Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Promocję Miasta Gdyni oraz GCS podczas Turnieju z cyklu Tenis 10,O puchar Prezesa PWZT.

27/08/2016    S165    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu 
Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
2016/S 165-297330
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi

Niniejsze ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 23.08.2016 roku i zamieszczono w dniu 27.08.2016 roku pod numerem  2016/S 165-297330

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9
Gdynia
81-538
Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski, Marzena Angielczyk
Tel.: +48 586223574
E-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
Faks: +48 586221164
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdyniasport.pl
I.2)Wspólne zamówienie
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas Turnieju Tenisowego z cyklu „Tenis 10" „O puchar Prezesa PWZT".
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2711.21.2016
II.1.2)Główny kod CPV
79342200
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:
Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas Turnieju Tenisowego z cyklu „Tenis 10" „O puchar Prezesa Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Tenisowego" w terminie 30 - 31.7.2016 roku oraz 20 - 21.8.2016 roku w Suchym Dworze. Promocja Miasta Gdyni polegająca między innymi na: przyznaniu Miastu Gdynia tytułu Partnera Strategicznego Turnieju, umieszczeniu logo „Gdynia sport" w materiałach reklamowych i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę przy organizacji Turnieju np.: plakaty, ulotki, zaproszenia,materiały prasowe i inne itp. Promocja Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności polegająca między innymi na: promocji cyklu biegów PKO Grand Prix Gdyni oraz MTB C. Hartwig Gdynia Maraton organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie powitalnej Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy itp.
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 10 569 105.69 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63
II.2.4)Opis zamówienia:
Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas Turnieju Tenisowego z cyklu „Tenis 10" „O puchar Prezesa Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Tenisowego" w terminie 30 - 31.7.2016 roku oraz 20 - 21.8.2016 roku w Suchym Dworze. Promocja Miasta Gdyni polegająca między innymi na: przyznaniu Miastu Gdynia tytułu Partnera Strategicznego Turnieju, umieszczeniu logo „Gdynia sport" w materiałach reklamowych i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę przy organizacji Turnieju np.: plakaty, ulotki, zaproszenia,materiały prasowe i inne itp. Promocja Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności polegająca między innymi na: promocji cyklu biegów PKO Grand Prix Gdyni oraz MTB C. Hartwig Gdynia Maraton organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie powitalnej Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy itp.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:
    • brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:
Art. 67 ust 1 pkt 1 a i b ustawy prawo zamówień publicznych - zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania Stowarzyszeniu WKS „Flota" Gdynia z siedzibą w Gdyni (81-103) przy ulicy Śmidowicza 69 jest zasadne, ponieważ jest ono jedynym organizatorem Turnieju Tenisowego z cyklu „Tenis 10" „O puchar Prezesa Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Tenisowego". WKS „Flota" Gdynia to stowarzyszenie z 80-letnimi tradycjami, którego działalność w szczególny sposób wpisała się w historię sportu naszego miasta. W niezwykle bogatej historii Klubu zawodnicy zdobywali medale na Igrzyskach Olimpijskich, mistrzostwach międzynarodowych i krajowych a sam Klub niejednokrotnie był organizatorem mistrzostw o różnorodnej randze. W Klubie działa 8 sekcji sportowych tj. judo, lekka atletyka, pływanie, podnoszenie ciężarów, strzelectwo, tenis ziemny, szachy i żeglarstwo a zrzeszonych jest ok. 500 członków. Sekcja tenisa ziemnego działa od 2004 roku i skupiona jest przede wszystkim na szkoleniu dzieci i młodzieży. Aktualnie na klubowych kortach swoje umiejętności doskonali ponad 150 młodych zawodników. Turniej Tenisowy z cyklu „Tenis 10" „O puchar Prezesa PWZT" organizowany jest z myślą o najmłodszych fanach dyscypliny. Tenis 10" to nowa, wprowadzona już w ponad 50 krajach, metodyka nauczania gry w tenisa dzieci w wieku 6-10 lat. Głównym założeniem Programu „Tenis 10" jest gra na mniejszych kortach, stosowanie mniejszych rakiet oraz miękkich, wolniejszych piłek, przez co nauka staje się dla dzieci nieporównywalnie łatwiejsza i przyjemniejsza. Celem programu, a co za tym idzie przedmiotowego turnieju, jest popularyzacja tenisa ziemnego jako dyscypliny powszechnie dostępnej. W turnieju tenisowym z cyklu „Tenis 10" „O puchar Prezesa PWZT" udział wezmą zawodnicy z województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz zachodniopomorskiego, co pozwoli widzom poczuć prawdziwe sportowe emocje. Ciekawa formuła wydarzenia oraz jej charakter pozwalają stwierdzić, iż ten wyjątkowy turniej będzie doskonałą formą promocji Miasta Gdyni, jako miasta chętnie popierającego nowe inicjatywy propagujące aktywność fizyczną oraz upowszechnianie mniej dostępnych dyscyplin sportowych oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności.
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE - OJ/S: 2016/S 123-220459
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1
Nazwa:
Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas Turnieju Tenisowego z cyklu „Tenis 10" „O puchar Prezesa PWZT"
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
25/07/2016
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Wojskowy Klub Sportowy „Flota" Gdynia
ul. Śmidowicza 69
Gdynia
81-103
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 16 260.16 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/08/2016
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 27.08.2016
Data udostępnienia informacji: 29.08.2016
Ostatnia aktualizacja: 29.08.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.08.2016 09:53 Dodanie informacji Maciej Zaborski