Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Promocję Gminy Miasta Gdynia oraz GCS przez zespół piłki nożnej w I połowie 2018 r.

20/01/2018    S14    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
2018/S 014-029035
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9
Gdynia
81-538
Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski, Marzena Angielczyk
Tel.: +48 586223574
E-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
Faks: +48 586221164
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdyniasport.pl
I.2)Wspólne zamówienie
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej przez zespół piłki nożnej w I połowie 2018 r.
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2710.87.2017
II.1.2)Główny kod CPV
79342200
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 79342200 – 5 – usługi w zakresie promocji.
2. Przedmiotem zamówienia jest usługa promocji Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez zespół piłki nożnej mężczyzn z podziałem na 2 części.
3. Pierwsza część zamówienia obejmuje promocję Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez zespół piłki nożnej mężczyzn podczas rozgrywek o mistrzostwo Ekstraklasy lub I Ligi piłki nożnej mężczyzn.
4. Druga część zamówienia obejmuje promocję Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez zespół piłki nożnej mężczyzn podczas rozgrywek o mistrzostwo II lub III Ligi piłki nożnej mężczyzn.
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 3 392 682.93 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez zespół piłki nożnej mężczyzn podczas rozgrywek o mistrzostwo Ekstraklasy lub I Ligi piłki

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79342200
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska.
II.2.4)Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
1) Promocja Gminy Miasta Gdyni przez zespół piłki nożnej mężczyzn Wykonawcy „Arka Gdynia” (zwanym dalej „Zespołem”) biorący udział w rozgrywkach o mistrzostwo Ekstraklasy piłki nożnej mężczyzn, w okresie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia 11.6.2018 roku,
2) promocja Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez Zespół biorący udział w rozgrywkach o mistrzostwo Ekstraklasy piłki nożnej mężczyzn, w okresie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia 11.6.2018 roku.
Zakres realizacji przedmiotu zamówienia w ramach promocji Gminy Miasta Gdynia obejmuje między innymi:
1) promowanie Gminy Miasta Gdynia przez Wykonawcę poprzez umieszczenie oraz eksponowanie wskazanych przez Gminę Miasto Gdynia logotypów (zwanych dalej „Logo”) na materiałach informacyjno – promocyjnych i poligraficznych, dotyczących identyfikacji wizualnej, o treściach uzgodnionych z Gminą Miasta Gdynia i przez nią zaakceptowanych a przygotowanych i wykonanych przez Wykonawcę ze środków własnych; w tym między innymi:
a) umieszczenie Logo lub nazwy „Gdynia” w wybranych materiałach reklamowych i publikacjach wydawanych przy użyciu metod poligraficznych przez klub przy organizacji rozgrywek np.: materiały prasowe, plakaty, kalendarze planszowe z wizerunkiem zespołu, bilety, akredytacje i inne,
b) umieszczenie Logo na oficjalnej stronie internetowej Zespołu www.arka.gdynia.pl wraz z linkiem do strony www.gdyniasport.pl w okresie obowiązywania umowy,
c) umieszczenie Logo w grafice, która zostanie umieszczona na 2 autobusach komunikacji miejskiej w Gdyni,
d) umieszczenie podczas spotkań sportowych z udziałem Zespołu w charakterze gospodarza, wzdłuż długiego boku boiska Stadionu: - w przypadku wykorzystania elektronicznych band LED - spotów reklamowych z Logo doręczonych przez Zamawiającego (czas reklamowy 70 %), - w przypadku nie wykorzystania elektronicznych band LED - logo Gminy Miasta Gdyni na 4 (czterech) bandach statycznych o wymiarach 1 m x 5 m (wys. x szer.),
e) umieszczenie Logo na kasetonie podświetlanym systemem led o wymiarach 300 x 235 cm (wys. x szer.), eksponowanym w strefie VIP na Stadionie podczas wszystkich spotkań sportowych z udziałem Zespołu w charakterze gospodarza,
f) umieszczenie Logo na tablicy wywiadów eksponowanej w „strefie mieszanej” oraz w salce konferencyjnej Stadionu,
g) umieszczenie 2 flag z Logo, wykonanych z poliestru oraz 1 flagi Miasta Gdyni wykonanej z poliestru przed Stadionem, eksponowanych podczas wszystkich spotkań sportowych z udziałem Zespołu w charakterze gospodarza,
h) umieszczenie Logo na front page oficjalnej strony internetowej Zespołu www.arka.gdynia.pl wraz z linkiem odpowiednio do strony www.gdyniasport.pl, a także umieszczenie Logo z linkiem do wyżej wymienionej strony w zakładce „sponsorzy i partnerzy” w okresie obowiązywania umowy,
i) umieszczenie Logo na stronie internetowej oficjalnej telewizji klubowej www.arka-tv.pl w okresie obowiązywania umowy,
j) zamieszczenie informacji promujących wydarzenia organizowane przez Miasto Gdynia na oficjalnej stronie internetowej Zespołu www.arka.gdynia.pl oraz oficjalnym profilu na facebook’u www.facebook.com/ArkaGdyniaSSA, po uprzednim przekazaniu ich przez Zamawiającego,
k) umieszczenie Logo na tablicy sponsorów i partnerów klubu, umieszczonej na Stadionie, eksponowanej podczas wszystkich spotkań sportowych z udziałem Zespołu w charakterze gospodarza.
Zakres realizacji przedmiotu zamówienia w ramach promocji jednostki budżetowej Gdyńskie Centrum Sportu oraz jej działalności obejmuje między innymi:
b) umieszczenie postów promujących Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu w mediach społecznościowych (np. facebook, twitter) Zespołu, w okresie obowiązywania umowy.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto oferty / Waga: 95
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy / Waga: 5
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez zespół piłki nożnej mężczyzn podczas rozgrywek o mistrzostwo II lub III Ligi piłki nożnej

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79342200
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska.
II.2.4)Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
1) promocja Miasta Gdyni przez zespół piłki nożnej mężczyzn Wykonawcy „Bałtyk Gdynia” (zwanym dalej „Zespołem”), biorący udział w rozgrywkach o mistrzostwo III Ligi piłki nożnej mężczyzn, w okresie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia 29.6.2018 roku,
2) promocja Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez Zespół biorący udział w rozgrywkach o mistrzostwo III Ligi piłki nożnej mężczyzn, w okresie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia 29.6.2018 roku.
Zakres realizacji przedmiotu zamówienia w ramach promocji Gminy Miasta Gdyni obejmuje między innymi:
1) promowanie Gminy Miasta Gdynia przez Wykonawcę poprzez umieszczenie oraz eksponowanie wskazanych przez Gminę Miasto Gdynia logotypów http://www.baltyk.gdynia.pl (zwanych dalej „Logo”) na materiałach informacyjno – promocyjnych i poligraficznych, dotyczących identyfikacji wizualnej, o treściach uzgodnionych z Gminą Miasta Gdynia i przez nią zaakceptowanych a przygotowanych i wykonanych przez Wykonawcę ze środków własnych; w tym między innymi:
a) umieszczenie Logo lub nazwy „Gdynia” w wybranych materiałach reklamowych i publikacjach wydawanych przy użyciu metod poligraficznych przez klub przy organizacji rozgrywek np.: materiały prasowe, plakaty, kalendarze planszowe z wizerunkiem zespołu, bilety, akredytacje i inne,
b) umieszczenie Logo na oficjalnej stronie internetowej Zespołu www.baltyk.gdynia.pl wraz z linkiem do strony www.gdyniasport.pl w okresie obowiązywania umowy,
c) zamieszczenie Logo na materiałach reklamowych związanych z rozgrywkami Zespołu, wysyłanych drogą elektroniczną (newsletter),
d) umieszczenie Logo na 3 banerach wykonanych z tkaniny banerowej poliestrowej, eksponowanych na Stadionie podczas wszystkich spotkań sportowych z udziałem Zespołu w charakterze gospodarza,
e) umieszczenie 3 (trzech) flag z Logo, wykonanych z poliestru, eksponowanych na Stadionie podczas wszystkich spotkań sportowych z udziałem Zespołu w charakterze gospodarza,
f) eksponowanie Logo na telebimie usytuowanym przy boisku Stadionu, podczas wszystkich spotkań sportowych z udziałem Zespołu w charakterze gospodarza,
g) eksponowanie spotu reklamowego Gminy Miasta Gdynia na telebimie usytuowanym przy boisku Stadionu, podczas wszystkich spotkań sportowych z udziałem Zespołu w charakterze gospodarza,
h) przekazywanie Zamawiającemu po każdym meczu rozegranym przez Zespół, fotorelacji, stanowiącej nie mniej niż 10 (dziesięć) zdjęć o minimalnej rozdzielczości 2048 x 1536 px i gęstości 300 dpi, na adres email: promocja@gdyniasport.pl, nie później niż 36 godzin od zakończenia meczu, przy czym Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane przepisami prawa zgody osób przedstawionych na zdjęciach na rozpowszechnianie ich wizerunku i wykorzystywanie w celach promocji Gminy Miasta Gdyni, przy czym Wykonawca oświadcza, że w przypadku wystąpienia tych osób z roszczeniami w stosunku do Zamawiającego z tytułu naruszenia ich praw lub dóbr osobistych, Wykonawca pokryje wszelkie koszty, jakie Zamawiający zobowiązany będzie ponieść, w tym koszty wypłaconych odszkodowań.
Zakres realizacji przedmiotu zamówienia w ramach promocji jednostki budżetowej Gdyńskiego Centrum Sportu oraz jej działalności obejmuje między innymi:
a) umieszczenie banerów promujących PKO Grand Prix Gdyni (Bieg Urodzinowy z PKO Bankiem Polskim, Bieg Europejski z PKO Bankiem Polskim, Nocny Bieg Świętojański z Bankiem Polskim, Bieg Niepodległości z PKO Bankiem Polskim) lub MTB Gdynia Maraton (zwanych dalej łącznie „Wydarzeniami”) organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie Zespołu www.baltyk.gdynia.pl w okresie obowiązywania umowy,
b) umieszczenie postów promujących Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu w mediach społecznościowych (np. twitter) Zespołu, w okresie obowiązywania umowy.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto oferty / Waga: 95
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy / Waga: 5
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 223-463898
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 1
Nazwa:
Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez zespół piłki nożnej mężczyzn podczas rozgrywek o mistrzostwo Ekstraklasy lub I Ligi piłki
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
08/01/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Arka Gdynia Sportowa Spółka Akcyjna
ul. Olimpijska 5
Gdynia
81-538
Polska
Kod NUTS: PL633
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 3 149 593.50 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 416 520.33 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 2
Nazwa:
Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez zespół piłki nożnej mężczyzn podczas rozgrywek o mistrzostwo II lub III Ligi piłki nożnej
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
08/01/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Stowarzyszenie Klub Sportowy Bałtyk Gdynia
ul. Olimpijska 5/9
Gdynia
81-538
Polska
Kod NUTS: PL633
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 243 089.43 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 182 926.83 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postepu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówieńpublicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmianami).
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanegocertyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postepu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/01/2018

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Marzena Angielczyk
Data wytworzenia informacji: 22.01.2018
Data udostępnienia informacji: 22.01.2018