Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na promocję Gminy Miasta Gdynia przez zespół piłki nożnej

22/08/2015    S162    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
2015/S 162-296721

Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski, Joanna Szabłowska, Gdynia 81-538, POLSKA. Tel.: +48 586223574. Faks: +48 586221164. E-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 24.7.2015, 2015/S 141-259824)
Przedmiot zamówienia:
CPV:79342200
Usługi w zakresie promocji
Zamiast: 
Sekcja V: Udzielenie zamówienia:
Zamówienie nr: II część zamówienia:
V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Stowarzyszenie Klub Sportowy Bałtyk Gdynia Akademia Piłkarska
ul. Olimpijska 5/9
81-538 Gdynia
Powinno być: 
Sekcja V: Udzielenie zamówienia:
Zamówienie nr: II część zamówienia:
V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Stowarzyszenie Klub Sportowy Bałtyk Gdynia
ul. Olimpijska 5/9
81-538 Gdynia
 
24/07/2015    S141    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta 
 
Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Usługi
 
Niniejsze ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 20.07.2015 roku i zamieszczono w dniu 24.07.2015 roku pod numerem 2015/S 141-259824
 
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski, Joanna Szabłowska
81-538 Gdynia
POLSKA
Tel.: +48 586223574
E-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
Faks: +48 586221164
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.gdyniasport.pl
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Rekreacja, kultura i religia
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Promocja Gminy Miasta Gdynia przez zespół piłki nożnej.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 13: Usługi reklamowe
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Polska.
Kod NUTS PL633
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 79342200 - 5 - usługi w zakresie promocji.
2. Przedmiotem zamówienia jest usługa promocji Gminy Miasta Gdynia przez zespół piłki nożnej mężczyzn z podziałem na 2 części.
3. Pierwsza część zamówienia obejmuje promocję Gminy Miasta Gdynia przez zespół piłki nożnej mężczyzn podczas rozgrywek o mistrzostwo Ekstraklasy lub I Ligi piłki nożnej mężczyzn.
4. Druga część zamówienia obejmuje promocję Gminy Miasta Gdyni przez zespół piłki nożnej mężczyzn podczas rozgrywek o mistrzostwo II lub III Ligi piłki nożnej mężczyzn.
5. Opis pierwszej części przedmiotu zamówienia:
1) przedmiotem zamówienia jest usługa promocji Gminy Miasta Gdynia realizowana w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2015 roku poprzez zespół piłki nożnej mężczyzn biorący udział w rozgrywkach o mistrzostwo Ekstraklasy lub I Ligi, który podczas wszystkich meczy piłkarskich rozgrywanych w roli gospodarza będzie występował w Gdyni,
2) promocję Gminy Miasta Gdynia przez Wykonawcę podczas meczów ligowych, zawodów, widowisk sportowych i imprez sportowo - rekreacyjnych o charakterze lokalnym i krajowym,
3) posiadanie lub umieszczenie przez Wykonawcę nazwy „Gdynia" w oficjalnej nazwie Zespołu, zgłoszonej właściwemu podmiotowi organizującemu rozgrywki o mistrzostwo Ekstraklasy lub I Ligi piłki nożnej mężczyzn, którą oficjalnie będzie się posługiwał Zespół,
4) kreowanie pozytywnego wizerunku Gminy Miasta Gdynia w ramach działań promocyjnych przygotowanych i wykonywanych przez Wykonawcę oraz na jego koszt,
5) promowanie Gminy Miasta Gdynia przez Wykonawcę poprzez umieszczenie oraz eksponowanie logotypów miasta Gdyni na materiałach informacyjno - promocyjnych oraz poligraficznych przygotowanych i wykonanych przez Wykonawcę oraz na jego koszt,
6) użyczenie Gminie Miasta Gdynia przez Wykonawcę wizerunku zawodników zespołu oraz całej drużyny dla celów promocyjnych Gminy Miasta Gdynia.
7) zakres realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności obejmuje:
7.1 promowanie Gminy Miasta Gdynia przez Wykonawcę poprzez umieszczenie oraz eksponowanie wskazanych przez Gminę Miasto Gdynia logotypów (zwanych dalej „Logo") na materiałach informacyjno - promocyjnych i poligraficznych, dotyczących identyfikacji wizualnej, o treściach uzgodnionych z Gminą Miasta Gdynia i przez nią zaakceptowanych a przygotowanych i wykonanych przez Wykonawcę ze środków własnych; w tym między innymi:
a) umieszczeniu Logo lub nazwy „Gdynia" w wybranych materiałach reklamowych i publikacjach wydawanych przy użyciu metod poligraficznych przez klub przy organizacji rozgrywek np.: materiały prasowe, plakaty, kalendarze planszowe z wizerunkiem Zespołu, bilety, akredytacje i inne,
b) umieszczeniu Logo na oficjalnej stronie internetowej Zespołu wraz z linkiem do strony www.gdyniasport.pl w okresie obowiązywania umowy,
c) umieszczeniu Logo w grafice, która zostanie umieszczona na 2 autobusach komunikacji miejskiej w Gdyni,
d) umieszczeniu podczas spotkań sportowych z udziałem Zespołu w charakterze gospodarza, wzdłuż długiego boku boiska stadionu, który musi się mieścić w Gdyni (zwanym dalej „Stadionem"):
w przypadku wykorzystania elektronicznych band LED - spotów reklamowych z Logo doręczonych przez Zamawiającego (czas reklamowy 70 %),
w przypadku nie wykorzystania elektronicznych band LED - Logo na 4 bandach statycznych o wymiarach 1 m x 5 m (wys. x szer.),
e) umieszczeniu Logo na banerze o wymiarach 1,6 m x 120 m (wys. x szer.), eksponowanym wzdłuż długiego boku boiska na Stadionie podczas wszystkich spotkań sportowych z udziałem Zespołu w charakterze gospodarza,
f) umieszczeniu Logo na 2 banerach o wymiarach 1,6 m x 80 m (wys. x szer.), eksponowanych wzdłuż krótkich boków boiska na Stadionie podczas wszystkich spotkań sportowych z udziałem Zespołu w charakterze gospodarza,
g) umieszczeniu Logo na tablicy wywiadów eksponowanej w „strefie mieszanej" oraz w salce konferencyjnej Stadionu,
h) umieszczeniu 2 flag z Logo oraz 1 flagi Miasta Gdyni przed Stadionem, eksponowanych podczas wszystkich spotkań sportowych z udziałem Zespołu w charakterze gospodarza,
i) umieszczeniu Logo na front page oficjalnej strony internetowej Zespołu wraz z linkiem odpowiednio do strony www.gdyniasport.pl, a także umieszczenie Logo Miasta Gdynia z linkiem do wyżej wymienionej strony w zakładce „sponsorzy i partnerzy" w okresie obowiązywania umowy,
j) umieszczeniu Logo na stronie internetowej oficjalnej telewizji klubowej w okresie obowiązywania umowy,
k) zamieszczeniu informacji promujących wydarzenia organizowane przez Zamawiającego i Miasto Gdynia na oficjalnej stronie internetowej Zespołu oraz oficjalnym profilu na facebook'u, po uprzednim przekazaniu ich przez Zamawiającego,
l) umieszczeniu Logo na tablicy sponsorów i partnerów klubu, umieszczonej na Stadionie, eksponowanej podczas wszystkich spotkań sportowych z udziałem Zespołu w charakterze gospodarza,
m) umożliwieniu ekspozycji przestrzennych materiałów reklamowych podczas wszystkich spotkań sportowych z udziałem Zespołu w charakterze gospodarza,
n) przekazywaniu Zamawiającemu po każdym meczu rozegranym przez Zespół, fotorelacji, stanowiącej nie mniej niż 10 zdjęć, na adres promocja@gdyniasport.pl,
o) umożliwienie Zamawiającemu prowadzenia akcji promocyjnej Miasta Gdynia oraz organizowania stoiska promocyjnego przed meczami, po wcześniejszym ustaleniu formy z Wykonawcą,
p) zagwarantowanie obecności wybranych zawodników Zespołu w akcjach promocyjnych Zamawiającego i Miasta Gdynia, po uprzednim uzgodnieniu ich dyspozycyjności,
q) umożliwieniu Zamawiającemu i Miastu Gdynia, po uprzednim każdorazowym uzyskaniu zgody od właściciela praw telewizyjnych, nagrywania meczów z udziałem Zespołu, na potrzeby własne.
7.2 promowanie Gminy Miasta Gdyni przez Wykonawcę poprzez umieszczenie oraz eksponowanie logotypów Gminy Miasta Gdynia na strojach sportowych przygotowanych i wykonanych przez Wykonawcę ze środków własnych, dotyczącej identyfikacji wizualnej; w tym między innymi:
a) umieszczeniu Logo z przodu na meczowych koszulkach klubowych Zespołu, o wymiarach minimalnych 26 cm x 5,5 cm (długość x szerokość), eksponowanych podczas wszystkich spotkań sportowych z udziałem Zespołu.
7.3 Wykonawca w ramach realizacji umowy przekaże Gminie Miasta Gdynia:
a) bezpłatne zaproszenia w ilości 10 sztuk, w tym 5 zaproszeń VIP, na 3 dni przed każdym spotkaniem, które będzie rozgrywane na terenie Miasta Gdyni. Zamawiający zobowiązuje się przed każdym spotkaniem do dostarczenia danych osobowych (imię, nazwisko, PESEL) wszystkich osób, którym zostaną przekazane zaproszenia.
b) bezpłatne akredytacje w ilości minimum 5 sztuk przed rozpoczęciem sezonu 2015/2016.
6. Opis drugiej części przedmiotu zamówienia:
1) przedmiotem zamówienia jest usługa promocji Gminy Miasta Gdynia realizowana w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2015 roku poprzez zespół piłki nożnej mężczyzn biorący udział w rozgrywkach o mistrzostwo II lub III Ligi, który podczas wszystkich meczy piłkarskich rozgrywanych w roli gospodarza będzie występował w Gdyni,
2) promocję Gminy Miasta Gdynia przez Wykonawcę podczas meczów ligowych, zawodów, widowisk sportowych i imprez sportowo - rekreacyjnych o charakterze regionalnym i krajowym,
3) posiadanie lub umieszczenie przez Wykonawcę nazwy „Gdynia" w oficjalnej nazwie Zespołu, zgłoszonej właściwemu podmiotowi organizującemu rozgrywki II lub III Ligi piłki nożnej mężczyzn, którą oficjalnie będzie się posługiwał Zespół,
4) kreowanie pozytywnego wizerunku Gminy Miasta Gdynia w ramach działań promocyjnych przygotowanych i wykonywanych przez Wykonawcę oraz na jego koszt,
5) promowanie Gminy Miasta Gdynia przez Wykonawcę poprzez umieszczenie oraz eksponowanie logotypów Gminy Miasta Gdynia na materiałach informacyjno - promocyjnych oraz poligraficznych przygotowanych i wykonanych przez Wykonawcę oraz na jego koszt,
6) użyczenie Gminie Miastu Gdynia przez Wykonawcę wizerunku zawodników zespołu oraz całej drużyny dla celów promocyjnych Gminy Miasta Gdyni,
7) Zakres realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności obejmuje:
7.1 promowanie Gminy Miasta Gdynia przez Wykonawcę poprzez umieszczenie oraz eksponowanie wskazanych przez Gminę Miasta Gdynia logotypów (zwanych dalej „Logo") na materiałach informacyjno - promocyjnych i poligraficznych, dotyczących identyfikacji wizualnej, o treściach uzgodnionych z Gminą Miasta Gdynia i przez nią zaakceptowanych a przygotowanych i wykonanych przez Wykonawcę ze środków własnych; w tym między innymi:
a) umieszczeniu Logo lub nazwy „Gdynia"
w wybranych materiałach reklamowych i publikacjach wydawanych przy użyciu metod poligraficznych przez klub przy organizacji rozgrywek np.: materiały prasowe, plakaty, kalendarze planszowe z wizerunkiem zespołu, bilety, akredytacje i inne,
b) umieszczeniu Logo na oficjalnej stronie internetowej Zespołu wraz z linkiem do strony www.gdyniasport.pl w okresie obowiązywania umowy,
c) zamieszczeniu Logo na materiałach reklamowych związanych z rozgrywkami Zespołu, wysyłanych drogą elektroniczną (newsletter),
d) umieszczeniu Logo na 3 banerach, eksponowanych na stadionie, który musi się mieścić w Gdyni (zwanym dalej „Stadionem"), podczas wszystkich spotkań sportowych z udziałem Zespołu w charakterze gospodarza,
e) umieszczeniu 3 flag z Logo, eksponowanych na Stadionie podczas wszystkich spotkań sportowych z udziałem Zespołu w charakterze gospodarza,
f) eksponowaniu Logo na telebimie usytuowanym przy boisku Stadionu, podczas wszystkich spotkań sportowych z udziałem Zespołu w charakterze gospodarza,
g) eksponowaniu spotu reklamowego Gminy Miasta Gdynia na telebimie usytuowanym przy boisku Stadionu, podczas wszystkich spotkań sportowych z udziałem Zespołu w charakterze gospodarza,
h) przekazywaniu Zamawiającemu po każdym meczu rozegranym przez Zespół, fotorelacji, stanowiącej nie mniej niż 10 zdjęć, na adres promocja@gdyniasport.pl,
i) umożliwienie Zamawiającemu prowadzenia akcji promocyjnej Miasta Gdyni oraz organizowania stoiska promocyjnego przed meczami, po wcześniejszym ustaleniu formy z Wykonawcą,
j) zagwarantowanie obecności wybranych zawodników Zespołu w akcjach promocyjnych Zamawiającego i Miasta Gdyni, po uprzednim uzgodnieniu ich dyspozycyjności,
k) umożliwieniu Zamawiającemu i Miastu Gdynia, po uprzednim każdorazowym uzyskaniu zgody od właściciela praw telewizyjnych, nagrywania meczów z udziałem Zespołu, na potrzeby własne.
7.2 promowanie Gminy Miasta Gdyni przez Wykonawcę poprzez umieszczenie oraz eksponowanie logotypów Gminy Miasta Gdyni na strojach sportowych przygotowanych i wykonanych przez Wykonawcę ze środków własnych, dotyczącej identyfikacji wizualnej, w tym między innymi:
a) umieszczeniu Logo z tyłu na koszulkach klubowych, o wymiarach minimalnych 26 cm x 5,5 cm (długość x szerokość), eksponowanych podczas wszystkich rozgrywek krajowych, w których będzie brał udział Zespół Wykonawcy,
b) umieszczeniu Logo na lewym rękawie koszulek klubowych o wymiarach minimalnych 5 cm x 5 cm (długość x szerokość), eksponowanych podczas wszystkich rozgrywek krajowych, w których będzie brał udział Zespół Wykonawcy.
c) umieszczeniu napisu „gdyniasport.pl" na dole tyłu koszulek klubowych, o wymiarach minimalnych 20 cm x 3,5 cm (długość x szerokość), eksponowanych podczas wszystkich rozgrywek krajowych, w których będzie brał udział Zespół Wykonawcy.
7.3 Wykonawca w ramach realizacji umowy przekaże Gminie Miasta Gdynia:a) bezpłatne zaproszenia w ilości 10 sztuk, na 3 dni przed każdym spotkaniem, które będzie rozgrywane na terenie Gminy Miasta Gdyni,
b) bezpłatne akredytacje w ilości minimum 5 sztuk przed rozpoczęciem sezonu 2015/2016.
7. Zamówienie zostało podzielone na 2 części. Wykonawca może złożyć ofertę tylko na jedną część zamówienia.
8. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia związanych bezpośrednio z czynnościami promocyjnymi przez Zespół.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
10. Zamawiający przewiduje możliwość zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 30 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające mogą dotyczyć całości przedmiotu zamówienia.
 
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79342200
II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena brutto oferty. Waga 99
2. Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy. Waga 1
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
GCS.DZPI.2710.18.2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 100-182776 z dnia 27.5.2015
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: I część zamówienia Część nr: 1 - Nazwa: Promocja Gminy Miasta Gdynia przez zespół piłki nożnej mężczyzn podczas rozgrywek o mistrzostwo Ekstraklasy lub I Ligi piłki nożnej mężczyzn
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
3.7.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Arka Gdynia Sportowa Spółka Akcyjna
ul. Olimpijska 5
81-538 Gdynia
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 2 116 140 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 5
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: II część zamówienia Część nr: 2 - Nazwa: Promocja Gminy Miasta Gdyni przez zespół piłki nożnej mężczyzn podczas rozgrywek o mistrzostwo II lub III Ligi piłki nożnej mężczyzn.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
10.7.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Stowarzyszenie Klub Sportowy Bałtyk Gdynia Akademia Piłkarska
ul. Olimpijska 5/9
81-538 Gdynia
V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 240 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 5
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 Ustawy.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 Ustawy.
7. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 Ustawy.
8. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy Działu VI Ustawy.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20.7.2015
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 22.08.2015
Data udostępnienia informacji: 24.08.2015
Ostatnia aktualizacja: 24.08.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.08.2015 14:34 Dodanie informacji Maciej Zaborski