Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Promocję Gminy Miasta Gdynia oraz GCS podczas zawodów tanecznych.

07/11/2017    S213    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 
Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji

2017/S 213-443053

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9
Gdynia
81-538
Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski, Marzena Angielczyk
Tel.: +48 586223574
E-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
Faks: +48 586221164
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdyniasport.pl
I.2)Wspólne zamówienie
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas zawodów tanecznych organizowanych w IV kwartale 2017 roku w Gdyni.
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2710.74.2017
II.1.2)Główny kod CPV
79342200
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa promocji Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas i w związku z organizacją zawodów tanecznych pod nazwą „Mistrzostwa Europy w Tańcu Irlandzkim” (zwanych dalej „Zawodami”), które odbędą się w terminie od 3 do 5 listopada w hali zlokalizowanej przy ul. Kazimierza Górskiego 8 w Gdyni (zwanej dalej „Halą”).
Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji Miasta Gdyni polegają między innymi na:
1) przyznaniu Miastu Gdynia tytułu Partnera Strategicznego Zawodów,
2) umieszczeniu logo „Gdynia sport” w materiałach i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę dla potrzeb Zawodów (np.: plakaty, zaproszenia) oraz we wszystkich wydawanych materiałach reklamowych związanych z Zawodami.
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 14 474 296.74 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Gdynia.
II.2.4)Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa promocji Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas i w związku z organizacją zawodów tanecznych pod nazwą „Mistrzostwa Europy w Tańcu Irlandzkim” (zwanych dalej „Zawodami”), które odbędą się w terminie od 3 do 5 listopada w hali zlokalizowanej przy ul. Kazimierza Górskiego 8 w Gdyni (zwanej dalej „Halą”).
Przedmiotem umowy jest:
1) promocja Miasta Gdyni od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia Zawodów organizowanych przez Wykonawcę w dniach od 3 do 5 listopada 2017 roku w Hali na terenie Gdyni.
2) promocja Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia Zawodów, organizowanych przez Wykonawcę w dniach od 3 do 5 listopada 2017 roku w Hali na terenie Gdyni.
Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji Miasta Gdyni polegają między innymi na:
1) przyznaniu Miastu Gdynia tytułu Partnera Strategicznego Zawodów,
2) umieszczeniu logo „Gdynia sport” w materiałach i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę dla potrzeb Zawodów (np.: plakaty, zaproszenia) oraz we wszystkich wydawanych materiałach reklamowych związanych z Zawodami,
3) umieszczeniu nazwy „Gdynia” na koszulkach reklamowych wręczanych uczestnikom Zawodów (miejsce ekspozycji: przód, tył, rękaw koszulki),
4) umieszczeniu nazwy „Gdynia” na upominkach (np. torbach, przypinkach) dystrybuowanych podczas trwania Zawodów,
5) umieszczeniu logo „Gdynia sport” w materiałach reklamowych związanych z organizacją Zawodów wysyłanych drogą elektroniczną (newsletter),
6) umieszczeniu materiału reklamowego Miasta Gdyni (jedna strona) w folderze – programie Zawodów wręczanym uczestnikom podczas trwania Zawodów,
7) eksponowaniu 10 szt. flag typu winder z napisem „Gdynia” wykonanych z tkaniny poliestrowej przed wejściem do Hali podczas trwania Zawodów,
8) zamieszczeniu min. 200 szt. plakatów reklamujących Zawody z logo „Gdynia sport” w środkach komunikacji miejskiej w Gdyni, przy organizacji Zawodów,
9) eksponowaniu 5 szt. roll-upów z logo „Gdynia sport” wykonanych tkaniny banerowej w Hali podczas trwania Zawodów,
10) eksponowaniu 1 szt. balonu reklamowego z logo „Gdynia sport” o min. wysokości 3m przed wejściem do Hali,
11) umieszczeniu logo „Gdynia sport” na min. 6 szt. gablot typu citylight, które będą eksponowane na terenie Gdyni przy organizacji Zawodów,
12) eksponowaniu filmu reklamowego Zawodów z logo „Gdynia sport” (z częstotliwością 30 wyświetleń na jeden dzień) na ekranie ledowym umieszczonym na terenie Gdyni, od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia Zawodów,
13) umieszczeniu 4 szt. kasetonów z napisem „Gdynia” w Hali, podczas trwania Zawodów,
14) umieszczeniu 2 szt. flag z napisem „Gdynia” wykonanych z tkaniny poliestrowej, o wymiarach 1 m x 1,5 m (szer. x wys.), eksponowanych pod kopułą Hali, w czasie trwania Zawodów,
15) umieszczeniu logo „Gdynia sport” lub informacji o Mieście Gdynia jako Partnerze Strategicznym Zawodów w publikacjach prasowych drukowanych w związku z promocją Zawodów,
16) umieszczeniu logo „Gdynia sport” lub informacji o Mieście Gdynia jako Partnerze Strategicznym Zawodów w internecie o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim w związku z promocją Zawodów,
17) umieszczeniu zapowiedzi o Zawodach w radiu lokalnym, związku z promocją Zawodów,
18) zamieszczeniu logo „Gdynia sport” na stronie internetowej Zawodów (http://irishgdynia.com/) wraz z linkiem do strony www.gdyniasport.pl przy organizacji Zawodów, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia Zawodów.
Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji jednostki budżetowej Gdyńskie Centrum Sportu oraz jej działalności polegają między innymi na:
1) umieszczeniu baneru promującego według wskazań Zamawiającego cykl biegów PKO Grand Prix Gdyni lub MTB Gdynia Maraton (zwanych dalej „Wydarzeniami”) organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie internetowej Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Ekspozycja nazwy „Gdynia” na koszulkach reklamowych wręczanych uczestnikom zawodów / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Częstotliwość wyświetleń filmu reklamowego Zawodów z logo „Gdynia sport” na ekranie ledowym zlokalizowanym na terenie Gdyni / Waga: 15
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto oferty / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy / Waga: 10
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 177-362637
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1
Nazwa:
Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas zawodów tanecznych organizowanych w IV kwartale 2017 roku w Gdyni.
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
30/10/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Fundacja „Oderwij się”
ul. Legionów 102B lok. 32
Gdynia
81-472
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 80 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postepu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie w niniejszym postępowaniu przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego;
4) opisu przedmiotu zamówienia;
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postepu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/11/2017

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Marzena Angielczyk
Data wytworzenia informacji: 07.11.2017
Data udostępnienia informacji: 07.11.2017