Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Roboty budowlane polegające na remoncie płyty boiska Stadionu Miejskiego o nawierzchni z trawy naturalnej

Ogłoszenie nr 510069547-N-2019 z dnia 09-04-2019 r.
 
Gdyńskie Centrum Sportu: Roboty budowlane polegające na remoncie płyty boiska Stadionu Miejskiego o nawierzchni z trawy naturalnej przy ul. Olimpijskiej 5 w Gdyni

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 550059680-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 19143984500000, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url): www.gdyniasport.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty budowlane polegające na remoncie płyty boiska Stadionu Miejskiego o nawierzchni z trawy naturalnej przy ul. Olimpijskiej 5 w Gdyni
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2711.12.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie płyty boiska Stadionu Miejskiego o nawierzchni z trawy naturalnej przy ul. Olimpijskiej 5 w Gdyni, na fragmencie gruntu gminnego oznaczonego jako nieruchomości o nr ewidencyjnym: 781 obręb 0019 Mały Kack, na podstawie i zgodnie z projektem budowlanym o nazwie: „Przebudowa stadionu piłkarskiego przy ul. Olimpijskiej w Gdyni” wykonanym przez SPAK – Studio Projektowe Anna Kasprzyk, i projektem budowlanym powykonawczym o nazwie: „Przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Olimpijskiej w Gdyni” oraz „Warstwy konstrukcyjne z systemem drenażowym” wykonanymi przez Zielona Architektura Sp. J., zwanych dalej łącznie „Dokumentacją Projektową”. 2. Zakres prac będących przedmiotem zamówienia zgodnie z Dokumentacją Projektową obejmuje w szczególności: 1) przygotowanie i zabezpieczenie terenu, 2) wykonanie robót ziemnych, wywóz i utylizacja, w tym usunięcie istniejącej darni wraz z glebą o grubości ok. 3,5-4,0 cm, wraz z jej utylizacją, 3) demontaż zraszaczy instalacji nawadniającej, zabezpieczenie systemu instalacji nawadniającej przed zanieczyszczeniami i uszkodzeniami na czas wykonywania robót budowlanych, 4) zabezpieczenie tulei bramkowych i chorągiewek narożnych boiska(razem 16 sztuk), 5) wykonanie podbudowy po demontażu nawierzchni zgodnie z Dokumentacja projektową, 6) przygotowanie podbudowy pod ułożenie warstw nawierzchni poprzez wykonanie zabiegu agrotechnicznego (oprysku) z użyciem związków z grupy fosforoorganicznych w ilości 5 litrów/boisko, mający na celu ograniczenie występowania dżdżownic w warstwie wegetacyjnej, 7) aplikację produktu zawierającego siarkę (minimum 90%) w ilości 350 – 400 kg/boisko wymieszanie warstwy wegetacyjnej z nawozem na głębokość 10-12 cm, w celu obniżenia wartości pH, 8) aplikację produktu Bio-Algeen Granulat lub równoznaczny w dawce 100 g/m2, celem tego działania jest podniesienie sprawności uprawowej warstwy wegetacyjnej, 9) wykonanie niwelacja warstwy wegetacyjnej w systemie kopertowym o spadkach poprzecznych i podłużnych 0,2%, zgodnie z Dokumentacją projektową; prace należy wykonać przy użyciu równiarki sterowanej laserowo zaczepianej za ciągnikiem; rekomendowana szerokość równiarki 2,0 metra, 10) ponowne zagęszczenie warstwy wegetacyjnej zapewniające prawidłową instalację darni; po zagęszczeniu przejazd ciągnika nie może powodować odkształcenia warstwy wegetacyjnej (kolein) powyżej 1,5 cm, 11) po zakończeniu niwelacji Wykonawca wykona roboty pomiarowe potwierdzające wymaganą geometrię boiska, tj. spadki 0,2%; wymagany jest właściwy operat geodezyjny; dokumenty należy przedłożyć Zamawiającemu przed przystąpieniem do układania trawy z rolki, 12) doprawienie i przygotowanie warstwy wegetacyjnej obiektu do instalacji trawy rolowanej poprzez zastosowanie odpowiedniego nawożenia (w szczególności azotowo – fosforowego), które zagwarantuje optymalne warunki do ukorzenieni i wzrostu instalowanej darni; wymagane wartości składników pokarmowych w glebie (zgodnie z badaniami podłoża Stacji Chemiczno-Rolniczej metodą ogrodową) powinny wynosić: a) Azot N > 50 mg/dm3 podłoża b) Fosfor P > 60 mg/dm3 podłoża c) Potas K > 200 mg/dm3 podłoża d) pH podłoża od 5,5 do 7,5, 13) po aplikacji wymaganych nawozów i końcowym doprawieniu warstwy wegetacyjnej wykonawca przedstawi raport laboratoryjny z Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej potwierdzający uzyskanie zawartość składników pokarmowych, wskazanych w pkt. 12 przedmiotu zamówienia. Ocenie podlegają następujące parametry: zasobność podłoża w makroelementy i mikroelementy, (metodą dla podłoży ogrodniczych, pH w wodzie, zasolenie), 14) montaż zraszaczy instalacji nawadniającej zgodnie z Dokumentacją projektową, 15) montaż darni na całej powierzchni boisko o wymiarach zewnętrznych 109 x 71 m; darń musi spełniać założenia normy DIN 18035-4, i wytyczne opisane w ust. 3, po pozytywnym zaopiniowaniu warstwy wegetacyjnej przez przedstawiciela Zamawiającego Wykonawca dostarcza na teren boiska dedykowaną darń w warunkach zabezpieczających przed jej zaparzeniem; płaty darni mają zostać zainstalowane na boisku natychmiast po przywiezieniu, zgodnie ze sztuką wykonania dla tego typu robót; Zamawiający zastrzega sobie prawo bieżącego nadzoru nad procesem instalacji darni; w razie stwierdzenia złej jakości płatu (płatów), np. zaparzenie darni, Zamawiający będzie się domagać usunięcia uszkodzonych płatów darni i instalacji płatu (płatów) darni zgodnego z wymaganiami zawartymi w niniejszej umowie na koszt Wykonawcy; po położeniu darni, najpóźniej wraz z dokumentacją powykonawczą Wykonawca jest zobowiązany do przekazania programu pielęgnacyjnego z uwzględnieniem zasobów maszynowych Zamawiającego oraz do jego weryfikacji w późniejszym okresie na żądanie Zamawiającego; 16) wykonanie korekty ustawienia tulei bramkowych jeżeli będzie wymagana, 17) pielęgnacja płyty boiska (koszenie, podlewanie, nawożenie, ochrona chemiczna) do dnia odbioru końcowego, 18) przygotowanie boiska zgodnie z wytycznymi podręcznika Ekstraklasy S.A. tj. skoszenie boiska, wytyczenie i namalowanie linii pola gry - na dzień odbioru końcowego (farbę do malowania linii zapewni Zamawiający), 19) wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu, 20) doprowadzenie do stanu pierwotnego ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas prowadzenia robót budowlanych. 3. Nowa nawierzchnia, o której mowa w ust. 2 pkt. 15 musi spełniać łącznie poniższe warunki: 1) zapewniać dobre warunki gry w różnych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni Celsjusza, gdyż nawierzchnia przeznaczona jest na obiekt zewnętrzny, 2) zapewniać stałe i trwałe utrzymanie równości nawierzchni w okresie eksploatacji, 3) być bezpieczna dla zdrowia i życia osób z niej korzystających, 4) być zgodna z wymogami aktualnej normy DIN 18035-4, 5) spełniać następujące parametry techniczne zgodne z przepisami FIFA w zakresie warunków jakim powinny odpowiada boiska przeznaczone do prowadzenia rozgrywek międzynarodowych UEFA, a także założeń licencyjnych PZPN: a) wymiary dostarczanej darni: min. szerokość 1,20 m, min. długość 10,0m, b) grubość całkowita darni: 3,0-3,5cm, c) dopuszczalna grubość filcu do 8 mm, d) dostarczana darń nie może zawierać zanieczyszczeń ani oznak chorób grzybowych i bakteryjnych, a w szczególności niedokompostowanych cząstek organicznych, e) zadarnienie rzeczywiste nota 9 wg skali COBORU tj. zadarnienie > 95%, f) przesiąkliwość > 70 mm/h, g) zrywalność darni > 27 Nm, mierzona przy użyciu urządzenia mierzącego użytą siłę skrętną w Nm, symulujące obuwie piłkarskie, h) wytrzymałość darni na rozerwanie przy obciążeniu – min. 70kg, i) oferowana darń ma zawierać następujące gatunki traw: wiechlina łąkowa i życica trwała w podanych proporcjach: a) Wiechlina łąkowa (Poa pratensis) > 80%, b) Życica trwała (Lolium perenne) < 20% j) trawa nie może posiadać wzmocnienia w postaci siatki syntetycznej lub jakichkolwiek innych dodatków syntetycznych, k) wilgotność podłoża, 20-30% na głębokości 60 mm, l) trawa z rolki powinna pochodzić z plantacji prowadzącej ewidencję upraw, a oferowana murawa powinna posiadać dokument wystawiony przez producenta murawy tzw. paszport darni, dotyczący przedmiotowego zadania, który winien zawierać: a) opis składu gatunkowego wysianej mieszanki ze wskazaniem procentowego udziału odmian użytych w mieszance, b) karty charakterystyki odmian użytych w mieszance w języku polskim, c) dokładną datę wysiewu mieszanki, wymagany wiek darni 12 – 24 miesiące, d) położenie kwatery w terenie pola (mapka). m) Wykonawca musi przedstawić aktualne badania laboratoryjne gleby ze wskazanej kwatery z okresu ostatnich 3 miesięcy, potwierdzające zgodność składu granulometrycznego i pH gleby z wytycznymi normy DIN18035-4; Dokument potwierdzający zgodność krzywej uziarnienia oraz pH musi pochodzić z akredytowanego laboratorium, n) w darni dopuszcza się zachwaszczenia roślinami dwuliściennymi oraz wiechliną roczną zgodnie z wytycznymi normy DIN 18035-4; o) transport darni z plantacji do miejsca rozłożenia powinien odbywać się w ciężarówkach-chłodniach, w optymalnej temperaturze ładowni. 4. Zamawiający informuje iż na przedmiotowym obiekcie budowlanym znajduje się 1) automatyczny system nawodnienia: składa się z 15 zraszaczy z elektrozaworami firmy Hunter z czego 3 zraszacze znajdują się w obrębie pola gry, 2) system podgrzewania murawy wykonany w technologii , 3) system drenażowy, który stanowi warstwa odsączająca ze specjalnie dobranych mieszanek piasku wraz z systemem rur drenażowych i studzienkami zbiorczymi zlokalizowanymi poza polem gry, w związku z powyższym Wykonawca przeprowadzi roboty zabezpieczające powyższych instalacji Zamawiający informuje iż instalacje znajdują się na głębokości 25-30 cm pod powierzchnią istniejącej murawy. 5. Wykonawca zobowiązany będzie na danym etapie wykonywania robót budowlanych do przedłożenia Zamawiającemu: 1) Szczegółowych danych dotyczących składu traw darni – zgodnie z załącznikiem nr 4 do umowy, 2) Danych dotyczących gleby darniowej – zgodnie z załącznikiem nr 5 do umowy, 3) Danych dotyczących uzyskanych właściwości projektowanej warstwy wegetacyjnej przed instalacją darni i przed nawożeniem – zgodnie z załącznikiem nr 6 do umowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45212221-1
 
Dodatkowe kody CPV: 45112710-5, 45100000-8, 03441000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 800000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: HEIN Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Gdyńska 92 Miszewo
Kod pocztowy: 80-297
Miejscowość: Banino
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 821760.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 821760.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 821760.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 3  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Podstawa faktyczna: szczegółowe uzasadnienie udzielenia zamówienia: art. 67 ust 1 pkt. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia. Gdynia jest jednym z sześciu Miast-Gospodarzy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA U-20 Polska 2019, drugiej największej imprezy piłkarskiej na świecie. Na Stadionie Miejskim w Gdyni rozegranych zostanie aż 10 meczów – 6 fazy grupowej, mecz 1/8 finału, ćwierćfinał, półfinał oraz spotkanie o III miejsce. W dniu 11 marca 2019 roku Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz Dyrektor Turnieju Mistrzostwa Świata FIFA U-20 Polska 2019 skierowali pismo do Prezydenta Miasta Gdyni, w którym wskazali na konieczność wymiany naturalnej nawierzchni boiska na Stadionie Miejskim w Gdyni. W uzasadnieniu wskazano krytyczny stan murawy, uniemożliwiający rozegranie meczów mistrzowskich, jak również brak możliwości odpowiedniego przygotowania boiska ze względu na zbyt krótki okres czasu do rozpoczęcia imprezy. W dniu 13 marca 2019 roku Gdyńskie Centrum Sportu otrzymało pismo od Dyrektora Operacyjnego Ekstraklasy S.A., organizatora rozgrywek w najwyższej lidze piłki nożnej, że stan murawy nie odpowiada standardom Ekstraklasy i budzi zaniepokojenie partnerów medialnych. Sytuacja taka może zostać uznana za naruszenie wymogów infrastrukturalnych zawartych w Podręczniku Licencyjnym Polskiego Związku Piłki Nożnej i skutkować nałożeniem kar z tytułu naruszenia kryteriów. Ze względu na kalendarz rozgrywek Ekstraklasy i częstotliwość meczów oraz nieskuteczność nawet bardzo intensywnych zabiegów pielęgnacyjnych przy braku odpowiednich warunków do naturalnej wegetacji (wzrostu) naturalnej nawierzchni trawiastej, jako jedyne akceptowalne rozwiązanie podano konieczność wymiany całości murawy. Jednocześnie określono ostateczny termin wymiany murawy do dnia 12 kwietnia 2019 roku, umożliwiający w sposób niezakłócony rozegranie meczu 30. kolejki Lotto Ekstraklasy Arka Gdynia – Miedź Legnica oraz spotkań fazy grupowej. Pomimo dotychczasowych wieloletnich doświadczeń w zakresie pielęgnacji i utrzymania boiska na Stadionie Miejskim w Gdyni, odpowiednich zasobów ludzkich i sprzętowych oraz wiedzy na temat parametrów murawy i jej zdolności do naturalnej wegetacji w określonych porach roku, zaistniała obecnie sytuacja nie była możliwa do przewidzenia. W ramach przygotowań do Mistrzostw Świata FIFA U-20 Polska 2019, po raz pierwszy murawę Stadionu Miejskiego w Gdyni, niezależni eksperci FIFA ocenili w dniu 28 czerwca 2018 roku. Przyznano wówczas wysoką ocenę stanu boiska – 4, w pięciostopniowej skali (1 minimum - 5 maksimum) i była to jedna z wyższych ocen spośród wszystkich boisk turniejowych. Szczegółowa ocena ekspercka objęła m.in. konstrukcję boiska, gatunki traw, system nawadniania, system drenażowy, równość boiska, usytuowanie, a także zasoby ludzkie, posiadane maszyny i sprzęt. Sporządzono dokumentację fotograficzną wyników badań oraz kluczowych miejsc na murawie. Szczegóły przedstawiono w dostarczonym Zamawiającemu raporcie. Przygotowując się do turnieju i posiadając wiedzę, że murawa stanowi o prestiżu i jakości przygotowań do całego turnieju, ale również ma ogromny wpływ na jakość gry piłkarzy ich wydajność, wydolność oraz ryzyko poniesienia kontuzji, stan murawy objęto szczególnej opiece, korzystając dodatkowo ze wsparcia eksperta zewnętrznego pana Piotra Janusza, który dzięki swojemu kierunkowemu wykształceniu i wieloletniemu doświadczeniu zawodowemu, jest jednym z najlepszych specjalistów w zakresie muraw sportowych w Polsce. Ekspert monitorował stan płyty boiska, sporządzając cykliczne raporty, w których umieszczał ocenę, analizę, zalecenia i dokumentację fotograficzną najistotniejszych parametrów murawy. Raporty takie sporządzone zostały w dniach 15 maja 2018 roku, 21 czerwca 2018 roku, 16 listopada 2018 roku oraz 25 stycznia 2019 roku. Wszystkie raporty potwierdziły dobry stan boiska, a jego ocena – w zależności od pory roku – oscylowała od 6 do 8 w skali oceny 1-9. W okresie przerwy w rozgrywkach Lotto Ekstraklasy, trwającej od 21 grudnia 2018 roku do 11 lutego 2019 roku, boisko zostało poddane odpowiednim zabiegom pielęgnacyjnym. W tym czasie murawa była nieustannie podgrzewana oraz przykrywana specjalną matą, co miało zminimalizować negatywne skutki oddziaływania na trawę opadów śniegu i ujemnych temperatur. Zrezygnowano w tym okresie z regularnych treningów oraz meczów kontrolnych. Boisko do wiosennej rundy rozgrywek zostało przygotowane z najwyższą starannością, w oparciu o wieloletnie doświadczenia i z wykorzystaniem sprawdzonych metod i technologii. Niekorzystne warunki pogodowe, w szczególności intensywne opady, przyczyniły się do niespotykanej w poprzednich latach degradacji murawy po pierwszych dwóch meczach rozegranych w lutym 2019 roku. W dniu 6 marca 2019 roku niezależni eksperci FIFA dokonali ponownej oceny stanu boiska, przyznając mu tym razem ocenę 1 czyli najniższą w skali 1-5, a tym samym wskazując na najwyższy stopień ryzyka związany z organizacją Mistrzostw Świata FIFA U-20 Polska 2019. Przedstawiona w raporcie ocena o krytycznym stanie murawy skutkowała przytoczonym na wstępie pismem ze strony Prezesa PZPN oraz Dyrektora Turnieju do Prezydenta Miasta Gdyni zawierającym wskazanie w oparciu o ocenę co do niezbędności wymiany murawy. Zamawiający dochował należytej staranności w postaci całorocznej pielęgnacji murawy, jej stałego monitowania, nie miał jednak wpływu na niesprzyjające warunki pogodowe, które uniemożliwiły odbudowę murawy po sezonie zimowym tak jak to działo się w latach ubiegłych. Zamawiający nie mógł przewidzieć możliwości wszczęcia postępowania w terminie wcześniejszym na wymianę nawierzchni, gdyż nauczony doświadczeniem, miał pełne podstawy do przyjęcia, że murawa na skutek stosowanych zabiegów pielęgnacyjnych osiągnie wymagane parametry wraz z nastaniem sprzyjających warunków atmosferycznych. Analogiczne sytuacje miały miejsce w latach ubiegłych, gdzie stan murawy ulegał systematycznej poprawie od początku wiosny, w efekcie czego należała ona do najwyżej ocenianych w Polsce. Pomimo zapewnień Zamawiającego, wynikających z doświadczenia lat ubiegłych, że stan murawy wraz ze zmianą warunków atmosferycznych ulegnie poprawie, Prezes PZPN oraz Dyrektor Turnieju kategorycznie zażądali wymiany murawy. Zamawiający, mając na uwadze, że nie jest w stanie przygotować odpowiednich standardów murawy do najbliższych rozgrywek mających się odbyć w kwietniu, podjął decyzję o jej wymianie. W zaistniałej sytuacji nie ma bowiem możliwości oczekiwania na sprzyjające warunki pogodowe, ze względu na wiążące Zamawiającego stanowiska przedstawicieli PZPN i Ekstraklasy S.A. W związku z rangą Mistrzostw Świata FIFA U-20 Polska 2019 oraz obowiązującą umową Ekstraklasy S.A, niezbędna jest niezwłoczna wymiana murawy. Ostateczny termin FIFA na wymianę murawy został wyznaczony na dzień 2 maja 2019 roku, natomiast Ekstraklasa S.A wskazała dzień 12 kwietnia 2019 roku, ze względu na toczące się rozgrywki ligowe. W związku z powyższym jedynym możliwym terminem wymiany murawy jest okres od 3 do 12 kwietnia 2019 roku – w przerwie między rozgrywkami Ekstraklasy S.A. Biorąc pod uwagę, iż stanowisko z zaleceniem wymiany Gdyńskie Centrum Sportu otrzymało odpowiednio 11 i 13 marca 2019 roku, z terminem zakończenia wymiany murawy na dzień 12 kwietnia 2019 roku, Zamawiający nie miał możliwości przeprowadzenia żadnego innego postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, jak zamówienie z wolnej ręki. Żadna inna procedura nie daje możliwości wykonania zamówienia w terminie miesiąca od powzięcia informacji o konieczności jej zlecenia.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Joanna Szabłowska
Data wytworzenia informacji: 09.04.2019
Data udostępnienia informacji: 09.04.2019