Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Promocję Miasta Gdyni podczas regat 49er Grand Prix Gdynia 2015.

28/08/2015    S166    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia 

Polska-Gdynia: Usługi w
 zakresie promocji
2015/S 166-303317
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Usługi

Niniejsze ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 25.08.2015 roku i zamieszczono w dniu 28.08.2015 roku pod numerem 2015/S 166-303317

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski, Joanna Szabłowska
81-538 Gdynia
POLSKA
Tel.: +48 586223574
E-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
Faks: +48 586221164
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.gdyniasport.pl
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Rekreacja, kultura i religia
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Promocja Miasta Gdyni podczas regat 49er Grand Prix Gdynia 2015, które odbędą się 28-30.8.2015 w Gdyni.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 13: Usługi reklamowe
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Polska.
Kod NUTS PL633
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Promocja Miasta Gdyni podczas Regat 49er Grand Prix Gdynia 2015, organizowanych w Gdyni, 28-30.8.2015 poprzez między innymi przyznaniu Miastu Gdyni tytułu Partnera Regat i umieszczeniu nazwy „Gdynia" w pełnej nazwie Regat „49er Grand Prix Gdynia 2015", umieszczeniu logo „Gdynia Żeglarska Stolica Polski" w materiałach i publikacjach np.: plakaty, zawiadomienia, ulotki, zaproszenia, materiały prasowe oraz we wszystkich wydawanych materiałach reklamowych związanych z Regatami, zamieszczeniu spotu reklamowego zapowiadającego Regaty ze wskazaniem Miasta Gdyni jako gospodarza Regat w radiu o zasięgu lokalnym.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79342200
II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 9 181 349,59 PLN
Bez VAT
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE):
Dyrektywa 2004/18/WE
1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE
Roboty budowlane/towary/usługi mogą być zrealizowane lub dostarczone tylko przez określonego oferenta z przyczyn: technicznych, związanych z ochroną wyłącznych praw
Art. 67 ust 1 pkt 1 a i b ustawy Prawo zamówień publicznych - zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania Pani Magdalenie Czajkowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą „Magdalena Czajkowska BLAH BLAH Studio" z siedzibą w Gdyni (81-462) przy ulicy Powstania Śląskiego 6B/12 jest zasadne, ponieważ jest ona jedynym organizatorem regat 49er Grand Prix Gdyni 2015. W tym roku odbędzie się piąta jubileuszowa edycja regat 49er Grand Prix Gdynia 2015 - wydarzenia, które silnie zakorzeniło się w kalendarzu miejskich uroczystości, wpisując się w naturalną infrastrukturę Gdyni. Zapewnienie atrakcyjnego programu kulturalnego, który wzbogaca ofertę imprezy sportowej, z pewnością przyczyni się do wzrostu popularyzacji żeglarstwa. W tej fenomenalnej imprezie udział weźmie światowa czołówka klasy 49er z uczestnikami Igrzysk Olimpijskich, w tym silna polska kadra narodowa, których udział gwarantuje najwyższy poziom sportowy oraz wielkie emocje. Uczestnictwo topowych teamów międzynarodowych w przedmiotowych regatach jest niewątpliwie wynikiem bardzo dobrej organizacji i wysokiego poziomu wcześniejszych imprez zrealizowanych przez organizatora. 49er Grand Prix Gdynia 2015 będzie doskonałą formą promocji Miasta Gdyni nie tylko jako „Żeglarskiej Stolicy Polski", ale również jako miasta, w którym warto jest spędzać wolny czas oraz okazją do popularyzowania aktywnego tryby życia.
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
GCS.DZPI.2711.14.2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 134-248476 z dnia 15.7.2015
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
14.8.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Magdalena Czajkowska BLAH BLAH Studio
Powstania Śląskiego 6B/12
81-462 Gdynia
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 25 720 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25.8.2015

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 28.08.2015
Data udostępnienia informacji: 28.08.2015
Ostatnia aktualizacja: 28.08.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.08.2015 12:16 Dodanie informacji Maciej Zaborski