Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na remont instalacji elektrycznej w budynku Hali Lekkoatletycznej położonym w Gdyni przy ul. Olimpijskiej

Ogłoszenie nr 354739 - 2016 z dnia 2016-11-30 r.
 

Gdynia: Remont instalacji elektrycznej w budynku Hali Lekkoatletycznej położonym w Gdyni przy ul. Olimpijskiej
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 327364 - 2016
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, krajowy numer identyfikacyjny 191439845, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, państwo Polska, woj. pomorskie, tel. +48586223574, faks +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl
Adres strony internetowej (URL): www.gdyniasport.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont instalacji elektrycznej w budynku Hali Lekkoatletycznej położonym w Gdyni przy ul. Olimpijskiej
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2710.70.2016
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV sklasyfikowany jest jako: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych; 45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych. 2. Przedmiotem zamówienia jest remont instalacji elektrycznej w hali lekkoatletycznej, położonej w Gdyni przy ul. Olimpijskiej w Gdyni nr dz. 781 obręb 19 Mały Kack, zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym pod nazwą Remont instalacji elektrycznej w Hali Lekkoatletycznej w Gdyni przy ul. Olimpijskiej opracowanym przez projektanta Marka Kalickiego Energotech Projekt (stanowiącymi odpowiednio załączniki nr 9 do SIWZ), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (stanowiącą załącznik nr 10 do SIWZ). Wyłącznie dla celów informacyjnych Zamawiający załącza przedmiar robót (stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ). 3. Zakres prac będących przedmiotem zamówienia obejmuje w szczególności: 1) przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy, w szczególności istniejącej syntetycznej nawierzchni hali lekkoatletycznej. 2) wykonanie robót demontażowych instalacji elektrycznej wraz utylizacją elementów zgodnie z dokumentacją projektową (stanowiącymi odpowiednio załączniki nr 9 do SIWZ) 3) demontaż istniejących opraw oświetleniowych i przekazanie Zamawiającemu, 4) dostawę i montaż nowej rozdzielnicy głównej stojącej metalowej wraz z licznikiem energii elektrycznej oraz zgodnie z dokumentacją projektową, (stanowiącymi odpowiednio załączniki nr 9 do SIWZ). Minimalne parametry rozdzielnicy: a) znamionowe napięcie izolacji: Ui=690V, b) znamionowe napięcie pracy: Ue 230/400V, c) znamionowy prąd ciągły: In<1600A, d) klasa ochronności: I, e) konstrukcja spawana lub skręcana z blachy stalowej o grubości min. 1,25 mm, f) malowanie proszkowe, g) przystosowanie do systemu zabudowy modułowej, h) wyposażenie w płyty montażowe stałe lub przesuwne, i) wytrzymałość mechaniczna IK10, j) zgodność z normą PN-EN 60529:2003, k) wymiary min 180x60x40 cm, 5) dostawę i montaż elementów ochrony porażeniowej zgodnie z normą PN-HD 60364-4-41:2009 - wersja polska oraz zgodnie z dokumentacją projektową (stanowiącą odpowiednio załączniki nr 9 do SIWZ), 6) dostawę i montaż dwóch szaf sterowniczych SO1 i SO2 wraz z przewodami zasilającymi, z pogrupowanymi w 6 stref oświetleniowych bieżni, strefy ciągu komunikacyjnego, strefy oświetlania tarcz strzelniczych, z możliwością niezależnego załączania oraz z możliwością zmniejszenia natężenia oświetlenia. Szafy powinny umożliwiać sterowanie czasowe oraz on/off wentylatorami. Szafa powinna być zgodna z dokumentacją projektową (stanowiącą odpowiednio załączniki nr 9 do SIWZ). Minimalne parametry szafy: a) wymiary min 20x30x15cm, b) stopień ochrony IP55, 7) dostawę i montaż opraw oświetleniowych bieżni 26 szt. LED zgodnie z dokumentacją projektową (stanowiącą odpowiednio załączniki nr 9 do SIWZ), spełniających między innymi następujące parametry: a) max moc 175 W, b) min strumień świetlny 25 000 lm, c) barwa: 4000K - 3000K, d) oddawanie barw Ra min 80, e) oznaczenie CE, f) certyfikat ENEC, g) wytrzymałość mechaniczna min IK07, 8) dostawę i montaż opraw oświetleniowych ciągu komunikacyjnego 13 szt. LED zgodnie z dokumentacją projektową (stanowiącą odpowiednio załączniki nr 9 do SIWZ), spełniających między innymi następujące parametry: a) max moc 31 W, b) min strumień świetlny 4 000 lm, c) barwa: 4000K - 3000K, d) oddawanie barw Ra min 80, e) oznaczenie CE, f) certyfikat ENEC, g) wytrzymałość mechaniczna min IK07, 9) dostawę i montaż opraw oświetleniowych tarcz strzelniczych 9 szt. LED zgodnie z dokumentacją projektową (stanowiącą odpowiednio załączniki nr 9 do SIWZ), spełniających między innymi następujące parametry: a) max moc 238 W, b) min strumień świetlny 29 000 lm, c) barwa: 4000K - 3000K, d) oddawanie barw Ra min 80, e) oznaczenie CE, f) certyfikat ENEC, g) wytrzymałość mechaniczna min IK07, 10) dostawę i montaż opraw oświetlenia awaryjnego 18 szt. LED zgodnie z dokumentacją projektową (stanowiącą odpowiednio załączniki nr 9 do SIWZ), spełniających między innymi następujące parametry: a) max moc 3,2 W, b) oznaczenie CE, c) wytrzymałość mechaniczna min IK07, 11) wykonanie instalacji elektrycznej gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia jednofazowych i trójfazowych zgodnie z normą PN - EN 60309-1:2002 oraz zgodnie dokumentacją projektową (stanowiącą odpowiednio załączniki nr 9 do SIWZ), 12) wykonanie instalacji elektrycznej gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia trójfazowego, min IP 65, na ścianie zewnętrznej budynku zgodnie z normą PN-EN 60309-1:2002 oraz zgodnie dokumentacją projektową (stanowiącą odpowiednio załączniki nr 9 do SIWZ), 13) wykonanie instalacji elektrycznej sterującej pracą dwóch wentylatorów z możliwością nastaw czasowych zgodnie dokumentacją projektową (stanowiącą odpowiednio załączniki nr 9 do SIWZ), 14) wykonanie głównego wyłącznika przeciwpożarowego GWP, min IP65, zgodnie dokumentacją projektową (stanowiącą odpowiednio załączniki nr 9 do SIWZ). 15) wykonanie pomiarów wraz dostarczeniem protokołów zgodnie z normami PN-HD 60364-6:2016-07 (instalacje), PN-EN 12464-1:2012 (oświetlenie podstawowe), PN-EN 1838:2013-11 (oświetlenie awaryjne), w zakresie: a) rezystancji izolacji przewodów, kabli, obwodów elektrycznych, b) rezystancji izolacji, sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, c) pomiar natężenia oświetlenia we wszystkich pomieszczeniach, w których nastąpiła wymiana oświetlenia, 16) wykonanie renowacji tynków i powłok marskich w celu odtworzenia stanu pierwotnego, 17) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu prac. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączona dokumentacja techniczna stanowiąca odpowiednio załącznik nr 9 - 10 do SIWZ. 5. W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej nazw dostawców, materiałów i technologicznych rozwiązań systemowych, należy je traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować materiały i technologiczne rozwiązania systemowe czy urządzenia równoważne, pod warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz będą zachowane parametry techniczne i jakościowe. W tej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie przed przystąpieniem do montażu/robót uzyskać zgodę Zamawiającego/inspektora nadzoru na zastosowanie zamienników. Wykonawca zobowiązany będzie podać nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego materiału i udokumentować jego jakość, celem porównania. Ponad to Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć dokumentację dopuszczającą proponowane rozwiązania materiałowo-techniczne do stosowania w budownictwie. 6. Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie przekazać plac budowy w terminie 2 dni od dnia podpisania umowy. 7. Po przekazaniu placu budowy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy. 8. Wszystkie materiały, które zostaną użyte przez Wykonawcę do wykonania zamówienia muszą zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane być dopuszczone do obrotu i posiadać określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności dokumenty potwierdzające ocenę zgodności. 9. Na czas wykonywania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania placu budowy zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt. 2-3 ustawy Prawo Budowlane tj. odpowiednio zabezpieczyć teren budowy, ze szczególną uwagę na istniejącą nawierzchnię syntetyczną, umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 10. Wykonawca zorganizuje plac budowy własnym staraniem i na własny koszt, zapewni ochronę mienia, przestrzeganie warunków B.H.P. i p. poż. oraz utrzyma porządek na placu budowy. 11. Wykonawca zobowiązuje się własnym staraniem i na własny koszt wykonać zasilanie placu budowy w energię elektryczną i wodę, na warunkach uzgodnionych z Zamawiającym. 12. Odpowiedzialność za nienależyte zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w okresie wykonywania zamówienia ponosić będzie Wykonawca. 13. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektu i infrastruktury zlokalizowanej na terenie placu budowy oraz obiektów i infrastruktury zlokalizowanej poza terenem placu budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub/i infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub/i infrastruktury. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę. 14. Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o ewentualnych trudnościach przed rozpoczęciem robót. 15. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia budowy. Przy czym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą obecność na miejscu wykonywania umowy osoby wskazanej w ofercie jako pełniącej funkcję kierownika robót. 16. Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w radach budowy w przypadku ich zwołania. Przedstawicielem Wykonawcy na radach budowy jest kierownik robót. 17. Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i doprowadzić do stanu pierwotnego teren wokół budowy. 18. Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu zakończenie wykonania całości robót objętych zamówieniem, nie później jednak niż w terminie 2 dni od zakończenia robót budowlanych i po osiągnięciu gotowości do odbioru. 19. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego całości wykonanych robót w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 20 i 21. 20. Przed zgłoszeniem przedmiotu zamówienia do odbioru Wykonawca wykona wszystkie niezbędne testy, odbiory i badania z wynikiem pozytywnym. 21. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu kompletnej, podpisanej przez Wykonawcę, dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej (zeskanowana całość wraz z podpisami), niezbędnej do przeprowadzenia odbioru końcowego całości robót, zawierającej między innymi: 1) pisemne oświadczenie kierownika budowy, że przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i z ofertą Wykonawcy, 2) uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, 3) dokumentację powykonawczą, 4) dokumentację techniczną zamontowanych urządzeń/materiałów, 5) certyfikaty, deklaracje oraz inne dokumenty w tym oznakowania towarów, dotyczące zamontowanych materiałów/urządzeń, 6) wszelkie niezbędne pomiary wraz z protokołami, 7) dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów oraz ich zgodność z aktualnymi normami, 8) rysunki powykonawcze z naniesionymi ewentualnymi zmianami i opisem. Dokumentacja powinna zawierać spis treści wraz numeracją stron, wszystkie dokumenty powinny mieć ponumerowane strony. Dokumentacja powykonawcza powinna być wykonana w segregatorze z twardą okładką. 22. W przypadku braku jakiegokolwiek elementu dokumentacji powykonawczej Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia. W takim przypadku termin odbioru ulega odpowiednio wydłużeniu o czas uzupełnienia brakującej dokumentacji. 23. Wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmi za wady i gwarancji na przedmiot zamówienia na okres co najmniej 3 lat licząc od daty odbioru końcowego robót budowlanych, (okres zaoferowanej rękojmi za wady i gwarancji należy podać w pełnych miesiącach); w przypadku rozbieżności odnośnie warunków gwarancji pomiędzy dokumentacją projektową, a SIWZ, zastosowanie mają postanowienia SIWZ; Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi zobowiązany będzie do wykonania przynajmniej raz w roku przeglądów gwarancyjnych zamontowanych elementów, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia przy udziale Zamawiającego i terminie z nim ustalonym, koszt przeglądów należy uwzględnić w cenie oferty. 24. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności w ramach rękojmi lub gwarancji nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia żądań przez Zamawiającego w tym zakresie i do usunięcia usterki w terminie uzgodnionym przez strony, a w przypadku braku porozumienia stron w tym zakresie w terminie 7 dni. 25. Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z Zamawiającym oraz projektantem rodzaj montowanych materiałów przed wbudowaniem, przedstawiając odpowiednie dokumenty potwierdzające jakość proponowanych urządzeń. 26. Wykonawca na czas wykonywania zamówienia jest zobowiązany do przygotowania placu budowy poprzez odpowiednie zabezpieczenie terenu, szczególnie zabezpieczenie istniejącej nawierzchni syntetycznej hali lekkoatletycznej, umieszczenie tablicy informacyjnej wraz z danymi dotyczącymi bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, 27. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że pomimo zgłoszenia wykonania przedmiotu zamówienia roboty nie z zostały zakończone lub Wykonawca nie wywiązał się z innych obowiązków, o których mowa w umowie, Zamawiający może odmówić odbioru, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin na zakończenie przedmiotu zamówienia; wyznaczenie tego terminu nie przedłuża umownego terminu wykonania zamówienia, 28. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować dojazd do placu budowy zgodnie z dokumentacją projektową (stanowiącą załącznik nr 10 do SIWZ), uzyskać niezbędne pozwolenia od właściwych organów administracji publicznej - jeżeli dotyczy. 29. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji całości przedmiotu zamówienia na własny koszt, w skład którego wchodzą w szczególności koszty transportu (przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi). 30. Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć materiały na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę materiałów. 31. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 32. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a w stosunku do podwykonawców na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust 2b Ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Wykonawca zobowiązany jest podać również nazwę (firmę) podwykonawcy. 33. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za czynności wykonane przez podwykonawców, również za usterki gwarancyjne. 34. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 35. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 36. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 37. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 38. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia mogą dotyczyć całości przedmiotu zamówienia opisanego w Rozdziale 3 ust. 1-5 SIWZ. 39. W niniejszym postępowaniu w ocenie Zamawiającego brak jest czynności do których niezbędne jest wykonywanie pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) w związku z czym Zamawiający nie określa na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy, wymagań odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
 
II.5) Główny Kod CPV: 45310000-3
Dodatkowe kody CPV: 45311000-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
   
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/11/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT366007.89
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert5
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
EL-Grześ Sp. z o.o.,  ,  Roszkowo ul. Wierzbowa 6,  83-000,  Pruszcz Gdańki,  kraj/woj. pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 217494,61
Oferta z najniższą ceną/kosztem 217494,61
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 231722,84
Waluta: PLN
 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie
   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 30.11.2016
Data udostępnienia informacji: 30.11.2016
Ostatnia aktualizacja: 30.11.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.11.2016 12:19 Dodanie informacji Maciej Zaborski