Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Promocję Miasta Gdyni oraz GCS podczas MP seniorów oraz kobiet w piłce nożnej plażowej w Gdyni.

19/08/2016    S159    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu 
 

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
2016/S 159-287799
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi

Niniejsze ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 17.08.2016 roku i zamieszczono w dniu 19.08.2016 roku pod numerem  2016/S 159-287799

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
 
I.1)Nazwa i adresy
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9
Gdynia
81-538
Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski, Marzena Angielczyk
Tel.: +48 586223574
E-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
Faks: +48 586221164
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdyniasport.pl
I.2)Wspólne zamówienie
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas Mistrzostw Polski seniorów oraz kobiet w piłce nożnej plażowej w Gdyni.
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2711.25.2016
II.1.2)Główny kod CPV
79342200
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:
Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas turnieju finałowego Mistrzostw Polski seniorów oraz kobiet w piłce nożnej plażowej organizowanego w dniach 28 - 31.7.2016 w Gdyni. Promocja Miasta Gdyni polegająca między innymi na: umieszczeniu logo „Gdynia sport" w materiałach reklamowych i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę przy organizacji Mistrzostw: na ulotkach, plakatach i innych, umieszczeniu logo Miasta Gdyni na materiałach, które otrzymają zawodnicy, sędziowie, goście, media i organizatorzy podczas trwania Mistrzostw, umieszczeniu logo Miasta Gdyni lub nazwy „Gdynia" w reklamie Mistrzostw zamieszczonej w prasie o zasięgu lokalnym itp. Promocja Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności polegająca między innymi na: promocji cyklu biegów PKO Grand Prix Gdyni oraz MTB C. Hartwig Gdynia Maraton organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie powitalnej Wykonawcy itp.
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 10 569 105.69 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63
II.2.4)Opis zamówienia:
Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas turnieju finałowego Mistrzostw Polski seniorów oraz kobiet w piłce nożnej plażowej organizowanego w dniach 28 - 31.7.2016 w Gdyni. Promocja Miasta Gdyni polegająca między innymi na: umieszczeniu logo „Gdynia sport" w materiałach reklamowych i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę przy organizacji Mistrzostw: na ulotkach, plakatach i innych, umieszczeniu logo Miasta Gdyni na materiałach, które otrzymają zawodnicy, sędziowie, goście, media i organizatorzy podczas trwania Mistrzostw, umieszczeniu logo Miasta Gdyni lub nazwy „Gdynia" w reklamie Mistrzostw zamieszczonej w prasie o zasięgu lokalnym itp. Promocja Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności polegająca między innymi na: promocji cyklu biegów PKO Grand Prix Gdyni oraz MTB C. Hartwig Gdynia Maraton organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie powitalnej Wykonawcy itp.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:
    • brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:
Art. 67 ust 1 pkt 1 a i b ustawy prawo zamówień publicznych - zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania Ludowemu Zespołowi Sportowemu „Bojano" z siedzibą w Szkole Podstawowej w Bojanie jest zasadne, ponieważ jest on jedynym organizatorem przedmiotowego turnieju finałowego Mistrzostw Polski seniorów oraz kobiet w piłce nożnej plażowej organizowanego w dniach 28 - 31.7.2016 w Gdyni. Przedmiotowa impreza, to już kolejna edycja Mistrzostw Polski w piłce nożnej na plaży. Ta coraz bardziej popularna odmiana futbolu na stałe zagościła na polskich boiskach, ciesząc się z roku na rok coraz większym zainteresowaniem. Mając na uwadze ubiegłoroczne edycje tego emocjonującego widowiska wskazać należy, iż tegoroczny turniej z pewnością zgromadzi dużą rzeszę kibiców sportowych, ale również będzie doskonałą formą spędzenia wolnego czasu dla całych rodzin. Miasto Gdynia zawsze z chęcią wspiera nowe inicjatywy, tym bardziej takie, które mają na celu propagowanie zdrowego trybu życia, między innymi przez uprawianie różnego rodzaju sportów. Połączenie tak widowiskowej imprezy z jednym z większych walorów Miasta Gdyni, jakim są piaszczyste plaże, będzie nie tylko niecodziennym wydarzeniem, które przyciągnie licznych uczestników, ale również alternatywną możliwością spędzenia wolnego czasu, zarówno dla mieszkańców, jak i turystów. Imprezie towarzyszyć będą rozbudowane działania promocyjne i informacyjne realizowane przy boiskach sportowych, jak również w mediach ogólnopolskich oraz regionalnych. Mając na uwadze powyższe, stwierdzić również należy, iż niniejsza impreza zgromadzi w Gdyni licznych uczestników i widzów, co z pewnością będzie doskonałą promocją dla Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności.
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE - OJ/S: 2016/S 128-229941
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1
Nazwa:
Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas Mistrzostw Polski seniorów oraz kobiet w piłce nożnej plażowej w Gdyni.
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
27/07/2016
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Ludowy Zespół Sportowy „Bojano"
ul. Wybickiego 38
Koleczkowo
84-207
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 33 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/08/2016
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 19.08.2016
Data udostępnienia informacji: 19.08.2016
Ostatnia aktualizacja: 19.08.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.08.2016 09:52 Dodanie informacji Maciej Zaborski