Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Promocja Miasta Gdyni podczas turnieju finałowego Mistrzostw Polski w koszykówce 3x3 EuroTour Gdynia 2014

12/09/2014    S175    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia 
Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
2014/S 175-309242
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Usługi

Niniejsze ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 08.09.2014 roku i zamieszczono w dniu 12.09.2014 roku pod numerem 2014/S 175-309325
 
12/09/2014    S175    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia 
 
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Olimpijska 5/9
Osoba do kontaktów: Joanna Szabłowska, Maciej Zaborski
81-538 Gdynia
POLSKA
Tel.: +48 586223574
E-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
Faks: +48 586221164
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.gdyniasport.pl
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Rekreacja, kultura i religia
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Promocja Miasta Gdyni podczas turnieju finałowego Mistrzostw Polski w koszykówce 3x3 EuroTour Gdynia 2014, który odbędzie się w dniach 16.-17.8.2014 roku w Gdyni.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 13: Usługi reklamowe
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Polska.
Kod NUTS PL633
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Wykonawca w ramach promocji zobowiązany jest między innymi do umieszczenia logo Gdynia Sport: na wszystkich materiałach reklamowych związanych z Turniejem, na na stronie internetowej Wykonawcy, umożliwieniu rozprowadzania materiałów promocyjnych Miasta Gdyni podczas trwania Turnieju.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79342200
II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 9 178 861,79 PLN
Bez VAT
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE):
Dyrektywa 2004/18/WE
1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE
Roboty budowlane/towary/usługi mogą być zrealizowane lub dostarczone tylko przez określonego oferenta z przyczyn:
technicznych,
związanych z ochroną wyłącznych praw
Art. 67 ust 1 pkt 1 a i b ustawy Prawo zamówień publicznych - zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania Pomorskiemu Okręgowemu Związkowi Koszykówki, jest zasadne, ponieważ stowarzyszanie to jest współorganizatorem turnieju finałowego Mistrzostw Polski w koszykówce 3x3 EuroTour Gdynia 2014. Na mocy porozumienia zawartego ze Stowarzyszeniem Streetball Polska, jest ono uprawnione do zawierania dalszych zobowiązań w zakresie realizacji działań promocyjno-reklamowych.Koszykówka staje się coraz bardziej popularną dyscypliną sportową w naszym kraju przede wszystkim ze względu na dużą dynamikę gry, efektowność zagrywek oraz energię zawodników. Natomiast koszykówka 3x3 to stosunkowo młody nurt sportowy wywodzący się z amerykańskiego streetballa - rodzaju „ulicznej" koszykówki, który ma szansę stać się dyscypliną olimpijską. Niniejszy turniej jest imprezą wpisaną do kalendarza FIBA, Międzynarodowej Federacji Koszykówki, a z uwagi na fakt, że udział w nim jest przepustką do startu w turnieju kontynentalnym w Pradze, oprócz zawodników z całej Polski nasze miasto odwiedzą liczne rzesze uczestników z całej Europy. Podczas przedmiotowego turnieju zostanie zaprezentowana gra na najwyższym poziomie, co pozwala stwierdzić, iż impreza cieszyć się będzie ogromnym zainteresowaniem kibiców a także mediów. Nazwa „Gdynia" oraz logotyp naszego miasta pojawi się w szerokiej akcji promocyjnej turnieju, która obejmować będzie między innymi reklamę w prasie, czy internecie, co stanowić będzie doskonałą promocję Gdyni, nazywaną „Stolicą Polskiej Koszykówki".
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
GOSIR.DZPI.2711.25.2014
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
13.8.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Pomorski Okręgowy Związek Koszykówki
Aleja Zwycięstwa 51
80-210 Gdańsk
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 20 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postepu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
8.9.2014

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 12.09.2014
Data udostępnienia informacji: 12.09.2014
Ostatnia aktualizacja: 12.09.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.09.2014 15:41 Dodanie informacji Maciej Zaborski