Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Promocję Miasta Gdyni oraz GCS podczas Turnieju koszykówki pod nazwą „Weekend Gwiazd”.

29/06/2016    S123    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu 

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
2016/S 123-221224
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Usługi

Niniejsze ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 24.06.2016 roku i zamieszczono w dniu 29.06.2016 roku pod numerem  2016/S 123-221224

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski, Marzena Angielczyk
81-538 Gdynia
Polska
Tel.: +48 586223574
E-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
Faks: +48 586221164
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.gdyniasport.pl
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Rekreacja, kultura i religia
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas Turnieju koszykówki pod nazwą „Weekend Gwiazd" w terminie 25 - 26 czerwca 2016 roku w Gdyni.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 13: Usługi reklamowe
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Polska.
Kod NUTS PL633
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas Turnieju koszykówki pod nazwą „Weekend Gwiazd" w terminie 25 - 26.6.2016 roku w Gdyni. Promocja Miasta Gdyni polegają miedzy innymi na: przyznaniu Miastu Gdynia tytułu Patrona Strategicznego Turnieju, umieszczeniu nazwy „Gdynia sport 90" zamiennie z logo „Gdynia sport" w materiałach i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę dla potrzeb Turnieju oraz we wszystkich materiałach reklamowych związanych z Turniejem, umieszczeniu banerów z napisem „Gdynia" w hali podczas trwania Turnieju itp. Promocja Gdyńskiego Centrum Sportu polegająca miedzy innymi na: promocji cyklu biegów PKO Grand Prix Gdyni oraz MTB C. Hartwig Gdynia Maraton organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie powitalnej Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy itp.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79342200
II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 10 569 105,69 PLN
Bez VAT
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE):
Dyrektywa 2004/18/WE
1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE
Roboty budowlane/towary/usługi mogą być zrealizowane lub dostarczone tylko przez określonego oferenta z przyczyn:
technicznych,
związanych z ochroną wyłącznych praw
Art. 67 ust 1 pkt 1 a i b ustawy prawo zamówień publicznych - zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania Gdyńskiemu Klubowi Koszykówki Arka Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni przy ul. Podolskiej 21 posiadającą drużynę w Ekstraklasie koszykówki mężczyzn Asseco Gdynia jest zasadne, ponieważ decyzją Pomorskiego Okręgowego Związku Koszykówki klub został wybrany na gospodarza Turnieju koszykówki pod nazwą „Weekend Gwiazd". W 2016 roku będą obchodzone trzy rocznice ważne dla pomorskiego regionu: 90 lat Miasta Gdynia, 20 lat GKK Arka Gdynia oraz 70 lat Pomorskiej Koszykówki. Kulminacją obchodów 70-lecia Pomorskiego Okręgowego Związku Koszykówki oraz 20-lecia Asseco Gdynia będzie Turniej „Weekend Gwiazd", który zostanie zorganizowany w dniach 25 - 26 czerwca 2016. W ramach imprezy planowane jest rozegranie meczów z udziałem byłych, obecnych i przyszłych gwiazd Pomorskiej Koszykówki. Dodatkowo w dzień przed turniejem w klubie Stary Maneż w Gdańsku zostanie zorganizowana Gala 70-lecia Pomorskiej Koszykówki z udziałem byłych gwiazd, przedstawicieli władz samorządowych, firm wspierających koszykówkę i szeroko pojętego środowiska pomorskiej koszykówki. W sobotę, tj. 25 czerwca 2016 roku, zostanie zorganizowany Mecz Gwiazd POZKosz pamięci Wojciecha Pietkiewicza, podczas imprezy medale otrzymają najlepsze zespoły Mistrzostw Pomorza, a w pokazowych meczach zobaczymy najlepsze juniorki i juniorów. Dodatkową atrakcją będzie mecz, w którym na parkiet wybiegną zespoły złożone z graczy, którzy występowali w 20-letniej historii Asseco Gdynia. W niedzielę, tj. 26 czerwca 2016 roku, odbędzie się impreza pod hasłem Festival Koszykówki Amatorskiej, na której będziemy mogli zobaczyć najlepszych graczy amatorskich rozgrywek. Imprezę dodatkowo okraszą konkursy „skills", „trójek" i trójka z trzech pozycji. W programie imprezy planowana jest konferencja poświęcona najlepszym projektom koszykarskim w Polsce, konferencja szkoleniowa dla trenerów, turnieje młodzieżowe oraz wspomniana gala 70-lecia Pomorskiego Okręgowego Związku Koszykówki. Koszykówka jest popularną dyscypliną sportową w naszym kraju przede wszystkim ze względu na dużą dynamikę gry, efektowność zagrywek oraz energię zawodników. Należy sądzić, iż turniej cieszyć się będzie ogromnym zainteresowaniem kibiców a także mediów. Nazwa „Gdynia" oraz logotyp naszego miasta pojawi się w szerokiej akcji promocyjnej turnieju. Stwierdzić należy, iż niniejsza impreza zgromadzi w Gdyni licznych uczestników i widzów, co z pewnością będzie doskonałą promocją dla miasta oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności.
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
GCS.DZPI.2711.17.2016
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 111-198432 z dnia 10.6.2016
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
21.6.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Gdyński Klub Koszykówki Arka Spółka Akcyjna
ul. Podolska 21
81-321 Gdynia
Polska
V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 13 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24.6.2016
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 29.06.2016
Data udostępnienia informacji: 29.06.2016
Ostatnia aktualizacja: 29.06.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.06.2016 10:19 Dodanie informacji Maciej Zaborski