Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Promocję Gminy Miasta Gdynia oraz GCS podczas biegu terenowego w Gdyni.

Ogłoszenie nr 500026486-N-2017 z dnia 11-09-2017 r.
 
Gdyńskie Centrum Sportu: Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas biegu terenowego w Gdyni

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 562245-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 191439845, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url): www.gdyniasport.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas biegu terenowego w Gdyni
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2710.60.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa promocji Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia imprezy biegowej (zwanej dalej „Imprezą”), organizowanej przez Zleceniobiorcę do końca trzeciego kwartału 2017 roku na terenie Gdyni (zwanym dalej „Terenem Imprezy”). 2. Charakterystyka Imprezy: Impreza ma trwać co najmniej 2 dni. W jej skład mają wchodzić biegi indywidualne i drużynowe dla amatorów na różnych dystansach w przynajmniej 5 kategoriach trudności. Impreza musi być zorganizowana dla co najmniej 600 zawodników łącznie, a trasa musi przebiegać przez zróżnicowany teren: las, plażę, wąwozy, korytarze potoków oraz zawierać w sobie tory przeszkód. 3. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji Miasta Gdyni polegają w szczególności na: 1) przyznaniu Miastu Gdynia tytułu Partnera Strategicznego Imprezy, 2) umieszczeniu logo „Gdynia sport” (zwanego dalej „logo Miasta Gdyni”) w materiałach reklamowych i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę przy organizacji Imprezy np.: materiały prasowe, plakat, zaproszenia i inne, 3) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na koszulkach startowych uczestników Imprezy, 4) eksponowaniu bramy startowej z logo Miasta Gdyni na Terenie Imprezy, 5) eksponowaniu 1 szt. balonu reklamowego z logo Miasta Gdyni o wysokości min. 4m, na Terenie Imprezy, 6) eksponowaniu 10 szt. banerów Miasta Gdyni o wymiarach 1 m x 2 m (wys. x szer.) wykonanych z tkaniny banerowej poliestrowej, na Terenie Imprezy, 7) eksponowaniu 2 szt. roll-upów z logo Miasta Gdyni wykonanych z tkaniny banerowej poliestrowej podczas ceremonii zakończenia Imprezy oraz w Biurze Zawodów, na Terenie Imprezy, 8) eksponowaniu min. 15 szt. winderów z logo Miasta Gdyni o wymiarach 3,5m x 0,5m (wys. x szer.), wykonanych z tkaniny poliestrowej, na Terenie Imprezy, 9) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na medalach, które zostaną wręczone uczestnikom Imprezy, 10) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na min. 100 szt. plakatów rozmieszczonych w środkach komunikacji miejskiej w Gdyni, przy organizacji Imprezy, 11) zamieszczeniu spotu reklamowego zapowiadającego Imprezę ze wskazaniem Gdyni jako Partnera Strategicznego Imprezy w radiu o zasięgu lokalnym, 12) umieszczeniu relacji z Imprezy w serwisie internetowym www.trojmiasto.pl ze wskazaniem Miasta Gdyni jako Partnera Strategicznego Imprezy, 13) zamieszczeniu logo Miasta Gdyni na stronie internetowej Imprezy utworzonej przez Wykonawcę wraz z linkiem do strony www.gdyniasport.pl, przy organizacji Imprezy, 14) umieszczeniu logo Miasta Gdyni w reklamie zapowiadającej Imprezę umieszczonej na oficjalnym profilu Wykonawcy na facebook’u przy organizacji Imprezy, 15) przekazywaniu informacji ustnej podczas Imprezy o jej wspieraniu przez Miasto Gdynia, 16) umożliwieniu ekspozycji innych materiałów reklamowych oraz rozprowadzaniu materiałów promocyjnych Miasta Gdyni podczas trwania Imprezy, 17) przekazaniu Zamawiającemu fotorelacji z każdego dnia Imprezy, w ilości nie mniejszej niż 20 zdjęć o minimalnej rozdzielczości 2048 x 1536 px i gęstości 300 dpi, na adres email: promocja@gdyniasport.pl, nie później niż 36 godzin od zakończenia Imprezy. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane przepisami prawa zgody osób przedstawionych na zdjęciach na rozpowszechnianie ich wizerunku i wykorzystywanie w celach promocji Gminy Miasta Gdyni. Wykonawca oświadcza, że w przypadku wystąpienia tych osób z roszczeniami w stosunku do Zamawiającego z tytułu naruszenia ich praw lub dóbr osobistych, Wykonawca pokryje wszelkie koszty, jakie Zamawiający zobowiązany będzie ponieść, w tym koszty wypłaconych odszkodowań. 4. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji jednostki budżetowej Gdyńskie Centrum Sportu oraz jej działalności polegają w szczególności na: 1) promocji cyklu biegów PKO Grand Prix Gdyni oraz MTB Gdynia Maraton (zwanych dalej łącznie „Wydarzeniami”) organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie powitalnej Wykonawcy (utworzonej przez Wykonawcę) w okresie obowiązywania umowy, 2) umieszczeniu postów promujących Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu w mediach społecznościowych (np. facebook, twitter) Wykonawcy (utworzonych przez Wykonawcę), w okresie obowiązywania umowy, 3) umożliwieniu Zamawiającemu wykorzystania materiałów fotograficznych z Imprezy łącznie z postaciami (zawodnikami) dla celów promocyjno - reklamowych jednostki Zamawiającego, 4) umożliwieniu Zamawiającemu nagrywania Imprezy na potrzeby własne.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 79342200-5
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/08/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 24390.24
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: SYLWIA SZULWACH ADVENTURES
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: UL. BERNADOWSKA 1
Kod pocztowy: 81-553
Miejscowość: GDYNIA
Kraj/woj.: pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 29000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 29000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 29000
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Marzena Angielczyk
Ostatnio zmodyfikował: Marzena Angielczyk
Data wytworzenia informacji: 11.09.2017
Data udostępnienia informacji: 11.09.2017
Ostatnia aktualizacja: 11.09.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.09.2017 13:11 Inne Marzena Angielczyk