Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Promocję Miasta Gdyni oraz GCS podczas Meczu Gwiazd Siatkówki w dniu 9.9.2016 w Gdyni.

14/09/2016    S177    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu 
 
Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
2016/S 177-317779
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi

Niniejsze ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 12.09.2016 roku i zamieszczono w dniu 14.09.2016 roku pod numerem  2016/S 177-317779

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
 
I.1)Nazwa i adresy
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9
Gdynia
81-538
Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski, Marzena Angielczyk
Tel.: +48 586223574
E-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
Faks: +48 586221164
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdyniasport.pl
I.2)Wspólne zamówienie
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas Meczu Gwiazd Siatkówki w dniu 9.9.2016 w Gdyni.
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2711.32.2016
II.1.2)Główny kod CPV
79342200
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:
Promocja podczas Meczu Gwiazd Siatkówki w dniu 9.9.2016 w Gdyni polegająca między innymi na: przyznaniu Miastu Gdynia tytułu Partnera Strategicznego Meczu, umieszczeniu logo „Gdynia sport" w materiałach i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę dla potrzeb Meczu (np.: plakaty, programy, ulotki) oraz we wszystkich wydawanych materiałach reklamowych związanych z Meczem, umieszczeniu logo „Gdynia sport" oraz nazwy „Gdynia" w materiałach reklamowych związanych z organizacją Meczu wysyłanych drogą elektroniczną (newsletter), umożliwieniu Zamawiającemu nagrywania meczu na potrzeby własne itp.
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 10 569 105.69 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63
II.2.4)Opis zamówienia:
Promocja podczas Meczu Gwiazd Siatkówki w dniu 9.9.2016 w Gdyni polegająca między innymi na: przyznaniu Miastu Gdynia tytułu Partnera Strategicznego Meczu, umieszczeniu logo „Gdynia sport" w materiałach i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę dla potrzeb Meczu (np.: plakaty, programy, ulotki) oraz we wszystkich wydawanych materiałach reklamowych związanych z Meczem, umieszczeniu logo „Gdynia sport" oraz nazwy „Gdynia" w materiałach reklamowych związanych z organizacją Meczu wysyłanych drogą elektroniczną (newsletter), umożliwieniu Zamawiającemu nagrywania meczu na potrzeby własne itp.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:
    • brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:
Art. 67 ust 1 pkt 1 a i b ustawy Prawo zamówień publicznych - zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania Fundacji Aleja Gwiazd Siatkówki z siedzibą w Miliczu przy ulicy Armii Krajowej 7 jest zasadne, ponieważ jest on jedynym Organizatorem niniejszejego meczu pod nazwą „Mecz Gwiazd Siatkówki". Fundacja Aleja Gwiazd Siatkówki zrodziła się z wielkiej pasji do siatkówki, a jej głównym celem jest aktywna promocja piłki siatkowej oraz upowszechnianie sportu i kultury fizycznej. Jednym z najważniejszych projektów realizowanych przez fundację nieprzerwanie od 2003 r. jest Aleja Gwiazd Siatkówki, będąca światowej skali imprezą siatkarską. Organizowane święto siatkarskie ma na celu głównie popularyzację tej dyscypliny sportu, a także przybliżenie sylwetek zasłużonych w siatkówce osób. Jest to przedsięwzięcie cieszące się wielkim zainteresowaniem entuzjastów piłki siatkowej i na stałe wpisane jest do kalendarza imprez PZPS. Podczas tego wydarzenia odbędzie się mecz Drużyny Gwiazd Światowej Siatkówki z Drużyną Gwiazd Polskiej Siatkówki. Idei zorganizowania tak spektakularnego wydarzenia przyświecają szczytne cele i realizacja szeroko zakrojonej misji społecznej promującej i popularyzującej piłkę siatkową - to m.in. wizyta Gwiazd we wskazanych przez miasto miejscach - szkołach, klubach, szpitalach itp. - spotkania z dziećmi i młodzieżą. Sam mecz to niespotykane Show siatkarsko - rozrywkowe - mecz Gwiazd w niesamowitej oprawie. Zostanie wykorzystany udział trzech siatkarzy (Giby, Gruszki i Kadziewicza) w Tańcu z Gwiazdami i podczas meczu zawodnicy - uczestnicy Tańca z Gwiazdami zatańczą z partnerkami przygotowany układ taneczny. Mecz Gwiazd rozegrają największe Gwiazdy siatkówki - utytułowani zawodnicy, którzy już nie występują zawodowo. W przerwie między setami oraz przed i po meczu nastąpią występy, pokazy gimnastyczne w niesamowitej oprawie. Po meczu Gwiazd - Mistrzowie w umówionym miejscu spotykają się z publicznością - zdjęcia, autografy. Podczas imprezy rozegrany zostanie mecz pomiędzy Lotosem Trefl Gdańsk a jedną z czołowych włoskich drużyn Calzedonia Verona. Stwierdzić należy, iż to niecodzienne widowisko zgromadzi w hali Gdynia Arena licznych widzów, co z pewnością będzie doskonałą promocją dla miasta GCS oraz jej działalności.
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE - OJ/S: 2016/S 165-297430
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1
Nazwa:
Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas Meczu Gwiazd Siatkówki w dniu 9.9.2016 w Gdyni.
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
08/09/2016
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Fundacja Aleja Gwiazd Siatkówki
ul. Armii Krajowej 7
Milicz
56-300
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 32 520.33 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postepu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/09/2016

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 14.09.2016
Data udostępnienia informacji: 14.09.2016
Ostatnia aktualizacja: 14.09.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.09.2016 11:08 Dodanie informacji Maciej Zaborski