Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Promocję Miasta Gdyni Promocja Miasta Gdyni podczas Zlotu Jachtów z Duszą „Próchno i Rdza 2015”

23/10/2015    S206    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia 

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
2015/S 206-374387
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Usługi
 
Niniejsze ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 20.10.2015 roku i zamieszczono w dniu 23.10.2015 roku pod numerem 2015/S 206-374387
 
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski, Joanna Szabłowska
81-538 Gdynia
POLSKA
Tel.: +48 586223574
E-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
Faks: +48 586221164
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.gdyniasport.pl
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Rekreacja, kultura i religia
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Promocja Miasta Gdyni podczas Zlotu Jachtów z Duszą „Próchno i Rdza 2015", który odbędzie się w dniach 9-11.10.2015 roku na wodach Zatoki Gdańskiej oraz w Marinie Gdynia.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 13: Usługi reklamowe
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Polska.
Kod NUTS PL633
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Promocja Miasta Gdyni podczas Zlotu Jachtów z Duszą „Próchno i Rdza 2015", który odbędzie się w dniach 9-11.10.2015 roku na wodach Zatoki Gdańskiej oraz w Marinie Gdynia polegająca między innymi na: umieszczeniu logo „Gdynia Żeglarska Stolica Polski" w materiałach poligraficznych i publikacjach wydawanych przy organizacji Zlotu np.: materiały prasowe, ulotki, plakaty, identyfikatory oraz we wszystkich wydawanych materiałach reklamowych związanych ze Zlotem, umieszczeniu logo „Gdynia Żeglarska Stolica Polski" na koszulkach pamiątkowych, które dostaną wszyscy uczestnicy Zlotu, umieszczeniu logo „Gdynia Żeglarska Stolica Polski" na pamiątkowych tabliczkach na jachty, które otrzymają wszyscy uczestnicy Zlotu, zamieszczeniu logo „Gdynia Żeglarska Stolica Polski" na stronie internetowej www.prochno-rdza.pl wraz z linkiem odpowiednio do strony www.gdyniasport.pl przy organizacji Zlotu, przekazywaniu fotorelacji po każdym dniu Zlotu, stanowiącej nie mniej niż 10 zdjęć, na adres e-mail: promocja@gdyniasport.pl itp.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79342200
II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 9 181 349,59 PLN
Bez VAT
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE):
Dyrektywa 2004/18/WE
1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE
Roboty budowlane/towary/usługi mogą być zrealizowane lub dostarczone tylko przez określonego oferenta z przyczyn:
technicznych,
związanych z ochroną wyłącznych praw
Art. 67 ust 1 pkt 1 lit a i b ustawy Prawo zamówień publicznych - zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania Panu Maciejowi Sodkiewicz prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą „Sekstant Maciej Sodkiewicz" z siedzibą w Tczewie (83-110) przy ulicy Żwirki 60 jest zasadne, ponieważ jest on organizatorem Zlotu Jachtów z Duszą „Próchno i Rdza" i jako jeden z najbardziej znanych żeglarzy specjalizujący się w rejsach polarnych odznaczony został przez Prezydenta RP Brązowym Krzyżem Zasługi za wkład w rozwój polskiego żeglarstwa. Zlot Próchno i Rdza organizowany jest na wodach Zatoki Gdańskiej od 2009 roku to największa w Polsce impreza skupiająca miłośników jachtów o klasycznych konstrukcjach. Jego głównym celem jest zaprezentowanie społeczeństwu pływającej historii polskiego żeglarstwa. Miłośnicy klasycznych jachtów o konstrukcjach drewnianych i metalowych biorący udział w Zlocie mogą śmiało konkurować ze współczesną myślą konstruktorów jachtów laminatowych. Nie są co prawda tak przestronne, ale w pełni stabilne i bezpieczne. Ten kilkudniowy Zlot rozpoczyna się tradycyjnie na Helu, z którego jednostki przypływają aby na trzy dni zakotwiczyć w Gdyńskiej Marinie. Duże zainteresowanie, jakim cieszy się przedmiotowy zlot, wśród mediów oraz sympatyków żeglarstwa z pewnością przyczyni się do promocji Miasta.
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
GCS.DZPI.2711.31.2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
8.10.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Sekstant Maciej Sodkiewicz
Żwirki 60
83-110 Tczew
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 30 000 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20.10.2015

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 23.10.2015
Data udostępnienia informacji: 23.10.2015
Ostatnia aktualizacja: 23.10.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.10.2015 14:24 Dodanie informacji Maciej Zaborski