbiórkę budynku hotelowego na terenie Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Olimpijskiej w Gdyni

Gdynia: Rozbiórka budynku hotelowego na terenie Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Olimpijskiej w Gdyni

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.10.2013 r. pod numerem: 223435 - 2013
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 370184 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbiórka budynku hotelowego na terenie Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Olimpijskiej w Gdyni.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV sklasyfikowany jest jako: 45110000-1 roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, 45262660-5 - usuwanie azbestu, 45233140-2 - roboty drogowe. 2.Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka budynku hotelowego na terenie Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 5/9, na podstawie i zgodnie z projektem budowlanym opracowanym przez projektantów Małgorzatę Wojnowską i Adama Cybulskiego, (stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (stanowiącą załącznik nr 10 do SIWZ), przedmiarem robót (stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ), Zawiadomieniem o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych RAAIII.6743.111.2013.MOK-335/5 z dnia 22.05.2013 roku (stanowiącym załącznik nr 12 do SIWZ), i wytycznymi Zarządu Dróg i Zieleni jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdyni UKP.7234.3.6.2013.E1R z dnia 19.04.2013 roku (stanowiącym załącznik nr 13 do SIWZ). 3.Zakres prac będących przedmiotem zamówienia obejmuje w szczególności: 1)całkowitą rozbiórkę budynku hotelowego o długości 40,20 m, szerokości 12,25, i wysokości 5,90 m wraz z rozbiórką urządzeń i sieci instalacyjnych; 2)zagospodarowanie terenu po rozbiórce na powierzchni około 660 m2 w postaci wykonania utwardzenia nawierzchni z wibroprasowanej betonowej kostki brukowej o wymiarach 10x20x8 cm koloru ceglanego. Nawierzchnia musi nawiązywać do istniejącej nawierzchni z kostki betonowej. 4.Zamawiający informuje, iż ściany działowe budynku zawierają azbest w związku z czym Wykonawca przed przystąpieniem do usunięcia wyrobu zobowiązany jest między innymi w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac do zgłoszenia tego faktu właściwemu organowi Nadzoru Budowlanego, właściwemu Okręgowemu Inspektorowi Pracy oraz właściwemu Państwowemu Inspektorowi Sanitarnemu. Ponadto Wykonawca musi wykonać obowiązki wynikające z Zawiadomienia o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych RAAIII.6743.111.2013.MOK-335/5 z dnia 22.05.2013 roku (stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ). Wykonawca zobowiązany jest wykonywać roboty budowlane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02.04.2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. 5.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączona dokumentacja techniczna stanowiącą odpowiednio załącznik nr 9 - 11 do SIWZ. 6.W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej nazw dostawców, materiałów i technologicznych rozwiązań systemowych, należy je traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować materiały i technologiczne rozwiązania systemowe równoważne, pod warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz będą zachowane parametry techniczne i jakościowe. W tej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie przed przystąpieniem do wykonywania robót uzyskać zgodę Zamawiającego na zastosowanie zamienników. Wykonawca zobowiązany będzie podać nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego materiału i udokumentować jego jakość, celem porównania. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć dokumentację dopuszczającą proponowane rozwiązania materiałowo-techniczne do stosowania w budownictwie. 7.Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie przekazać plac budowy w terminie 2 dni od dnia podpisania umowy. 8.Po przekazaniu terenu budowy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy. 9.Wszystkie materiały, które zostaną użyte przez Wykonawcę do wykonania zamówienia muszą zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane być dopuszczone do obrotu i posiadać określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności dokumenty potwierdzające ocenę zgodności. 10.Zamawiający nie przewiduje ponownego użycia materiałów uzyskanych z rozbiórki. 11.Na czas wykonywania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania placu budowy zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt. 2-3 ustawy Prawo Budowlane tj. odpowiednio zabezpieczyć teren budowy, umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 12.Wykonawca zorganizuje plac budowy własnym staraniem i na własny koszt, zapewni ochronę mienia, przestrzeganie warunków B.H.P. i p. poż. oraz utrzyma porządek na placu budowy. 13.Wykonawca zobowiązuje się własnym staraniem i na własny koszt wykonać zasilanie placu budowy w energię elektryczną i wodę, na warunkach uzgodnionych z Zamawiającym. 14.Odpowiedzialność za nienależyte zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w okresie wykonywania zamówienia ponosić będzie Wykonawca. 15.Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektu i infrastruktury zlokalizowanej na terenie placu budowy oraz obiektów i infrastruktury zlokalizowanej poza terenem placu budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub/i infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub/i infrastruktury. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę. 16.Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o ewentualnych trudnościach przed rozpoczęciem robót. 17.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia budowy. Przy czym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą obecność na miejscu wykonywania umowy osoby wskazanej w ofercie jako pełniącej funkcję kierownika budowy. 18.Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w radach budowy w przypadku ich zwołania. Przedstawicielem Wykonawcy na radach budowy jest kierownik budowy. 19.Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu zakończenie wykonania całości robót objętych zamówieniem, nie później jednak niż w terminie 2 dni od zakończenia robót budowlanych i po osiągnięciu gotowości do odbioru. 20.Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego całości wykonanych robót w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 21. 21.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, niezbędnej do przeprowadzenia odbioru końcowego całości robót, zawierającej między innymi: 1)pisemne oświadczenie kierownika budowy, że przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i z ofertą Wykonawcy, 2)dokumentację powykonawczą, 3)dokumentację techniczną materiałów, 4)karty gwarancyjne materiałów, 5)certyfikaty, deklaracje oraz inne dokumenty w tym oznakowania towarów, dotyczące zamontowanych materiałów, 6)wszelkie niezbędne pomiary, w szczególności: elektryczne, geodezyjny powykonawczy, 7)dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów. 22.Wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmi za wady i gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 3 lat licząc od daty odbioru końcowego robót budowlanych. 23.Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności w ramach rękojmi lub gwarancji nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia żądań przez Zamawiającego w tym zakresie i do usunięcia usterki w terminie uzgodnionym przez strony, a w przypadku braku porozumienia stron w tym zakresie w terminie 7 dni. 24.Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców również za usterki gwarancyjne. 25.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 26.Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 27.Zamawiający przewiduje możliwość zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy. Zamówienia uzupełniające mogą dotyczyć całości przedmiotu zamówienia opisanego w Rozdziale 3 ust. 1-5 SIWZ..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.00.00-1, 45.26.26.60-5, 45.23.31.40-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.10.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • PHU KSK Coloseum Kiedrowska Katarzyna, ul. Uczniowska 10, 84-242 Kębłowo, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 386389,07 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 168064,04
  • Oferta z najniższą ceną: 168064,04 / Oferta z najwyższą ceną: 321252,48
  • Waluta: PLN.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 24.10.2013
Data udostępnienia informacji: 24.10.2013
Ostatnia aktualizacja: 24.10.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.10.2013 14:23 Dodanie informacji Maciej Zaborski