Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane uzupełniające dla Stadionu Miejskiego w Gdyni.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Gdynia: Roboty budowlane uzupełniające do zamówienia podstawowego na Wykonanie dojścia dla kibiców gości oraz ogrodzenia wewnętrznego dla Stadionu Miejskiego położonego w Gdyni.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.12.2012 r. pod numerem: 257777 - 2012
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 246465-2012 z dnia 2012-11-21 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Gdynia
1. Niniejsze zamówienie stanowi zamówienie uzupełniające, udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 133. poz. 759 z...

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 246465 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane uzupełniające do zamówienia podstawowego na Wykonanie dojścia dla kibiców gości oraz ogrodzenia wewnętrznego dla Stadionu Miejskiego położonego w Gdyni.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Niniejsze zamówienie stanowi zamówienie uzupełniające, udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 133. poz. 759 z późn. zm.), do zamówienia podstawowego objętego umową nr 201/JB/2012 z dnia 16 lipca 2012 r., udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie dojścia dla kibiców gości oraz ogrodzenia wewnętrznego dla Stadionu Miejskiego położonego w Gdyni - znak sprawy: GOSIR.DZPI.2710.18.2012 (zwanego dalej Zamówieniem Podstawowym). 2. Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty uzupełniające polegające na wymianie odcinka ogrodzenia zewnętrznego o długości 48 m i wysokości 2 m na ogrodzenie systemowe o wysokości 4 m w zakresie robót budowlanych związanych z wykonaniem dojścia dla kibiców do stadionu miejskiego. 3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną, z wiedzą techniczną a także zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi do ustawy. 4. Wykonawca oświadcza, że materiały użyte przy wykonaniu niniejszego zamówienia będą zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane materiałami dopuszczonymi do obrotu i będą posiadać określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych dokumenty potwierdzające ocenę zgodności oraz, że zastosowane materiały i urządzenia będą I gatunku. 5. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania placu budowy zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 2-3 ustawy Prawo Budowlane tj. odpowiednio zabezpieczyć teren budowy, umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 6. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować plac budowy własnym staraniem i na własny koszt, zapewnić ochronę mienia, przestrzeganie warunków B.H.P. i p. poż. oraz utrzymać porządek na placu budowy. 7. Odpowiedzialność za nienależyte zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w okresie wykonywania zamówienia ponosić będzie Wykonawca. 8. Realizacja będzie się odbywać w czynnym obiekcie. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić harmonogram prac z Zamawiającym. 9. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektu i infrastruktury zlokalizowanej na terenie placu budowy oraz obiektów i infrastruktury zlokalizowanej poza terenem placu budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub/i infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub/i infrastruktury. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę. 10. Wykonawca zobowiązuje się własnym staraniem i na własny koszt wykonać zasilanie placu budowy w energię elektryczną i wodę, na warunkach uzgodnionych z Zamawiającym. 11. Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o ewentualnych trudnościach przed rozpoczęciem robót. 12. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia budowy. Przy czym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą obecność na miejscu wykonywania umowy osoby wskazanej jako pełniącej funkcję kierownika budowy. 13. Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w radach budowy w przypadku ich zwołania. Przedstawicielem Wykonawcy na radach budowy jest kierownik budowy.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.10.00-8, 45.22.38.00-4, 45.22.38.20-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.11.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Kopacz Mirosław Firma Usługowo-Produkcyjna Protel, ul. Spółdzielców 20, 84-242 Luzino, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 214098,63 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 53999,93
·         Oferta z najniższą ceną: 53999,93 / Oferta z najwyższą ceną: 53999,93
·         Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
·         1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
·         2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Art. 67 ust. 1 pkt. 6 - w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Niniejsze zamówienie stanowi zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego udzielonego w dniu 16 lipca 2012 r. w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie dojścia dla kibiców gości oraz ogrodzenia wewnętrznego dla Stadionu Miejskiego położonego w Gdyni. Zamawiający przewidział w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w ogłoszeniu o zamówieniu, możliwość zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego, co stanowi wartość 214.098,63 PLN, w Euro 53.263,67. Zgodnie z zapisami SIWZ i treścią ogłoszenia o zamówieniu nr 201288-2012 z dnia 14.06.2012 r., zamówienia uzupełniające mogą dotyczyć całości przedmiotu zamówienia. W ramach zamówienia podstawowego uwzględniono rozbiórkę ogrodzenia stalowego zewnętrznego i wykonanie ogrodzenia stalowego z paneli systemowych. Przedmiotem zamówienia uzupełniającego jest wymiana odcinka ogrodzenia zewnętrznego o długości 48 m i wysokości 2 m na ogrodzenie systemowe o wysokości 4m. Zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu tego samego rodzaju robót budowlanych co zamówienie podstawowe i jest z nim zgodne.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 05.12.2012
Data udostępnienia informacji: 05.12.2012
Ostatnia aktualizacja: 05.12.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.12.2012 15:04 Dodanie informacji Maciej Zaborski