Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Promocję Miasta Gdyni podczas regat „O Błękitną Wstęgę Zatoki Gdańskiej”

23/10/2015    S206    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia 

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
2015/S 206-374389
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Usługi
 
Niniejsze ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 20.10.2015 roku i zamieszczono w dniu 23.10.2015 roku pod numerem 2015/S 206-374389
 
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski, Joanna Szabłowska
81-538 Gdynia
POLSKA
Tel.: +48 586223574
E-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
Faks: +48 586221164
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.gdyniasport.pl
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Rekreacja, kultura i religia
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Promocja Miasta Gdyni podczas regat „O Błękitną Wstęgę Zatoki Gdańskiej", które odbędą się w dniu 3.10.2015 roku na wodach Zatoki Gdańskiej.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 13: Usługi reklamowe
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Polska.
Kod NUTS PL633
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Promocja Miasta Gdyni podczas regat „O Błękitną Wstęgę Zatoki Gdańskiej", które odbędą się w dniu 3.10.2015 roku na wodach Zatoki Gdańskiej polegająca między innymi na: umieszczeniu logo „Gdynia Żeglarska Stolica Polski" (zwanym dalej „logo Miasta Gdyni") w materiałach poligraficznych i publikacjach wydawanych przy organizacji Regat np.: materiały prasowe, ulotki, plakaty, identyfikatory oraz we wszystkich wydawanych materiałach reklamowych związanych z Regatami, umieszczenie flagi Miasta Gdyni na maszcie Yacht Klubu Stal Gdynia podczas trwania Regat, umieszczeniu logo Miasta Gdyni na koszulkach pamiątkowych, które otrzymają uczestnicy Regat, umieszczenie logo Miasta Gdyni na naklejkach, które zostaną zamieszczone na łodziach wszystkich zawodników uczestniczących w Regatach itp.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79342200
II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 9 181 349,59 PLN
Bez VAT
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE):
Dyrektywa 2004/18/WE
1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE
Roboty budowlane/towary/usługi mogą być zrealizowane lub dostarczone tylko przez określonego oferenta z przyczyn:
technicznych,
związanych z ochroną wyłącznych praw
Art. 67 ust 1 pkt 1 lit a i b ustawy Prawo zamówień publicznych - zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania Yacht Klubowi Stal Gdynia z siedzibą w Gdyni (81-345) przy al. Jana Pawła II 9 jest zasadne, ponieważ stowarzyszenie to jest jedynym organizatorem regat „O Błękitną Wstęgę Zatoki Gdańskiej". Yacht Klub Stal Gdynia już po raz sześćdziesiąty czwarty organizuje regaty „O Błękitną Wstęgę Zatoki Gdańskiej", które uznawane są za jedną z bardziej prestiżowych imprez w kraju. W historii regat udział brały znakomite jachty jak Copernicus, Hetman czy Tornado, nie brakuje także nazwisk znanych żeglarzy, którzy swoim udziałem rokrocznie podnoszą rangę imprezy. Regaty odbywają się w formule australijskiej „kto pierwszy na mecie", dzięki której mimo oczywistych faworytów walka toczy się do samego końca. Z uwagi na ciekawą formułę w jakiej odbywają się regaty impreza ta jest niezwykle widowiskowa i pełna emocji. Regaty „O Błękitna Wstęgę Zatoki Gdańskiej" stanowią najbardziej masowe święto żeglarskie, w którym udział w roku 2014 wzięło 148 jachtów i 700 uczestników. Duże zainteresowanie, jakim cieszą się przedmiotowe regaty, wśród mediów oraz sympatyków żeglarstwa z pewnością przyczyni się do promocji Miasta Gdyni.
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
GCS.DZPI.2711.29.2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
1.10.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Yacht Klub Stal Gdynia
al. Jana Pawła II, nr 9
81-345 Gdynia
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 10 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20.10.2015

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 23.10.2015
Data udostępnienia informacji: 23.10.2015
Ostatnia aktualizacja: 23.10.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.10.2015 14:07 Dodanie informacji Maciej Zaborski