Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Promocję Miasta Gdyni podczas meczu reprezentacji U21 w piłce nożnej Polska – Czarnogóra.

21/10/2016    S204    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu 
 
Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
2016/S 204-368807
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
 
Niniejsze ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 19.10.2016 roku i zamieszczono w dniu 21.10.2016 roku pod numerem  2016/S 204-368807
 
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9
Gdynia
81-538
Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski, Marzena Angielczyk
Tel.: +48 586223574
E-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
Faks: +48 586221164
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdyniasport.pl
I.2)Wspólne zamówienie
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Promocja Miasta Gdyni podczas meczu towarzyskiego reprezentacji U21 w piłce nożnej Polska - Czarnogóra, który odbędzie się w dniu 10 października 2016 roku w Gdyni.
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2711.38.2016
II.1.2)Główny kod CPV
79342200
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:
Promocja Miasta Gdyni podczas meczu towarzyskiego reprezentacji U21 w piłce nożnej Polska - Czarnogóra, który odbędzie się w dniu 10.10.2016 w Gdyni polegająca między innymi na: przyznaniu Miastu Gdyni tytułu „Miasto Gospodarz", umieszczeniu logo „Gdynia Miasto Gospodarz" (zwanym dalej logo „Miasta Gdyni") oraz logo „Gdynia Sport" w materiałach i publikacjach wydawanych przez Zleceniobiorcę przy organizacji Meczu np.: plakat, ulotka, bilet, oraz we wszystkich wydawanych materiałach reklamowych związanych z Meczem, umieszczeniu logo Miasta Gdyni na materiałach reklamowych wydawanych przy okazji organizacji Meczu, np. gadżetach do kibicowania itp., umieszczeniu logo Miasta Gdyni oraz logo Gdynia Sport na 2 kostkach informacyjnych, zamieszczonych na terenie Gdyni przy organizacji Meczu ,zamieszczeniu spotu reklamowego zapowiadającego Mecz w Radio Gdańsk, ze wskazaniem Gdyni jako gospodarza Meczu itp.
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:
Promocja Miasta Gdyni podczas meczu towarzyskiego reprezentacji U21 w piłce nożnej Polska - Czarnogóra, który odbędzie się w dniu 10.10.2016 w Gdyni polegająca między innymi na: przyznaniu Miastu Gdyni tytułu „Miasto Gospodarz", umieszczeniu logo „Gdynia Miasto Gospodarz" (zwanym dalej logo „Miasta Gdyni") oraz logo „Gdynia Sport" w materiałach i publikacjach wydawanych przez Zleceniobiorcę przy organizacji Meczu np.: plakat, ulotka, bilet, oraz we wszystkich wydawanych materiałach reklamowych związanych z Meczem, umieszczeniu logo Miasta Gdyni na materiałach reklamowych wydawanych przy okazji organizacji Meczu, np. gadżetach do kibicowania itp., umieszczeniu logo Miasta Gdyni oraz logo Gdynia Sport na 2 kostkach informacyjnych, zamieszczonych na terenie Gdyni przy organizacji Meczu ,zamieszczeniu spotu reklamowego zapowiadającego Mecz w Radio Gdańsk, ze wskazaniem Gdyni jako gospodarza Meczu itp.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:
    • brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:
Art. 67 ust 1 pkt 1 a i b ustawy prawo zamówień publicznych - zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie (02-366) przy ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7 jest zasadne, ponieważ związek ten jest jedynym organizatorem meczu pomiędzy drużynami z Polski i Czarnogóry. Miasto Gdynia będzie gospodarzem EURO U21 w piłce nożnej w 2017 roku dlatego też jest to najlepszy oraz jedyny sposób na skojarzenie Gdyni z tą dyscypliną sportu oraz idealny sposób na rozpromowanie tego wydarzenia. W meczu będzie brała udział reprezentacja Polski zawodników U21, powołana przez PZPN oraz reprezentacja z Czarnogóry. Międzynarodowy mecz towarzyski zostanie rozegrany na Stadionie Miejskim w Gdyni. Organizatorzy przewidują około ośmiu tysięcy kibiców z Polski i zagranicy. Duże zainteresowanie, jakim cieszy się piłka nożna w naszym mieście z pewnością zgromadzi na stadionie rzesze sympatyków piłki, mediów i przyczyni się do promocji Miasta Gdyni.
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE - OJ/S: 2016/S 189-338658
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1
Nazwa:
Promocja Miasta Gdyni podczas meczu towarzyskiego reprezentacji U21 w piłce nożnej Polska - Czarnogóra, który odbędzie się w dniu 10 października 2016 roku w Gdyni.
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)Informacje dodatkowe:
W wyniku negocjacji nie doszło do porozumienia w sprawie warunków niniejszego postępowania na Promocję Miasta Gdyni podczas meczu towarzyskiego reprezentacji U21 w piłce nożnej Polska - Czarnogóra, który odbędzie się w dniu 10.10.2016 w Gdyni. W związku z powyższym Zamawiający kończy negocjacje w wyniku braku porozumienia między stronami i tym samym kończy postępowanie w sprawie w/w promocji.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/10/2016
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 21.10.2016
Data udostępnienia informacji: 21.10.2016
Ostatnia aktualizacja: 21.10.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.10.2016 09:50 Dodanie informacji Maciej Zaborski