Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Promocję Miasta Gdyni podczas meczu koszykówki mężczyzn o Superpuchar Polski 2012 Tauron Basket Ligi

26/10/2012    S207    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia 
 
 

PL-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Usługi
2012/S 207-339995
 
Niniejsze ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 24.10.2012 roku i zamieszczono w dniu 26.10.2012 roku pod numerem 2012/S 207-339995
 
 
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Olimpijska 5/9
Osoba do kontaktów: Joanna Szabłowska, Anna Byczkowska
81-538 Gdynia
POLSKA
Tel.: +48 586223574
E-mail: sekretariat@gosirgdynia.pl
Faks: +48 586221164
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.gosirgdynia.pl
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Rekreacja, kultura i religia
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Promocja Miasta Gdyni podczas meczu koszykówki mężczyzn o Superpuchar Polski 2012 Tauron Basket Ligi, pomiędzy drużyną Asseco Prokom Gdynia a Trefl Sopot, który odbędzie się dnia 26 września bieżącego roku.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 13: Usługi reklamowe
Kod NUTS PL633
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Promocja Miasta Gdyni podczas meczu koszykówki mężczyzn o Superpuchar Polski 2012 Tauron Basket Ligi, pomiędzy drużyną Asseco Prokom Gdynia a Trefl Sopot, który odbędzie się dnia 26 września bieżącego roku.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79342200
II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 11 450 000,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE):
Dyrektywa 2004/18/WE
1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE
Roboty budowlane/towary/usługi mogą być zrealizowane lub dostarczone tylko przez określonego oferenta z przyczyn:  technicznych,  związanych z ochroną wyłącznych praw art.
 
67 ust 1 pkt 1 a) i b) ustawy Prawo Zamówień Publicznych - zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania Polskiej Lidze Koszykówki Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, jest zasadne, ponieważ spółka ta jest jedynym organizatorem meczu koszykówki mężczyzn o Superpuchar Polski 2012 Tauron Basket Ligi, pomiędzy drużyną Asseco Prokom Gdynia a Trefl Sopot. Dnia 26 września bieżącego roku będą miały miejsce pierwsze w nowym sezonie koszykarskie derby Trójmiasta. Tak się zdarzyło, że w otwierającym sezon meczu o superpuchar Polski zagrają dwie drużyny z Trójmiasta - Asseco Prokom Gdynia i Trefl Sopot. Miniony sezon drużyna Asseco Prokom Gdynia zakończyła dziewiątym z rzędu tytułem Mistrza Polski. Mecze ligowe z udziałem Asseco Prokom Gdynia cieszą się dużą popularnością w naszym mieście, aczkolwiek największą frekwencją oraz wyjątkowymi emocjami cieszą się spotkania gdyńskiej drużyny z sąsiadującym sopockim Treflem. Stwierdzić zatem należy, iż zarówno na ten mecz przybędą liczne rzesze kibiców obu drużyn oraz osoby chcące zobaczyć męską koszykówkę na najwyższym poziomie. Przedmiotowe spotkanie będzie transmitowane na żywo przez ogólnopolską telewizję, natomiast sama nazwa „Gdynia" pojawi się w szerokiej akcji promocyjnej eventu, która obejmować będzie między innymi reklamę w prasie, telewizji czy internecie, co stanowi doskonałą promocję miasta Gdyni nazywaną stolicą polskiej
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
GOSIR.DZPI.2711.33.2012
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2012/S 164-272272 z dnia 28.8.2012
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
26.9.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Polska Liga Koszykówki SA
ul. E.Ciołka 10
01-445 Warszawa
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 30 750,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postepu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postepu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24.10.2012
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 26.10.2012
Data udostępnienia informacji: 26.10.2012
Ostatnia aktualizacja: 26.10.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.10.2012 13:25 Dodanie informacji Maciej Zaborski