Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Promocję Miasta Gdyni oraz GCS oraz jej działalności podczas cyklu pod nazwą Runmageddon Gdynia.

25/05/2016    S99    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu 

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
2016/S 099-177805
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Usługi
Niniejsze ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 20.05.2016 roku i zamieszczono w dniu 25.05.2016 roku pod numerem  2016/S 099-177805

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski, Marzena Angielczyk
81-538 Gdynia
POLSKA
Tel.: +48 586223574
E-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
Faks: +48 586221164
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.gdyniasport.pl
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Rekreacja, kultura i religia
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas cyklu pod nazwą „Runmageddon Gdynia" w ramach, którego odbędzie się Runmageddon Rekrut w terminie 21-22 maja 2016 roku w Gdyni oraz Runmageddon Classic z Nocnym Runmageddonem Rekrut w dniu 10.9.2016 w Gdyni.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 13: Usługi reklamowe
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Polska.
Kod NUTS PL633
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas cyklu pod nazwą „Runmageddon Gdynia" w ramach, którego odbędzie się Runmageddon Rekrut w terminie 21-22 maja 2016 roku w Gdyni oraz Runmageddon Classic z Nocnym Runmageddonem Rekrut w dniu 10 września 2016 roku w Gdyni. Promocja Miasta Gdyni podczas imprezy „Runmageddon Rekrut" odbywającej się w ramach cyklu pod nazwą „Runmageddon Gdynia", w terminie 21-22 maja 2016 roku w Gdyni polegająca między innymi na: przyznaniu Miastu Gdynia tytułu Partnera Strategicznego Runmageddon Rekrut i umieszczeniu nazwy Gdynia w oficjalnej nazwie imprezy „Runmageddon Gdynia", umieszczeniu logo „Gdynia sport" w materiałach i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę dla potrzeb Runamageddon Rekrut (np.: plakaty, identyfikatory, ulotki, zaproszenia) oraz we wszystkich wydawanych materiałach reklamowych z nią związanych, umieszczeniu logo Miasta Gdyni na tablicach wręczanym najlepszym zawodnikom Runamageddon Rekrut itp. Promocja Gdyńskiego Centrum Sportu podczas Runmageddon Rekrut polegająca między innymi na: umieszczeniu banneru promującego cykl biegów PKO Grand Prix Gdyni oraz MTB C. Hartwig Gdynia Maraton (zwanych dalej łącznie „Wydarzeniami") organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie powitalnej Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy,umieszczeniu postów promujących Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu w mediach społecznościowych (np. facebook, twitter) Wykonawcy, w okresie obowiązywania umowy itp. Promocja Miasta Gdyni podczas imprez „Runmageddon Classic" oraz „Nocny Runmageddon Rekrut" odbywających się w ramach cyklu pod nazwą „Runmageddon Gdynia", w dniu 10 września 2016 roku w Gdyni polegająca między innymi na: przyznaniu Miastu Gdynia tytułu Partnera Strategicznego Runmageddon Classic i umieszczeniu nazwy Gdynia w oficjalnej nazwie imprezy „Runmageddon Gdynia",umieszczeniu logo „Gdynia sport" (zwanym dalej logo Miasta Gdyni) w materiałach i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę dla potrzeb Runamageddon Classic (np.: plakaty, identyfikatory, ulotki, zaproszenia) oraz we wszystkich wydawanych materiałach reklamowych z nią związanych, umieszczeniu logo Miasta Gdyni na tablicach wręczanym najlepszym zawodnikom Runamageddon Classic itp. Promocja Gdyńskiego Centrum Sportu podczas Runmageddon Classic polegająca między innymi na: umożliwieniu Zamawiającemu wykorzystania materiałów fotograficznych z Runmageddon Classic dla celów promocyjno - reklamowych jednostki Zamawiającego, umożliwieniu Zamawiającemu nagrywania Runmageddon Classic na potrzeby własne.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79342200
II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 10 569 105,69 PLN
Bez VAT
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE):
Dyrektywa 2004/18/WE
1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE
Roboty budowlane/towary/usługi mogą być zrealizowane lub dostarczone tylko przez określonego oferenta z przyczyn:
technicznych,
związanych z ochroną wyłącznych praw
Art. 67 ust 1 pkt 1 a i b ustawy Prawo zamówień publicznych - zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania Fundacji Runmageddon z siedzibą w Warszawie jest zasadne, ponieważ fundacja ta jest jedynym organizatorem imprezy Runmageddon Gdynia. Organizatorzy największego w Polsce ekstremalnego biegu z przeszkodami Runmageddon proponują imprezę, która ma na celu aktywizację sportową lokalnej społeczności. Podczas Runmageddonu uczestnicy mają okazję zmierzyć się ze swoimi słabościami na 6-21km trasie obfitującej w liczne przeszkody naturalne (w tym ogniowe, błotne, wodne, lodowe), sztuczne (ściany, liny, zasieki, pochylnie itd.) oraz siłowe (w tym ciągnięcie/przenoszenie ciężarów i rywalizacja z żywymi przeszkodami). Imprezie tej towarzyszą imprezy dodatkowe: Runmageddon GAMES - wyścig równoległy na torze przeszkód o długości 200 m z kilkunastoma przeszkodami nawiązującymi do zawodów crossfitowych, Runmageddon KIDS - kilometrowy tor przeszkód dla dzieci 4-9 lat, Afterparty - impreza integracyjna dla uczestników i kibiców Runmageddonu. Do współpracy organizatorzy angażują lokalnych partnerów: hotele, hostele, lokale gastronomiczne, kluby sportowe, lokalne media i wolontariuszy. Cykl zawodów Runmageddon spięty jest w ligę - uczestnicy zdobywają w niej punkty na każdych zawodach. Biegi przeszkodowe w formule Runmageddon Rekrut, Runmageddon Classic i Runmageddon Hardcore organizowane pod marką Runmageddon są jedyną w Polsce imprezą kwalifikującą do udziału w Mistrzostwach Europy Biegów Przeszkodowych - OCR European Championships. Runmageddon jest niekwestionowanym liderem najbardziej dynamicznego segmentu rynku sportowego w Polsce. W bieżącym roku patronaty mediowe nad Runmageddonem objęły m.in.: onet.pl, Przegląd Sportowy, TVN Meteo Active, Radio Eska i Radio Eska Rock. W 2016 roku w Gdyni w ramach imprezy Runmageddon Gdynia organizowane są dwie imprezy w trakcie dwóch weekendów, po około 2-3 tys. uczestników na weekend: Runmageddon Rekrut (6 km + 30 przeszkód) - 2 dniowa impreza w terminie 21-22 maja 2016 roku oraz Runmageddon Classic (12km + 50 przeszkód) z Nocnym Runmageddonem Rekrut (6 km + 30 przeszkód) odbywające się w dniu 10.9.2016. Imprezy odbędą się na terenie Babich Dołów w Gdyni co z pewnością będzie doskonałą promocją dla miasta oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności.
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
GCS.DZPI.2711.13.2016
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 077-137834 z dnia 20.4.2016
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
17.5.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Fundacja Runmageddon
ul. Chełmska 9/143
00-724 Warszawa
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 80 000 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20.5.2016
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 25.05.2016
Data udostępnienia informacji: 25.05.2016
Ostatnia aktualizacja: 25.05.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.05.2016 09:20 Dodanie informacji Maciej Zaborski