Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Promocję Miasta Gdyni podczas turnieju piłki nożnej dla dzieci i młodzieży Bałtycki Turniej Piłkarski

25/07/2013    S143    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia 
 
Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Usługi
2013/S 143-249408
 
Niniejsze ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 23.07.2013 roku i zamieszczono w dniu 25.07.2013 roku pod numerem 2013/S 143-249408
 
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Olimpijska 5/9
Osoba do kontaktów: Joanna Szabłowska, Anna Byczkowska
81-538 Gdynia
POLSKA
Tel.: +48 586223574
E-mail: sekretariat@gosirgdynia.pl
Faks: +48 586221164
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.gdyniasport.pl
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Rekreacja, kultura i religia
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Promocja Miasta Gdyni podczas turnieju piłki nożnej dla dzieci i młodzieży „Bałtycki Turniej Piłkarski Gdynia 2013", który odbędzie się dnia 07 czerwca 2013 w Gdyni.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 13: Usługi reklamowe
Kod NUTS PL633
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Promocja Miasta Gdyni podczas turnieju piłki nożnej dla dzieci i młodzieży „Bałtycki Turniej Piłkarski Gdynia 2013", który odbędzie się dnia 07 czerwca 2013 w Gdyni.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79342200
II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 11 320 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE):
Dyrektywa 2004/18/WE
1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE
Roboty budowlane/towary/usługi mogą być zrealizowane lub dostarczone tylko przez określonego oferenta z przyczyn:
technicznych,
związanych z ochroną wyłącznych praw
art. 67 ust 1 pkt 1 a i b ustawy prawo zamówień publicznych - zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania Stowarzyszeniu Klub Sportowy Bałtyk Gdynia z siedzibą w Gdyni (81 - 538) przy ul. Olimpijskiej 5/9 jest zasadne, ponieważ jest to jedyny organizator tego turnieju.Przedmiotowy turniej organizowany jest z myślą o naszych najmłodszych mieszkańcach. Podczas jego trwania odbędą się liczne konkursy, gry i zabawy o charakterze piłkarskim w czasie których zostaną wyłonieni najlepsi zawodnicy oraz najbardziej waleczne drużyny. Zmaganiom piłkarskim towarzyszyć będą inne atrakcje, w postaci dmuchanych zabawek oraz wśród uczestników zostaną rozdane drobne upominki. Zostanie również przeprowadzony konkurs wiedzy o Gdyni. Wszystkie te działania mają na celu budowanie nowego modelu kibicowania, tak by na mecze mogły chodzić całe rodziny. Stowarzyszenie Klub Sportowy Bałtyk Gdynia już od 83 lat niezmiennie związane jest z Miastem Gdynia, a jego wieloletnia działalność w szczególny sposób wpisała się na karty historii sportu i ze społecznością naszego miasta. Historia klubu to wspaniałe występy gdyńskich sportowców w ponad 20 dyscyplinach sportu oraz na olimpijskich arenach Berlina, Montrealu, Moskwy, a także wybitne osiągnięcia w zawodach najwyższej rangi w kraju i na świecie, które stanowią dziś znaczący zapis w historii pomorskiego sportu i naszego Miasta Gdyni. SKS „Bałtyk Gdynia" od zawsze miał charakter rodzinny i korzenie kaszubskie co podkreślają barwy biały i niebieski - klub powstał na Grabówku. Stąd też stwierdzić należy, iż organizowane przez Stowarzyszenie równego rodzaju imprezy rodzinne cieszą się z roku na rok coraz większym zainteresowaniem mieszkańców. Połączenie turnieju piłkarskiego dla najmłodszych oraz dodatkowych form atrakcyjnego spędzania wolnego czasu dla najmłodszych będzie stanowiło znakomitą promocję miasta Gdyni, kształtującej nowy model przyjaznego kibicowania na stadionach piłkarskich.
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
GOSIR.DZPI.2711.21.2013
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
7.6.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Stowarzyszenie Klub Sportowy Bałtyk
ul. Olimpijska 5/9
81-538 Gdynia
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 60 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postepu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postepu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23.7.2013
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 25.07.2013
Data udostępnienia informacji: 25.07.2013
Ostatnia aktualizacja: 25.07.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.07.2013 13:58 Dodanie informacji Maciej Zaborski