Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Promocję Miasta Gdyni oraz GCS podczas „Deskorolkowych Mistrzostw Polski” w Gdyni.

15/09/2016    S178    - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu 

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
2016/S 178-319451
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi

Niniejsze ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 13.09.2016 roku i zamieszczono w dniu 15.09.2016 roku pod numerem  2016/S 178-319451

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9
Gdynia
81-538
Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski, Marzena Angielczyk
Tel.: +48 586223574
E-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
Faks: +48 586221164
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdyniasport.pl
I.2)Wspólne zamówienie
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas finału cyklu „Deskorolkowych Mistrzostw Polski"w terminie 10-11.9.2016 w Gdyni.
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2711.30.2016
II.1.2)Główny kod CPV
79342200
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:
Promocja podczas finału cyklu „Deskorolkowych Mistrzostw Polski" w terminie 10 - 11 września 2016 roku w Gdyni polegająca między innymi na: przyznaniu Miastu Gdynia tytułu Partnera Strategicznego Imprezy, umieszczeniu logo „Gdynia Sport" w materiałach reklamowych i publikacjach wydanych przy organizacji Imprezy, umożliwieniu Zamawiającemu nagrywania Imprezy na potrzeby własne, umieszczeniu logo Miasta Gdyni na pucharach wręczanym najlepszym zawodnikom Imprezy itp.
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 10 569 105.69 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63
II.2.4)Opis zamówienia:
Promocja podczas finału cyklu „Deskorolkowych Mistrzostw Polski" w terminie 10 - 11 września 2016 roku w Gdyni polegająca między innymi na: przyznaniu Miastu Gdynia tytułu Partnera Strategicznego Imprezy, umieszczeniu logo „Gdynia Sport" w materiałach reklamowych i publikacjach wydanych przy organizacji Imprezy, umożliwieniu Zamawiającemu nagrywania Imprezy na potrzeby własne, umieszczeniu logo Miasta Gdyni na pucharach wręczanym najlepszym zawodnikom Imprezy itp.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:
    • brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:
Art. 67 ust 1 pkt 1 a i b ustawy prawo zamówień publicznych - zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania Fundacji AB INVESTOR Skatepark Gdynia z siedzibą w Gdyni (81-453) przy ulicy Hallera 19/2 jest zasadne, ponieważ decyzją Polskiego Związku Sportów Wrotkarskich Fundacja AB INVESTOR Skatepark Gdynia została wyznaczona jako jedyny podmiot upoważniony do zaorganizowania przedmiotowych mistrzostw. Fundacja AB INVESTOR Skatepark Gdynia w poprzednich latach zorganizowała wiele imprez sportowych, w tym rundę Mistrzostw Polski w Skateboardingu 2014. Posiada ona doświadczenie, które pozwoli zorganizować mistrzostwa na odpowiednim poziomie. Finał cyklu „Deskorolkowych Mistrzostw Polski" został poprzedzony cyklem eliminacji w 4 miastach, na których zostały rozdane dzikie karty. Dzikie karty uprawniające do startu od razu w półfinale zawodów otrzymało obecnie 7 najlepszych zawodników w Polsce. Impreza będzie trwać dwa dni i dodatkowo rozegrane zostaną zawody w kategorii junior do 18 roku życia, senior powyżej 18 roku życia oraz kobiety. Organizator spodziewa się ponad 60 zawodników z całej Polski. Mistrzowie Polski z finałowych trzech dziedzin dostaną powołania do Kadry Polski oraz wyjazd na Mistrzostwa Świata w RPA. Zwycięzcy każdej z kategorii oprócz nagród finansowych i rzeczowych otrzymywać będą roczne stypednia od „Polish Skate Federation". Finał cyklu „Deskorolkowych Mistrzostw Polski" jest najważniejszą w skali kraju imprezą sportową skupiającą się na deskorolce. Działalność gdyńskiego środowiska deskorolkowców oraz spektakularna budowa jednego z najbardziej rozpoznawalnych skateparków w całym kraju, przyczyniły się do wyboru Miasta Gdyni na gospodarza finału mistrzostw Polski. Ta wyjątkowa okazja stwarza ogromne pole do promocji oraz budowania pozytywnego wizerunku Miasta Gdyni. Dwudniowa impreza przyciągnie najlepszych zawodników z kraju, pasjonatów sportów ekstremalnych oraz będzie stanowiła interesujące widowisko dla mieszkańców Gdyni, jak i odwiedzających ich turystów. Należy sądzić, iż dyscyplina, która w sierpniu tego roku weszła do kręgu olimpijskich dyscyplin sportowych na olimpiadę Tokyo 2020, stanie się jeszcze bardziej popularna i będzie doskonałą promocją dla miasta oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności.
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE - OJ/S: 2016/S 165-297429
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1
Nazwa:
Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas finału cyklu „Deskorolkowych Mistrzostw Polski"w terminie 10-11.9.2016 w Gdyni.
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
08/09/2016
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Fundacja AB INWESTOR Skatepark Gdynia
ul. Hallera 19/2
Gdynia
81-453
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 14 227.64 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/09/2016
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 15.09.2016
Data udostępnienia informacji: 15.09.2016
Ostatnia aktualizacja: 15.09.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.09.2016 11:54 Dodanie informacji Maciej Zaborski