Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Promocję Gminy Miasta Gdynia oraz GCS podczas sportowej imprezy akrobatycznej w Gdyni.

Ogłoszenie nr 500018333-N-2017 z dnia 25-08-2017 r.
 
Gdyńskie Centrum Sportu: Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas sportowej imprezy akrobatycznej organizowanej w Gdyni.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 559081-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 191439845, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url): www.gdyniasport.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas sportowej imprezy akrobatycznej organizowanej w Gdyni.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2710.58.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa promocji Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia zawodów organizowanych w śródmieściu Gdyni (zwanej dalej „Imprezą”), ze względu na trwający sezon turystyczny w sierpniu lub wrześniu 2017 roku w Gdyni.
2. Charakterystyka Imprezy: Impreza musi odbywać się w śródmieściu Gdyni(zwanym dalej „Terenem Imprezy”). Impreza musi zawierać w sobie elementy akrobacji oraz innych tricków wykonywanych przez zawodników na wysokości minimum 15 metrów. W imprezie muszą wziąć udział zawodnicy z Polski i z zagranicy.
3. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji Miasta Gdyni polegają w szczególności na:
1) przyznaniu Miastu Gdyni tytułu Partnera Strategicznego Imprezy i umieszczaniu nazwy „Gdynia” w komunikatach promocyjnych nawiązujących bezpośrednio do Imprezy,
2) umieszczeniu logo „Gdynia sport” (zwanego dalej „logo Miasta Gdyni”) lub nazwy „Gdynia” w materiałach i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę przy organizacji Imprezy np.: ulotki, plakaty oraz we wszystkich wydawanych materiałach reklamowych związanych z Imprezą,
3) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na trofeach, które zostaną wręczone najlepszym zawodnikom Imprezy,
4) umieszczeniu 2 sztuk balonów reklamowych z logo Miasta Gdyni o wysokości min. 4m na Terenie Imprezy w czasie jej trwania,
5) umieszczeniu 40 sztuk batfanów z tkaniny poliestrowej z logo Miasta Gdyni, które zostaną zamieszczone na Terenie Imprezy, podczas jej trwania,
6) umieszczeniu 20 sztuk banerów z logo Miasta Gdyni, o wymiarach 1m x 2m (wys. x szer.), wykonanych z tkaniny banerowej poliestrowej, które zostaną zamieszczone na Terenie Imprezy podczas jej trwania,
7) zamieszczeniu minimum 20 sztuk plakatów reklamujących Imprezę na terenie Gdyni przy okazji organizacji Imprezy,
8) umieszczeniu 4 sztuk roll-upów z logo Miasta Gdyni, wykonanych z tkaniny banerowej poliestrowej, które zostaną zamieszczone na Terenie Imprezy, podczas jej trwania,
9) zawieszeniu 3 sztuk flag z logo Miasta Gdyni, o wymiarach 0,8m x 1,2m (szer. x wys.) na Terenie Imprezy, podczas jej trwania,
10) zamieszczeniu logo Miasta Gdyni w filmiku tzw. event clipie wraz z napisem „Partner strategiczny”, produkowanym przy organizacji Imprezy,
11) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na oficjalnej stronie internetowej Imprezy wraz z linkiem do strony www.gdyniasport.pl od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia Imprezy,
12) przekazaniu Zamawiającemu fotorelacji stanowiącej nie mniej niż 50 zdjęć o minimalnej rozdzielczości 2048 x 1536px i gęstości 300dpi, na adres email: promocja@gdyniasport.pl, nie później niż 36 godzin od zakończenia Imprezy. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane przepisami prawa zgody osób przedstawionych na zdjęciach na rozpowszechnianie ich wizerunku i wykorzystywanie w celach promocji Gminy Miasta Gdyni. Wykonawca oświadcza, że w przypadku wystąpienia tych osób z roszczeniami w stosunku do Zamawiającego z tytułu naruszenia ich praw lub dóbr osobistych, Wykonawca pokryje wszelkie koszty, jakie Zamawiający zobowiązany będzie ponieść, w tym koszty wypłaconych odszkodowań,
13) zamieszczeniu w komunikatach zapowiadających Imprezę oraz w relacjach z Imprezy w ogólnopolskich mediach informacji, iż Impreza wspierana jest przez Miasto Gdynia,
14) umożliwieniu Miastu Gdyni ekspozycji innych materiałów reklamowych oraz rozprowadzaniu materiałów promocyjnych Miasta Gdyni podczas trwania Imprezy
4. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji jednostki budżetowej Gdyńskie Centrum Sportu oraz jej działalności polegają w szczególności
na:
1) promocji cyklu biegów PKO Grand Prix Gdyni oraz MTB Gdynia Maraton (zwanych dalej łącznie „Wydarzeniami”) organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu poprzez 3-krotną zapowiedź Wydarzeń przez prowadzącego Imprezę, podczas trwania Imprezy,
2) umieszczeniu postów promujących Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu w mediach społecznościowych (np. facebook, twitter) Wykonawcy, w okresie obowiązywania umowy,
3) umożliwieniu Zamawiającemu wykorzystania materiałów fotograficznych z Imprezy łącznie z postaciami (zawodnikami) dla celów promocyjno - reklamowych jednostki Zamawiającego,
4) umożliwieniu Zamawiającemu nagrywania Imprezy na potrzeby własne.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 79342200-5
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/08/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 34146.34
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: KOLEKTYW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: al. Niepodległości 660
Kod pocztowy: 81-854
Miejscowość: Sopot
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 40000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 40000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 40000
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Marzena Angielczyk
Data wytworzenia informacji: 25.08.2017
Data udostępnienia informacji: 25.08.2017