Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Promocja Miasta Gdyni oraz GCS podczas zawodów „ISTA Feis Gdynia 2016” w Gdyni.

20/04/2016    S77    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu 

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji

2016/S 077-137681

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Niniejsze ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 15.04.2016 roku i zamieszczono w dniu 20.04.2016 roku pod numerem  2016/S 077-137681

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski, Marzena Angielczyk
81-538 Gdynia
POLSKA
Tel.: +48 586223574
E-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
Faks: +48 586221164
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.gdyniasport.pl
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Rekreacja, kultura i religia
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas Międzynarodowych Zawodów Tańca Irlandzkiego pod nazwą „ISTA Feis Gdynia 2016" w terminie 23 - 24.4.2016 roku w Gdyni.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 13: Usługi reklamowe
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Polska.
Kod NUTS PL633
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas Międzynarodowych Zawodów Tańca Irlandzkiego pod nazwą „ISTA Feis Gdynia 2016" w terminie 23 - 24.4.2016 roku w Gdyni. Promocja Miasta Gdyni polegająca między innymi na: przyznaniu Miastu Gdynia tytułu Partnera Strategicznego Zawodów i umieszczeniu nazwy Gdynia w oficjalnej nazwie Zawodów „ISTA Feis Gdynia 2016", umieszczeniu logo „Gdynia sport" w materiałach i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę dla potrzeb Zawodów (np.: plakaty), oraz we wszystkich wydawanych materiałach reklamowych związanych z Zawodami, umieszczeniu logo „Gdynia sport" w materiałach reklamowych związanych z organizacją Turnieju wysyłanych drogą elektroniczną (newsletter), umieszczeniu logo „Gdynia sport" na profilu Wykonawcy na facebook'u, na okres obowiązywania umowy itp. Promocja Gdyńskiego Centrum Sportu polegająca między innymi na: promocji cyklu biegów PKO Grand Prix Gdyni oraz MTB Gdynia Maraton (zwanych dalej łącznie „Wydarzeniami") organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie powitalnej Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy, umieszczeniu postów promujących Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu w mediach społecznościowych (np. facebook, twitter) Wykonawcy, w okresie obowiązywania umowy itp.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79342200
II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 10 569 105,69 PLN
Bez VAT
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE):
Dyrektywa 2004/18/WE
1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE
Roboty budowlane/towary/usługi mogą być zrealizowane lub dostarczone tylko przez określonego oferenta z przyczyn:
technicznych,
związanych z ochroną wyłącznych praw
Art. 67 ust 1 pkt 1 a i b ustawy prawo zamówień publicznych - zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania Fundacji „Oderwij się" z siedzibą w Gdyni (81-472), przy ulicy Legionów 102B/32 jest zasadne, ponieważ jest to jedyny organizator tych zawodów. Założyciele Fundacji posiadają wiedzę i doświadczenie w organizacji tego typu przedsięwzięć. Do tej pory, wraz z grupą wolontariuszy, w latach 2008 - 2013 zorganizowali pięć edycji zawodów ISTA Feis w Krakowie, w roku 2013 Pierwsze Mistrzostwa Europy Tańca Irlandzkiego w Polsce (również w Krakowie). Od 2015 organizują zawody ISTA Feis w Gdyni. Należy również dodać organizację zawodów o randze mistrzostw w Polsce i za granicą, między innymi w: Krakowie, Gdyni, Niemczech, Włoszech czy Wielkiej Brytani. Co rocznie organizują również potańcówki irlandzkie, pokazy i imprezy z okazji Dnia Św. Patryka, najważniejszego święta Irlandii. Do tej pory w Polsce nikt inny poza Fundacją „Oderwij się" nie organizował tego typu zawodów i mistrzostw. Ponadto, współzałożycielka Fundacji, jest pierwszym i jednym z nielicznych w Polsce nauczycielem tańca irlandzkiego z certyfikatem TCRG - Komisji Tańca Irlandzkiego (An Coimisiun Le Rinci Gaelacha).W roku 2015 wzięło udział w zawodach ok 200 zawodników. W tegorocznej edycji przewiduje się udział ponad 200 zawodników z Polski, Czech, Rumuni, Rosji, Niemiec i Norwegii. Przez dwa dni zawodów Organizatorzy spodziewają się około dwutysięcznej publiczności. Międzynarodowe Zawody Tańca Irlandzkiego „ISTA Feis Gdynia 2016" będą charakteryzowały się bogatą oprawą i ciekawym programem. W Internecie, prasie, na plakatach - będzie widoczne, kto współtworzy turniej. Dzięki temu Miasto Gdynia postrzegane będzie jako ambasador szlachetnych inicjatyw. Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, iż niniejsze zawody zgromadzą w Gdyni liczne rzesze uczestników i widzów, co z pewnością będzie doskonałą promocją dla miasta oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności.
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
GCS.DZPI.2711.7.2016
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 055-092459 z dnia 18.3.2016
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
8.4.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Fundacja „Oderwij się"
ul. Legionów 102B/32
81-472 Gdynia
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 21 000 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15.4.2016
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 20.04.2016
Data udostępnienia informacji: 20.04.2016
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.04.2016 11:20 Dodanie informacji Maciej Zaborski