Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Promocję Miasta Gdyni oraz GCS podczas Żeglarskiego Pucharu Trójmiasta.

28/05/2016    S102    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu 
Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
2016/S 102-183003
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Usługi
Niniejsze ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 25.05.2016 roku i zamieszczono w dniu 28.05.2016 roku pod numerem  2016/S 102-183003
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski, Marzena Angielczyk
81-538 Gdynia
POLSKA
Tel.: +48 586223574
E-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
Faks: +48 586221164
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.gdyniasport.pl
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Rekreacja, kultura i religia
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas Żeglarskiego Pucharu Trójmiasta, który odbędzie się w dniach 27 - 29.5.2016 roku.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 13: Usługi reklamowe
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Polska.
Kod NUTS PL633
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas Żeglarskiego Pucharu Trójmiasta, który odbędzie się w dniach 27 - 29.5.2016 roku. Promocja Miasta Gdyni polegająca między innymi na: przyznaniu Miastu Gdynia tytułu „Gdynia - Miasto Gospodarz Żeglarskiego Pucharu Trójmiasta", umieszczeniu logo „Gdynia moje miasto" zamiennie z logo „Gdynia Żeglarska Stolica Polski" na wszystkich oficjalnych materiałach i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę przy organizacji Regat (np.: plakaty, zaproszenia, zawiadomienie o regatach, formularzach zgłoszeniowych, materiałach graficznych drukowanych na potrzeby współpracy z mediami), zamieszczeniu min. 30 sztuk plakatów promujących Regaty z logo Miasta Gdyni w Marinie Gdańsk, Marinie Sopot oraz Marinie Gdynia itp. Promocja Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności polegająca między innymi na: promocji cyklu biegów PKO Grand Prix Gdyni oraz MTB Gdynia Maraton (zwanych dalej łącznie „Wydarzeniami") organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie powitalnej Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy, umieszczeniu postów promujących Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu w mediach społecznościowych (np. facebook, twitter) Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy itp.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79342200
II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 10 569 105,69 PLN
Bez VAT
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE):
Dyrektywa 2004/18/WE
1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE
Roboty budowlane/towary/usługi mogą być zrealizowane lub dostarczone tylko przez określonego oferenta z przyczyn:
technicznych,
związanych z ochroną wyłącznych praw
Art. 67 ust 1 pkt 1 a) i b) ustawy Prawo zamówień publicznych - zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania VMG Orkisz Spółce Jawnej z siedzibą w Warszawie (00-389) przy ulicy Smulikowskiego 4 jest zasadne, ponieważ jest ona wspólnie z Pomorskim Związkiem Żeglarskim współorganizatorem imprezy żeglarskiej - Żeglarski Puchar Trójmiasta. Na mocy leżących po stronie spółki obowiązków, jest ona uprawniona do zawierania dalszych zobowiązań w zakresie realizacji działań promocyjno-reklamowych, w tym między innymi pozyskiwania sponsorów. Żeglarski Puchar Trójmiasta to już czwarta edycja cieszących się ogromną popularnością regat, które odbywają się w trzech najważniejszych ośrodkach żeglarskich Zatoki Gdańskiej: Marinie Gdańsk, Marinie Sopot oraz Marinie Gdynia. W roku 2015 w regatach wzięło udział 421 uczestników z 3 krajów, żeglujących na 83 jachtach. Dzięki swojej wyjątkowej formule wydarzenie zyskało uznanie i sympatię środowiska żeglarskiego - na stałe wpisując się do kalendarza regatowego Trójmiasta. Poszerzenie formuły imprezy sportowej o atrakcyjny program kulturalny, który zaoferuje uczestnikom każde z trzech miast, z pewnością przyczyni się do wzrostu popularyzacji żeglarstwa i Zatoki Gdańskiej. Wysoki poziom organizacji oraz przemyślana strategia komunikacji oparta na idei promocji regionu przez sport, sytuują regaty wśród wyróżniających się wydarzeń realizowanych na terenie województwa pomorskiego. Dodatkowo Żeglarski Puchar Trójmiasta znalazł się w trójce plebiscytu na „Produkt Turystyczny Województwa Pomorskiego 2014", organizowanego przez Pomorską Regionalna Organizację Turystyczną. Biorąc pod uwagę powyższe, niniejsza impreza będzie doskonała formą promocji Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności oraz okazją do popularyzowania aktywnego trybu życia.
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
GCS.DZPI.2711.10.2016
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 066-115974 z dnia 5.4.2016
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
20.5.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
VMG Orkisz Spółka Jawna
ul. Smulikowskiego 4
00-389 Warszawa
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 13 820 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25.5.2016
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 28.05.2016
Data udostępnienia informacji: 30.05.2016
Ostatnia aktualizacja: 30.05.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.05.2016 09:44 Dodanie informacji Maciej Zaborski