Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Promocję Miasta Gdyni podczas Meczu Pucharu Davisa Polska – Słowacja.

20/10/2015    S203    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia 

 
Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji

2015/S 203-369223

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Niniejsze ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 15.10.2015 roku i zamieszczono w dniu 20.10.2015 roku pod numerem 2015/S 203-369223

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski, Joanna Szabłowska
81-538 Gdynia
POLSKA
Tel.: +48 586223574
E-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
Faks: +48 586221164
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.gdyniasport.pl
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Rekreacja, kultura i religia
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Promocja Miasta Gdyni podczas Meczu Pucharu Davisa Polska - Słowacja, który odbędzie się w dniach 18-20 września 2015 w Gdyni.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 13: Usługi reklamowe
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Polska.
Kod NUTS PL633
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Promocja Miasta Gdyni podczas Meczu Pucharu Davisa Polska - Słowacja, który odbędzie się w dniach 18-20 września 2015 w Gdyni polegająca między innymi na: umieszczeniu logo „Gdynia Sport" (zwanym dalej logo „Miasta Gdyni") w materiałach i publikacjach wydawanych przy organizacji Imprezy np.: plakat, ulotka, zaproszenie, folder, materiały prasowe oraz we wszystkich wydawanych materiałach reklamowych związanych z Imprezą, przyznaniu Miastu Gdyni tytułu Partnera Imprezy, umieszczeniu logo Miasta Gdyni na banerze zamieszczonym w oku kamer strefy zawodniczej na Hali w czasie trwania Imprezy, umieszczeniu logo Miasta Gdyni o wymiarach na rękawkach strojów zawodników (bluzy i koszulki), które będą nosili członkowie polskiej drużyny w czasie trwania Imprezy, przekazywaniu fotorelacji po każdym dniu Imprezy, stanowiącej nie mniej niż 20 zdjęć, na wskazany adres email: promocja@gdyniasport.pl itd.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79342200
II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 9 181 349,59 PLN
Bez VAT
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE):
Dyrektywa 2004/18/WE
1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE
Roboty budowlane/towary/usługi mogą być zrealizowane lub dostarczone tylko przez określonego oferenta z przyczyn:
technicznych,
związanych z ochroną wyłącznych praw
Art. 67 ust 1 pkt 1 a i b ustawy prawo zamówień publicznych - zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania Polskiemu Związkowi Tenisowemu z siedzibą w Warszawie (03-901) przy ulicy Aleja Księcia Józefa Poniatowskiego 1 jest zasadne, ponieważ Związek jest jedynym organizatorem Meczu Pucharu Davisa Polska - Słowacja. Puchar Davisa będący najbardziej prestiżowymi drużynowymi mistrzostwami świata, to impreza z wieloletnią tradycją i emocjonującą historią. Pierwszy mecz odbył się w 1900 roku, natomiast polska drużyna zainaugurowała w rozgrywkach w roku 1952. Do dziś rozegraliśmy 150 spotkań, w tym 75 zwycięskich, zajmując tym samy 24 miejsce w rankingu światowym. Każdego roku rozgrywanych jest ponad 90 meczów, podczas których na trybunach kibicuje w sumie ponad pół miliona widzów. To niepowtarzana atmosfera związana z rywalizacją między reprezentantami narodowymi skupia tak liczną widownię. W skład reprezentacji Polski wejdą tak wybitni tenisiści jak: Jerzy Janowicz, Łukasz Kubot, Michał Przysiężny, Mariusz Fyrstenberg, Marcin Matkowski. Imprezie towarzyszyć będą liczne atrakcje odbywające się w Gdynia Arenie. Wskazać przy tym należy, że w prasie, radiu i telewizji pojawią się liczne zwiastuny zapowiadające Puchar, a także informacje o wspieraniu imprez przez Miasto Gdynia. Przedmiotowe imprezy zgromadzą w Gdyni licznych widzów, co z pewnością będzie doskonałą promocją dla miasta.
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
GCS.DZPI.2711.23.2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 166-303472 z dnia 28.8.2015
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
15.9.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Polski Związek Tenisowy
al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 348 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postepu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15.10.2015
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 20.10.2015
Data udostępnienia informacji: 20.10.2015
Ostatnia aktualizacja: 20.10.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.10.2015 10:16 Dodanie informacji Maciej Zaborski