Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane uzupełniające na wkonanie robót budowlanych w budynku Hali Gier w Gdyni przy ul. Olimpijskiej

Gdynia: Roboty budowlane uzupełniające do zamówienia podstawowego na Wykonanie robót budowlanych w budynku Hali Gier położonym w Gdyni przy ul. Olimpijskiej

Numer ogłoszenia: 142651 - 2015; data zamieszczenia: 29.09.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.09.2015 r. pod numerem: 142651 - 2015
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane uzupełniające do zamówienia podstawowego na Wykonanie robót budowlanych w budynku Hali Gier położonym w Gdyni przy ul. Olimpijskiej.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia uzupełniającego jest wykonanie przez Wykonawcę roboty budowlanej polegającej na wymianie istniejącej stolarki drzwiowej wewnętrznej na terenie Hali Gier przy ul. Olimpijskiej 5 w Gdyni..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.10.00-4, 45.42.11.31-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.09.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Ryszard Marcinkiewicz PPHU MARBUD, ul. Morska 147, 81-206 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 268502,46 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 14203,70
  • Oferta z najniższą ceną: 14203,70 / Oferta z najwyższą ceną: 14203,70
  • Waluta: PLN .
 
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
  • 1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Art. 67 ust. 1 pkt. 6 - w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Niniejsze zamówienie stanowi zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego udzielonego w dniu 04 września 2015 r. w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie robót budowlanych w budynku Hali Gier położonym w Gdyni przy ul. Olimpijskiej. Zamawiający przewidział w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w ogłoszeniu o zamówieniu, możliwość zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego, co stanowi wartość 268.502,46 PLN, w Euro 63.552,46. Zgodnie z zapisami SIWZ i treścią ogłoszenia o zamówieniu nr 121205-2015 z dnia 13.08.2015 r., zamówienia uzupełniające mogą dotyczyć całości przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia uzupełniającego jest wykonanie przez Wykonawcę roboty budowlanej polegającej na wymianie istniejącej stolarki drzwiowej wewnętrznej na terenie Hali Gier przy ul. Olimpijskiej 5 w Gdyni. Zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu tego samego rodzaju usług co zamówienie podstawowe i jest z nim zgodne.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 29.09.2015
Data udostępnienia informacji: 29.09.2015
Ostatnia aktualizacja: 29.09.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.09.2015 15:16 Dodanie informacji Maciej Zaborski