Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na promocję Miasta Gdyni - Targi Sportów Wodnych i Rekreacji wiatr i woda

19/04/2014    S78    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia 

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
2014/S 078-137021
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Usługi

Niniejsze ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 18.04.2014 roku i zamieszczono w dniu 19.04.2014 roku pod numerem 2014/S 078-137021
 
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Olimpijska 5/9
Osoba do kontaktów: Joanna Szabłowska, Maciej Zaborski
81-538 Gdynia
POLSKA
Tel.: +48 586223574
E-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
Faks: +48 586221164
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.gdyniasport.pl
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Rekreacja, kultura i religia
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Promocja Miasta Gdyni w związku z organizacją cyklu imprez, w skład którego wchodzą „Targi Sportów Wodnych i Rekreacji wiatr i woda", które odbędą się w dniach 03 - 6.4.2014 roku w Warszawie oraz nadmorska edycja „Targów Sportów Wodnych i Rekreacji na Wodzie wiatr i woda", które odbędą się w dniach 31 lipca - 3.8.2014 roku w Gdyni.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 13: Usługi reklamowe
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Polska.
Kod NUTS PL633
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
W ramach promocji Miasta Gdyni Wykonawca zamieści logo Miasta Gdyni na materiałach promocyjnych i informacyjnych związanych z imprezą, oraz zamieści reklamy Miasta Gdyni w materiałach promocyjnych i informacyjnych realizowanych w mediach.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79342200
II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 8 365 853,66 PLN
Bez VAT
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE):
Dyrektywa 2004/18/WE
1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE
Roboty budowlane/towary/usługi mogą być zrealizowane lub dostarczone tylko przez określonego oferenta z przyczyn:
technicznych,
związanych z ochroną wyłącznych praw
Art. 67 ust 1 pkt 1 a) i b) ustawy Prawo Zamówień Publicznych - zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania Murator Expo Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 13/15 jest zasadne, ponieważ jest ona wyłącznym organizatorem cyklu imprez, w skład którego w 2014 roku wchodzą „Targi Sportów Wodnych i Rekreacji WIATR i WODA" oraz nadmorska edycja „Targów Sportów Wodnych i Rekreacji na Wodzie wiatr i woda".Targi wiatr i woda są najstarszą i największą imprezą wystawienniczą branży sportów wodnych i rekreacji w Polsce. Niniejszy event jest bardzo chętnie odwiedzany przez wszystkich zainteresowanych taką formą spędzania wolnego czasu, przez co tez na stałe wpisał się w polski kalendarz targów i innych wydarzeń związanych z wodą. Targi są coroczną zapowiedzią zbliżającego się sezonu żeglarskiego, największą imprezą wystawienniczą branży sportów wodnych i rekreacji w Polsce i istotnym wydarzeniem na rynku europejskim. Targi Wiatr i Woda 5 lat temu zostały przyjęte w poczet członków International Federation of Boat Show Organisers, skupującej wystawców z całego świata, których wysoki poziom organizacyjny oraz skala działania kształtują się na najwyższym poziomie. Od kilku lat impreza ta gromadzi największą rzeszę wystawców i zwiedzających z całej Polski, Europy oraz świata, wiodąc tym samym prym wśród wszystkich imprez tego rodzaju w kraju, co stanowić będzie bardzo rozbudowaną promocję miasta. Z raportu Polskiej Izby Przemysłu Targowego „Targi w Polsce 2012" wynika, iż Targi „Wiatr i Woda" znajdują się w czołówce wszystkich organizowanych w kraju targów zarówno pod względem powierzchni targowej, liczby wystawców, jak i liczby zwiedzających. Niniejsza impreza wystawiennicza stanowi jednocześnie największe wydarzenie branży sportów wodnych i rekreacji w Polsce. Ponadto nadmorska edycja przedmiotowej imprezy to jedyne targi takiego rodzaju odbywające się w Gdyni. Obu powyższym edycjom towarzyszyć będą rozbudowane działania promocyjne i informacyjne realizowane w mediach ogólnopolskich. Kampania promocyjna zostanie przeprowadzona w ogólnopolskiej stacji telewizyjnej oraz radiowej. Liczne czasopisma i magazyny branżowe będą rozpisywać się o niniejszych imprezach, promując Gdynię jako „Żeglarską stolicę Polski".Mając na uwadze powyższe, stwierdzić również należy, iż niniejsza impreza jak co roku zgromadzi w zarówno w Warszawie, jak i w Gdyni licznych uczestników i widzów, co z pewnością będzie doskonałą promocją dla miasta, zarówno w kraju, jak i na świecie.
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
GOSIR.DZPI.2711.6.2014
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 57-096027 z dnia 21.3.2014
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
1.4.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Murator Expo Sp. z o.o.
ul. Senatorska 13/15
00-075 Warszawa
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 361 350 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postepu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postepu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18.4.2014

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 19.04.2014
Data udostępnienia informacji: 24.04.2014
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.04.2014 12:19 Dodanie informacji Maciej Zaborski