Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Remont hali gier Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdyni.

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 438774-2013 z dnia 2013-10-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia
1.Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV sklasyfikowany jest jako: 45111300-1 - roboty rozbiórkowe, 45000000-7 - roboty budowlane, 45232140-5 - roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych, 45321000-3 -...
Termin składania ofert: 2013-11-13

Gdynia: Remont hali gier Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdyni.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.11.2013 r. pod numerem:  251695 - 2013
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 438774 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont hali gier Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdyni..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV sklasyfikowany jest jako: 45111300-1 - roboty rozbiórkowe, 45000000-7 - roboty budowlane, 45232140-5 - roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych, 45321000-3 - izolacja cieplna, 45410000-4 - tynkowanie, 45442100-8 - roboty malarskie, 45420000-7 - roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej, 45431000-7 - kładzenie płytek, 45332200-5 - roboty instalacyjne hydrauliczne, 45310000-3 - roboty instalacyjne elektryczne, 45311000-0 - roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych, 45315300-1- instalacje zasilania elektrycznego, 45421141-4 - instalowanie ścianek działowych, 45432210-9 - okładziny ścian, 45432100-5 - kładzenie i wykładanie podłóg. 2.Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie remontu w budynku hali gier w zakresie: 1)istniejącego węzła cieplnego zasilającego obiekty Gdyńskiego Ośrodka Sportu Rekreacji zlokalizowane w Gdyni przy ulicy Olimpijskiej 5, na podstawie i zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym i aneksem do projektu pod łączną nazwą Remont dwufunkcyjnego węzła cieplnego w zakresie branży budowlanej i sanitarnej opracowanym przez projektanta Jacka Maniszewskiego (stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ), projektem budowlano - wykonawczym pod nazwą Remont dwufunkcyjnego węzła cieplnego w zakresie branży elektrycznej opracowanym przez projektanta Jana Littwin (stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót (stanowiącymi załącznik nr 13 do SIWZ), 2)malowania ścian szczytowych wewnętrznych sali do gry, na podstawie i zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym pod nazwą Remontu dwóch ścian szczytowych wewnętrznych sali sportowej wraz z wymianą podwójnych drzwi wewnętrznych do magazynu opracowanym przez projektanta Magdalenę Bubik (stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót (stanowiącymi załącznik nr 14 do SIWZ), 3)remontu szatni i części korytarza, na podstawie i zgodnie z opracowaniem technicznym pomieszczeń pod nazwą Hala gier w Gdyni - sanitariaty w szatniach nr 2,3,8,9,17,18 oraz korytarze, opracowanym przez projektanta Romana Królak (stanowiącym załącznik nr 12 do SIWZ, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót (stanowiącymi załącznik nr 15 do SIWZ). 3.Przedmiary robót, dołączone do niniejszej SIWZ jako załączniki nr 16 - 18, są wyłącznie dokumentami informacyjnymi, z którego może korzystać Wykonawca, ale nie ma takiego obowiązku. 4.Zakres prac będących przedmiotem zamówienia obejmuje w szczególności: 1)demontaż przewodów i urządzeń technologicznych zlokalizowanych w obrębie istniejącego węzła: rurociągów, armatury, automatyki i urządzeń zamontowanych na przewodach wysokoparametrowych oraz rurociągów i urządzeń zainstalowanych po stronie instalacyjnej, 2)demontaż istniejącego nowego modułu c.w.u., następnie podłączenie go zgodnie z zaprojektowanym schematem technologicznym uzupełniając wyposażenie o nowoprojektowane elementy, 3)montaż nowych urządzeń węzła w części technologicznej na cele centralnego ogrzewania oraz wentylacji, 4)remont rurociągów i urządzeń po stronie instalacyjnej wraz z wymianą starego zasobnika na nowy, 5)wykonanie szafki automatyki węzła, podłączenie zamontowanych elementów automatyki, zaprogramowanie sterownika, 6)wykonanie nowej rozdzielni i instalacji elektrycznej w obrębie węzła zgodnie z załączoną dokumentacją, 7)wymiana uszkodzonej nagrzewnicy wodnej na nową w centrali wentylacyjnej wraz z podłączeniem do przewodów ciepła technologicznego wyprowadzonego z węzła i wykonaniem prób ciśnieniowych i uruchomieniem, 8)wykonanie prób szczelności węzła i rurociągów, 9)dokonanie rozruchu węzła i przeprowadzenie prób na gorąco, 10)montaż rusztowania do robót malarskich na wysokość ponad 5m- na powierzchni 492 m2, 11)wykucie z muru istniejącej stolarki drzwiowej i zamontowanie drzwi stalowych wymiar 200 x 210 cm, 12)zmycie i zeskrobanie starej farby ze ścian z uzupełnieniem tynków i naprawą - na powierzchni 513 m2, 13)przygotowanie powierzchni do malowania emulsyjnego z podszpachlowaniem nierówności tynku - na powierzchni 370,30 m2, 14)malowanie dwukrotne farbą emulsyjna- na powierzchni 370,30 m2, 15)dwukrotne malowanie ścian farba olejną - na powierzchni 143,86 m2, 16)montaż rusztowania do prac malarskich do wysokości ponad 5 m - na powierzchni 455,48 m2, 17)wykonanie otuliny istniejącego rurociągu - na długości 5 mb, 18)zlikwidowanie przecieku przez ścianę zewnętrzną spod natrysków w szatni nr 2, 19)wykonanie właściwych spadów posadzek w pozostałych pomieszczeniach szatni nr 3, 8, 9, 17, 18, 20)wykonanie prawidłowej izolacji przeciw wodnej, 21)naprawienie ścianki działowej natrysków w szatni nr 17 oraz wymienienie wpustu ściekowego, 22)naprawienie uszkodzonych fragmentów ścian korytarzy. 5.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączona dokumentacja techniczna stanowiącą odpowiednio załącznik nr 9 - 15 do SIWZ. 6.W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej nazw dostawców, materiałów i technologicznych rozwiązań systemowych, należy je traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować materiały i technologiczne rozwiązania systemowe czy urządzenia równoważne, pod warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz będą zachowane parametry techniczne i jakościowe. W tej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie przed przystąpieniem do montażu/robót uzyskać zgodę Zamawiającego na zastosowanie zamienników. Wykonawca zobowiązany będzie podać nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego materiału i udokumentować jego jakość, celem porównania. Ponad to Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć dokumentację dopuszczającą proponowane rozwiązania materiałowo-techniczne do stosowania w budownictwie. 7.Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie przekazać plac budowy w terminie 2 dni od dnia podpisania umowy. 8.Po przekazaniu terenu budowy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy. 9.Wszystkie materiały, które zostaną użyte przez Wykonawcę do wykonania zamówienia muszą zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane być dopuszczone do obrotu i posiadać określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności dokumenty potwierdzające ocenę zgodności. 10.Na czas wykonywania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania placu budowy zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt. 2-3 ustawy Prawo Budowlane tj. odpowiednio zabezpieczyć teren budowy, umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 11.Wykonawca zorganizuje plac budowy własnym staraniem i na własny koszt, zapewni ochronę mienia, przestrzeganie warunków B.H.P. i p. poż. oraz utrzyma porządek na placu budowy. 12.Wykonawca zobowiązuje się własnym staraniem i na własny koszt wykonać zasilanie placu budowy w energię elektryczną i wodę, na warunkach uzgodnionych z Zamawiającym. 13.Odpowiedzialność za nienależyte zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w okresie wykonywania zamówienia ponosić będzie Wykonawca. 14.Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektu i infrastruktury zlokalizowanej na terenie placu budowy oraz obiektów i infrastruktury zlokalizowanej poza terenem placu budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub/i infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub/i infrastruktury. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę. 15.Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o ewentualnych trudnościach przed rozpoczęciem robót. 16.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia budowy. Przy czym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą obecność na miejscu wykonywania umowy osoby wskazanej w ofercie jako pełniącej funkcję kierownika budowy. 17.Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w radach budowy w przypadku ich zwołania. Przedstawicielem Wykonawcy na radach budowy jest kierownik budowy. 18.Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu zakończenie wykonania całości robót objętych zamówieniem, nie później jednak niż w terminie 2 dni od zakończenia robót budowlanych i po osiągnięciu gotowości do odbioru. 19.Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego całości wykonanych robót w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 20 i 21. 20.Przed zgłoszeniem przedmiotu zamówienia do odbioru Wykonawca wykona wszystkie niezbędne testy, odbiory i badania z wynikiem pozytywnym. 21.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, niezbędnej do przeprowadzenia odbioru końcowego całości robót, zawierającej między innymi: 1)pisemne oświadczenie kierownika budowy, że przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i z ofertą Wykonawcy, 2)dokumentację powykonawczą, 3)dokumentację techniczną zamontowanych urządzeń/materiałów, 4)certyfikaty, deklaracje oraz inne dokumenty w tym oznakowania towarów, dotyczące zamontowanych materiałów/urządzeń, 5)wszelkie niezbędne pomiary, 6)dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów, 7)protokół odbioru technicznego instalacji przez OPEC. 22.Wykonawca zobowiązany będzie złożyć do OPEC wniosek o wykonanie nowego układu pomiarowego. 23.Wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmi za wady i gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 3 lat licząc od daty odbioru końcowego robót budowlanych. 24.Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności w ramach rękojmi lub gwarancji nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia żądań przez Zamawiającego w tym zakresie i do usunięcia wady i usterki w terminie uzgodnionym przez strony, a w przypadku braku porozumienia stron w tym zakresie w terminie 7 dni. 25.Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców również za usterki gwarancyjne. 26.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 27.Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.13.00-1, 45.00.00.00-7, 45.23.21.40-5, 45.32.10.00-3, 45.41.00.00-4, 45.44.21.00-8, 45.42.00.00-7, 45.43.10.00-7, 45.33.22.00-5, 45.31.00.00-3, 45.31.10.00-0, 45.31.53.00-1, 45.42.11.41-4, 45.43.22.10-9, 45.43.21.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.11.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Ryszard Marcinkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PPHU Marbud Ryszard Marcinkiewicz, ul. Morska 147, 81-206 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 367349,33 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 275864,38
  • Oferta z najniższą ceną: 275864,38 / Oferta z najwyższą ceną: 275864,38
  • Waluta: PLN.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 25.11.2013
Data udostępnienia informacji: 25.11.2013
Ostatnia aktualizacja: 25.11.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.11.2013 15:48 Dodanie informacji Maciej Zaborski