Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane uzupełniające do zamówienia podstawowego na Wykonanie robót budowlanych w budynku Hali Gier

Gdynia: Roboty budowlane uzupełniające do zamówienia podstawowego na Wykonanie robót budowlanych w budynku Hali Gier położonym w Gdyni przy ul. Olimpijskiej

Numer ogłoszenia: 16009 - 2015; data zamieszczenia: 05.02.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.02.2015 r. pod numerem: 16009 - 2015
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane uzupełniające do zamówienia podstawowego na Wykonanie robót budowlanych w budynku Hali Gier położonym w Gdyni przy ul. Olimpijskiej.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia, są roboty budowlane uzupełniające polegające na przygotowaniu powierzchni do malowania, osadzeniu kratek wentylacyjnych i włazu, malowaniu powierzchni w dwóch ogólnodostępnych sanitariatach..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.41.00.00-4, 45.44.21.00-8, 45.45.00.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.02.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Limex Plus Sp. z o.o., ul. Fordońska 393, 85-766 Bydgoszcz, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 219155,66 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 5398,08
  • Oferta z najniższą ceną: 5398,08 / Oferta z najwyższą ceną: 5398,08
  • Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
  • 1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Art. 67 ust. 1 pkt. 6 - w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Niniejsze zamówienie stanowi zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego udzielonego w dniu 3 października 2014 r. w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie robót budowlanych w budynku Hali Gier położonym w Gdyni przy ul. Olimpijskiej. Zamawiający przewidział w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w ogłoszeniu o zamówieniu, możliwość zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego, co stanowi wartość 219.155,66 PLN, w Euro 51.872,39. Zgodnie z zapisami SIWZ i treścią ogłoszenia o zamówieniu nr 186669-2014 z dnia 01.09.2014 r., zamówienia uzupełniające mogą dotyczyć całości przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia uzupełniającego jest wykonanie przez Wykonawcę roboty budowlanej polegającej na przygotowaniu powierzchni do malowania, osadzeniu kratek wentylacyjnych i włazu, malowaniu powierzchni na terenie Hali Gier przy ul. Olimpijskiej 5 w Gdyni. Zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu tego samego rodzaju usług co zamówienie podstawowe i jest z nim zgodne.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 05.01.2015
Data udostępnienia informacji: 05.02.2015
Ostatnia aktualizacja: 05.02.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.02.2015 15:12 Dodanie informacji Maciej Zaborski