Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na promocję Gminy Miasta Gdynia oraz GCSj podczas imprezy - biegu z przeszkodami organizowanego w Gdyni

Ogłoszenie nr 61610 - 2017 z dnia 2017-04-07 r.

Gdynia: Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas imprezy - biegu z przeszkodami organizowanego w Gdyni
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 42862 - 2017

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, krajowy numer identyfikacyjny 191439845, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, państwo Polska, woj. pomorskie, tel. +48586223574, faks +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl
Adres strony internetowej (URL): www.gdyniasport.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas imprezy - biegu z przeszkodami organizowanego w Gdyni

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

GCS.DZPI.2710.20.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia biegu z przeszkodami, organizowanego przez Wykonawcę w II kwartale 2017 roku w Gdyni. Charakterystyka Imprezy: Impreza co najmniej 2 dniowa w skład której musi wejść bieg z przeszkodami o dystansie co najmniej 5km. W jej skład mają wchodzić biegi dla dorosłych i dzieci. Trasa Imprezy musi uwzględniać zróżnicowany teren nawierzchni np. utwardzona, piasek. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji Miasta Gdyni polegają w szczególności na: 1) przyznaniu Miastu Gdynia tytułu Partnera Strategicznego Imprezy, 2) umieszczeniu logo „Gdynia sport” (zwanym dalej logo Miasta Gdyni) w materiałach i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę dla potrzeb Imprezy (np.: plakaty, ulotki, zaproszenia) oraz we wszystkich wydawanych materiałach reklamowych z nią związanych, 3) umieszczeniu logo Miasta Gdyni w materiałach reklamowych związanych z organizacją Imprezy wysyłanych drogą elektroniczną (newsletter), 4) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na ściance sponsorskiej (min 25% powierzchni), która zostanie rozstawiona na terenie Imprezy podczas jej trwania, 5) umieszczeniu logo Miasta Gdyni w relacji video z Imprezy, 6) zamieszczeniu min. 30 szt. plakatów reklamujących Imprezę z logo Miasta Gdyni na terenie Trójmiasta, przy jej organizacji, 7) eksponowaniu min. 2 roll-upów z logo Miasta Gdyni wykonanych z materiału typu block out, w miejscu odbioru pakietów startowych związanych z organizacją Imprezy, 8) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na 10 banerach reklamowych o wymiarach 1m x 2m (wys. x szer.), wykonanych z materiału banerowego poliestrowego, podczas trwania Imprezy, 9) umieszczenie 50 szt. flag typu winder z logo Miasta Gdyni, wykonanych z materiału poliestrowego, rozmieszczonych na trasie Imprezy, w okolicach startu oraz mety podczas jej trwania, 10) umieszczeniu 2 szt. balonów reklamowych o wysokości min. 4m z logo Miasta Gdynia w okolicach startu podczas Imprezy, 11) umieszczeniu zapowiedzi o Imprezie w reklamie w pełnej jej nazwie, która zostanie zamieszczona na portalach internetowych o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim, przy jej organizacji, 12) zamieszczeniu zapowiedzi o Imprezie w pełnej jej nazwie w radio o zasięgu lokalnym, przy jej organizacji, 13) zamieszczeniu zapowiedzi o Imprezie w pełnej jej nazwie w prasie branżowej, przy jej organizacji, 14) zamieszczeniu logo Miasta Gdyni na stronie internetowej Wykonawcy w zakładce Partnerzy wraz z linkiem do strony www.gdyniasport.pl przy jej organizacji do dnia zakończenia Imprezy,, 15) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na profilu Wykonawcy na facebooku w postaci posta na Fan Pageu wydarzenia lokalnego Imprezy informującego o współpracy z Miastem Gdynia, 16) umożliwieniu Zamawiającemu rozprowadzania materiałów promocyjnych Miasta Gdyni podczas trwania Imprezy, 17) przekazywaniu Zamawiającemu fotorelacji po każdym dniu Imprezy, stanowiącej nie mniej niż 20 zdjęć o minimalnej rozdzielczości 2048 x 1536 px i gęstości 300 dpi, na adres email: promocja@gdyniasport.pl, nie później niż 36 godzin od jej zakończenia. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane przepisami prawa zgody osób przedstawionych na zdjęciach na rozpowszechnianie ich wizerunku i wykorzystywanie w celach promocji Gminy Miasta Gdyni. Wykonawca oświadcza, że w przypadku wystąpienia tych osób z roszczeniami w stosunku do Zamawiającego z tytułu naruszenia ich praw lub dóbr osobistych, Wykonawca pokryje wszelkie koszty, jakie Zamawiający zobowiązany będzie ponieść, w tym koszty wypłaconych odszkodowań, 18) umożliwieniu Miastu Gdyni wykorzystania materiałów fotograficznych i filmowych z Imprezy oraz zdarzeń przed i po dla celów promocyjno- reklamowych Miasta. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji jednostki budżetowej Gdyńskie Centrum Sportu oraz jej działalności polegają w szczególności na: 1) umieszczeniu baneru promującego cykl biegów PKO Grand Prix Gdyni (zwanego dalej „Wydarzeniem”) organizowanego przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie powitalnej Wykonawcy w zakładce Imprezy, w okresie obowiązywania umowy, 2) umieszczeniu postów promujących Wydarzenie organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu w mediach społecznościowych (np. facebook, twitter) Wykonawcy, w okresie obowiązywania umowy, 3) umożliwieniu Wykonawcy wykorzystania materiałów fotograficznych z Imprezy dla celów promocyjno - reklamowych jednostki Zleceniodawcy, 4) umożliwieniu Zamawiającemu nagrywania Imprezy na potrzeby własne.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

 

II.5) Główny Kod CPV: 79342200-5
Dodatkowe kody CPV:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/04/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT40700
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Fundacja Runmageddon,  ,  ul. Śródziemnomorska 35,  02-758,  Warszawa,  kraj/woj. mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 50000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 50000
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 50000
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 07.04.2017
Data udostępnienia informacji: 07.04.2017