Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na promocję Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu podczas imprezy Red Bull Slackship

04/06/2016    S107    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu 
Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
2016/S 107-191875
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Usługi

Niniejsze ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 02.06.2016 roku i zamieszczono w dniu 04.06.2016 roku pod numerem  2016/S 107-191875
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski, Marzena Angielczyk
81-538 Gdynia
POLSKA
Tel.: +48 586223574
E-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
Faks: +48 586221164
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.gdyniasport.pl
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Rekreacja, kultura i religia
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas imprezy „Red Bull Slackship" w dniu 5.6.2016 roku w Gdyni.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 13: Usługi reklamowe
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Polska.
Kod NUTS PL633
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas imprezy Red Bull Slackship w dniu 5.6.2016 roku w Gdyni. Promocja Miasta Gdyni polegająca między innymi na: przyznaniu Miastu Gdyni tytułu Partnera Strategicznego Imprezy i umieszczaniu nazwy Gdynia w komunikatach promocyjnych nawiązujących bezpośrednio do Imprezy, umieszczeniu logo GDYNIA sport lub nazwy Gdynia w materiałach i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę przy organizacji Imprezy, umieszczeniu logo Miasta Gdyni na trofeach, które zostaną wręczone najlepszym zawodnikom Imprezy itp. Promocja Gdyńskiego Centrum Sportu polegająca między innymi na: promocji cyklu biegów PKO Grand Prix Gdyni oraz MTB C. Hartwig Gdynia Maraton organizowanych przez organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu poprzez 3-krotną zapowiedź Wydarzeń przez prowadzącego Imprezę, podczas trwania imprezy itp.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79342200
II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 10 569 105,69 PLN
Bez VAT
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE):
Dyrektywa 2004/18/WE
1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE
Roboty budowlane/towary/usługi mogą być zrealizowane lub dostarczone tylko przez określonego oferenta z przyczyn:
technicznych,
związanych z ochroną wyłącznych praw
Art. 67 ust 1 pkt 1 a i b ustawy Prawo zamówień publicznych - zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania Kolektyw Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni jest zasadne, ponieważ spółka ta jest jedynym organizatorem imprezy Red Bull Slackship. Red Bull Slackship jest imprezą promującą stosunkowo nową dyscyplinę sportu jaką jest slackline. Dyscyplina ta polega na wykonywaniu przez zawodnika akrobacji oraz tricków na rozciągniętej taśmie technicznej - slackline. Zmagania sportowców oceniane są przez skład sędziowski na podstawie poprawności technicznej pokazu, widowiskowości, płynności oraz poziomu trudności wykonywanych ewolucji. Na podstawie punktacji wyłaniani są uczestnicy kolejnych rund aż do wielkiego finału. Zawody Red Bull Slackship są jednymi z najbardziej prestiżowych i najlepiej obsadzonych zawodów slackline (kategoria trickline) na świecie. Wysokość zawieszenia taśmy (25 m nad podłożem) powoduje, że można śmiało powiedzieć, że żadne inne zawody na świecie w kategorii trickline nie odbywają się tak wysoko. To sprawia, że zawody Red Bull Slackship są głośne w środowisku slackline na całym świecie. Podobnie jak w roku 2015, tak w tegorocznej edycji udział weźmie dziesiątka czołowych zawodników ze świata trickline. Wystąpią zawodnicy z takich krajów jak: Brazylia, Estonia, Stany Zjednoczone, Polska, Niemcy, Francja. Zawody Red Bull Slackship były i są szeroko komentowane przez media, w ubiegłym roku generując zasięg edytorialny na poziomie 3 500 000 kontaktów. Na żywo zawody ze specjalnej strefy obejrzało ok 1000 widzów - przez cały dzień trwania zmagań przewinęło się do 3 000 widzów. Relacje na żywo z miejsca zawodów nadawały stacje TVN 24 oraz TVP Info. Widowiskowe zmagania, które rozgrywane będą w samym sercu naszego miasta, spotkają się zapewne z żywym odbiorem licznej publiczności, zarówno mieszkańców, jak i turystów, która z zapartym tchem śledzić będzie zaciętą rywalizację zawodników z całej Polski. Miasto Gdynia od kilku lat, stanowi dla wielu różnego rodzaju eventów dobry i nierzadko stały adres, czemu sprzyja przyjazny duch miasta, zauważany i doceniany przez organizatorów wielu rozgrywanych w naszym mieście zawodów. Miasto Gdynia zawsze z chęcią wspiera nowe inicjatywy, tym bardziej takie, które mają na celu propagowanie aktywnego spędzania czasu. Stwierdzić należy, iż to niecodzienne, emocjonujące widowisko sportowe zgromadzi z pewnością dużą rzeszę kibiców, co z pewnością będzie doskonałą promocją dla Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności.
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
GCS.DZPI.2711.14.2016
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 094-169822 z dnia 18.5.2016
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
31.5.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Kolektyw Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Nowogrodzka 29
81-312 Gdynia
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 45 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postepu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
2.6.2016

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 04.06.2016
Data udostępnienia informacji: 06.06.2016
Ostatnia aktualizacja: 06.06.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.06.2016 08:53 Dodanie informacji Maciej Zaborski