Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na promocję Miasta Gdyni podczas Halowych Mistrzostw Wojskowego Klubu Sportowego Flota w tenisie ziemnym

13/12/2014    S241    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia 

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
2014/S 241-424786
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Usługi
 
Niniejsze ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 10.12.2014 roku i zamieszczono w dniu 13.12.2014 roku pod numerem 2014/S 241-424786
 
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Olimpijska 5/9
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski, Joanna Szabłowska
81-538 Gdynia
POLSKA
Tel.: +48 586223574
E-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
Faks: +48 586221164
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.gdyniasport.pl
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka organizacyjna gminy miasta Gdynia
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Rekreacja, kultura i religia
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Promocja Miasta Gdyni podczas Halowych Mistrzostw Wojskowego Klubu Sportowego „Flota" Gdynia w tenisie ziemnym „Tenis 10", który odbędzie się w dniu 6.12.2014 roku w Suchym Dworze.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 13: Usługi reklamowe
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Polska.
Kod NUTS PL633
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Promocja Miasta Gdyni podczas Halowych Mistrzostw Wojskowego Klubu Sportowego „Flota" Gdynia w tenisie ziemnym „Tenis 10", który odbędzie się w dniu 6.12.2014 roku w Suchym Dworze.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79342200
II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 12 185 203,25 PLN
Bez VAT
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE):
Dyrektywa 2004/18/WE
1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE
Roboty budowlane/towary/usługi mogą być zrealizowane lub dostarczone tylko przez określonego oferenta z przyczyn:
technicznych,
związanych z ochroną wyłącznych praw
Art. 67 ust. 1 pkt 1 a i b ustawy Prawo zamówień publicznych - zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania Stowarzyszeniu Wojskowy Klub Sportowy „Flota" Gdynia z siedzibą w Gdyni (81-103) przy ulicy Śmidowicza 69 jest zasadne, ponieważ jest ono jedynym organizatorem Halowych Mistrzostw Wojskowego Klubu Sportowego „Flota" Gdynia w tenisie ziemnym „Tenis 10".Wojskowy Klub Sportowy „Flota" Gdynia to stowarzyszenie z 78-letnimi tradycjami, którego działalność w szczególny sposób wpisała się w historię sportu naszego miasta. W niezwykle bogatej historii Klubu zawodnicy zdobywali medale na Igrzyskach Olimpijskich, mistrzostwach międzynarodowych i krajowych a sam Klub niejednokrotnie był organizatorem mistrzostw o różnorodnej randze. W Klubie działa 8 sekcji sportowych tj. judo, lekka atletyka, pływanie, podnoszenie ciężarów, strzelectwo, tenis ziemny, szachy i żeglarstwo a zrzeszonych jest ok. 500 członków. Sekcja tenisa ziemnego działa od 2004 roku i skupiona jest przede wszystkim na szkoleniu dzieci i młodzieży. Aktualnie na klubowych kortach swoje umiejętności doskonali ponad 150 młodych zawodników. Halowe Mistrzostwa WKS „Flota" Gdynia w tenisie ziemnym organizowane są z myślą o najmłodszych fanach dyscypliny. Zawody rozegrane zostaną w ramach programu Polskiego Związku Tenisa Ziemnego „Tenis 10", który jest nową metodyką nauczania gry w tenisa dzieci w wieku 6-10 lat. Celem programu, a co za tym idzie przedmiotowych mistrzostw jest popularyzacja tenisa ziemnego jako dyscypliny powszechnie dostępnej. W przedmiotowych mistrzostwach udział wezmą zawodnicy z województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz zachodniopomorskiego, co pozwoli widzom poczuć prawdziwe sportowe emocje. Ciekawa formuła wydarzenia oraz jej charakter pozwalają stwierdzić, iż ta wyjątkowa impreza będzie doskonałą formą promocji Miasta Gdyni, jako miasta chętnie popierającego nowe inicjatywy propagujące aktywność fizyczną oraz upowszechnianie mniej dostępnych dyscyplin sportowych.
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
GOSIR.DZPI.2711.41.2014
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 225-398282 z dnia 21.11.2014
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
3.12.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Stowarzyszenie Wojskowy Klub Sportowy „Flota" Gdynia
ul. Śmidowicza 69
81-103 Gdynia
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 12 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10.12.2014

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 13.12.2014
Data udostępnienia informacji: 15.12.2014
Ostatnia aktualizacja: 15.12.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.12.2014 12:58 Dodanie informacji Maciej Zaborski