Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane uzupełniające do zamówienia podstawowego.

Gdynia, dnia 25 października 2012 roku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Gdynia: Roboty budowlane uzupełniające do zamówienia podstawowego na Wykonanie dojścia dla kibiców gości oraz ogrodzenia wewnętrznego dla Stadionu Miejskiego położonego w Gdyni

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.10.2012 r. pod numerem: 417904 - 2012

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane uzupełniające do zamówienia podstawowego na Wykonanie dojścia dla kibiców gości oraz ogrodzenia wewnętrznego dla Stadionu Miejskiego położonego w Gdyni.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty uzupełniające polegające na rozbiórce warstwy podbudowy betonowej w zakresie robót budowlanych związanych z wykonaniem dojścia dla kibiców do stadionu miejskiego..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.10.00-8, 45.11.12.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.10.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Kopacz Mirosław Firma Usługowo-Produkcyjna Protel, ul. Spółdzielców 20, 84-242 Luzino, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 214098,63 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 31722,60
  • Oferta z najniższą ceną: 31722,60 / Oferta z najwyższą ceną: 31722,60
  • Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
  • 1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Art. 67 ust. 1 pkt. 6 - w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Niniejsze zamówienie stanowi zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego udzielonego w dniu 16 lipca 2012 r. w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie dojścia dla kibiców gości oraz ogrodzenia wewnętrznego dla Stadionu Miejskiego położonego w Gdyni. Zamawiający przewidział w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w ogłoszeniu o zamówieniu, możliwość zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego, co stanowi wartość 214.098,63 PLN, w Euro 53.263,67. Zgodnie z zapisami SIWZ i treścią ogłoszenia o zamówieniu nr 201288-2012 z dnia 14.06.2012 r., zamówienia uzupełniające mogą dotyczyć całości przedmiotu zamówienia. W ramach zamówienia podstawowego uwzględniono roboty rozbiórkowe istniejącej podbudowy o grubości 15 cm. Roboty rozbiórkowe wykazały, że grubość podbudowy jest jednak znacznie większa i wynosi około 30 cm, miejscami nawet 50 cm. Przedmiotem zamówienia uzupełniającego jest rozbiórka dodatkowej warstwy podbudowy betonowej. Zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu tego samego rodzaju robót budowlanych co zamówienie podstawowe i jest z nim zgodne.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 25.10.2012
Data udostępnienia informacji: 25.10.2012
Ostatnia aktualizacja: 25.10.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.10.2012 13:56 Dodanie informacji Maciej Zaborski