Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na : Promocja Gminy Miasta Gdynia podczas turnieju piłkarskiego organizowanego w II kwartale 2017 na terenie Gdyni

Ogłoszenie nr 68891 - 2017 z dnia 2017-04-19 r.
 
Gdynia: Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas turnieju piłkarskiego organizowanego w II kwartale 2017 na terenie Gdyni

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA –
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 45256-2017
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 49228-2017
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, krajowy numer identyfikacyjny 191439845, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, państwo Polska, woj. pomorskie, tel. +48586223574, faks +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl
Adres strony internetowej (URL): www.gdyniasport.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas turnieju piłkarskiego organizowanego w II kwartale 2017 na terenie Gdyni
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2710.19.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 79342200 – 5 - usługi w zakresie promocji. 2. Przedmiotem zamówienia jest usługa promocji Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas turnieju piłkarskiego organizowanego w II kwartale 2017 w Gdyni z podziałem na 2 części. 3. Pierwsza część zamówienia obejmuje promocję Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia turnieju piłkarskiego (zwanego dalej „Turniejem”), organizowanego przez Wykonawcę w II kwartale 2017 roku na boisku w Gdyni (zwanego dalej „Boiskiem”). Charakterystyka Imprezy: Turniej ma odbywać się w soboty i niedziela i trwać co najmniej przez okres 1 miesiąca. W jego skład mają wchodzić mecze piłkarskie dla dzieci do 13 roku życia. Turniej ma mieć charakter otwarty - udział w turnieju mogą wziąć zarówno „zawodnicy podwórkowi”, jak i dzieci na co dzień trenujące w klubach czy szkółkach piłkarskich z terenu całej Polski. 4. Opis pierwszej części przedmiotu zamówienia: 4.1. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji Miasta Gdyni polegają w szczególności na: 1) umieszczeniu logo „Gdynia sport” (zwanego dalej „logo Miasta Gdyni”) na materiałach reklamowych i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę przy organizacji Turnieju: na ulotkach, plakatach i innych, 2) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na voucherach wręczanych dla zwycięskich drużyn Turnieju, 3) informowaniu przez Wykonawcę o wspieraniu Turnieju przez Miasto Gdynię podczas jego trwania oraz przy okazji wywiadów, nagłaśnianych w środkach masowego przekazu, 4) umieszczeniu 4 szt. banerów wykonanych z tkaniny banerowej poliestrowej z logo Miasta Gdyni, usytuowanych na siatce okalającej Boisko, podczas trwania Turnieju, 5) eksponowaniu 2 flag typu winder wykonanych z tkaniny poliestrowej z logo Miasta Gdyni usytuowanych na Boisku, podczas trwania Turnieju, 6) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na prawym rękawie koszulek meczowych, w których będą grali wszyscy uczestnicy Turnieju, 7) zamieszczeniu logo Miasta Gdyni na pasku partnerów umieszczonym w Przeglądzie Sportowym, przy okazji promocji Turnieju, 8) zamieszczeniu logo Miasta Gdyni na stronie internetowej wraz z linkiem odpowiednio do strony www.gdyniasport.pl od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2017 roku, 9) przekazywaniu Zamawiającemu fotorelacji w terminie do 3 dni po zakończeniu każdego dnia Turnieju, stanowiącej nie mniej niż 10 zdjęć o minimalnej rozdzielczości 2048 x 1536 px i gęstości 300 dpi, na adres email: promocja@gdyniasport.pl. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane przepisami prawa zgody osób przedstawionych na zdjęciach na rozpowszechnianie ich wizerunku i wykorzystywanie w celach promocji Gminy Miasta Gdyni. Wykonawca oświadcza, że w przypadku wystąpienia tych osób z roszczeniami w stosunku do Zamawiającego z tytułu naruszenia ich praw lub dóbr osobistych, Wykonawca pokryje wszelkie koszty, jakie Zamawiający zobowiązany będzie ponieść, w tym koszty wypłaconych odszkodowań, 10) umożliwieniu Zamawiającemu rozprowadzania materiałów promocyjnych Miasta Gdyni podczas trwania Turnieju, 11) umożliwieniu Miastu Gdyni wykorzystania materiałów fotograficznych i filmowych z Turnieju oraz zdarzeń przed i po Turnieju dla celów promocyjno- reklamowych Miasta. 4.2. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji jednostki budżetowej Gdyńskie Centrum Sportu oraz jej działalności polegają w szczególności na: 1) promocji cyklu biegów PKO Grand Prix Gdyni (zwanego dalej „Wydarzeniem”) organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie powitalnej Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy, 2) umieszczeniu postów promujących Wydarzenie organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu w mediach społecznościowych (np. facebook, twitter) Wykonawcy, w okresie obowiązywania umowy, 3) umożliwieniu Zamawiającemu wykorzystania materiałów fotograficznych z Turnieju łącznie z postaciami (zawodnikami) dla celów promocyjno – reklamowych jednostki Zamawiającego, 4) umożliwieniu Zamawiającemu nagrywania Turnieju na potrzeby własne. 5. Zamówienie zostało podzielone na 2 części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną część zamówienia lub na obie części zamówienia. 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 8. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 9. W niniejszym postępowaniu w ocenie Zamawiającego brak jest czynności, do których niezbędne jest wykonywanie pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.) w związku z czym Zamawiający nie określa na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy, wymagań odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę. 10. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców. Część nr: II Nazwa: Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas turnieju piłkarskiego organizowanego w II kwartale 2017 na terenie Gdyni 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 79342200 – 5 - usługi w zakresie promocji. 2. Przedmiotem zamówienia jest usługa promocji Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas turnieju piłkarskiego organizowanego w II kwartale 2017 w Gdyni z podziałem na 2 części. 3. Druga część zamówienia obejmuje promocję Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia turnieju piłkarskiego (zwanego dalej „Turniejem”), organizowanego przez Wykonawcę w II kwartale 2017 roku na boiskach w Gdyni (zwanych dalej „Boiskami”). Charakterystyka Imprezy: Turniej ma trwać co najmniej 2 dni i zawierać elementy edukacji społecznej i marynistycznej. W jego skład mają wchodzić mecze piłkarskie dla dzieci do 11 roku życia, w Turnieju muszą brać kluby piłkarskie z Polski, w tym spoza województwa pomorskiego. 4. Opis drugiej części przedmiotu zamówienia: 4.1. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji Miasta Gdyni polegają w szczególności na: 1) przyznaniu Miastu Gdynia tytułu Partnera Strategicznego Turnieju i umieszczeniu nazwy „Gdynia” w pełnej nazwie Turnieju, 2) umieszczeniu logo „Gdynia Sport” (zwanym dalej logo „Miasta Gdyni”) w materiałach i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę przy organizacji Turnieju np.: w zaproszeniach, oficjalnym programie turnieju, na plakatach, na listowniku, oraz innych materiałach wydawanych przy okazji organizacji Turnieju, 3) ekspozycji logo Miasta Gdyni na minimum 2 szt. banerów wykonanych z tkaniny banerowej poliestrowej, rozwieszonych na każdym z Boisk, gdzie rozgrywany będzie Turniej, 4) ekspozycji logo Miasta Gdyni na minimum 2 szt. banerów wykonanych z tkaniny banerowej poliestrowej, rozwieszonych wokół każdego z Boisk, gdzie rozgrywany będzie Turniej, 5) umieszczeniu 4 szt. flag z logo Miasta Gdyni wykonanych z tkaniny poliestrowej, na każdym z Boisk, eksponowanych podczas trwania Turnieju, 6) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na telebimach przy każdym z Boisk, eksponowanych podczas trwania Turnieju, 7) umieszczeniu 1 szt. balonu reklamowego o wysokości min. 4m z logo Miasta Gdynia, w okolicach Boisk, podczas trwania Turnieju, 8) umieszczeniu 1 szt. nośnika typu windman wykonanego z tkaniny poliestrowej z logo Miasta Gdyni w okolicach Boisk, podczas trwania Turnieju, 9) rozmieszczeniu min. 30 szt. plakatów reklamujących Turniej z logo Miasta Gdyni na terenie Miasta Gdyni, na 1 tydzień przed rozpoczęciem Turnieju, 10) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na pucharach przeznaczonych dla uczestników Turnieju, 11) zamieszczeniu logo Miasta Gdyni na stronie internetowej Wykonawcy wraz z linkiem do strony www.gdyniasport.pl, od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2017 roku, 12) przekazywaniu Zamawiającemu fotorelacji z każdego dnia Turnieju, stanowiącej nie mniej niż 20 zdjęć o minimalnej rozdzielczości 2048 x 1536 px i gęstości 300 dpi, na adres email: promocja@gdyniasport.pl, nie później niż 36 godzin od zakończenia Turnieju. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane przepisami prawa zgody osób przedstawionych na zdjęciach na rozpowszechnianie ich wizerunku i wykorzystywanie w celach promocji Gminy Miasta Gdyni. Wykonawca oświadcza, że w przypadku wystąpienia tych osób z roszczeniami w stosunku do Zamawiającego z tytułu naruszenia ich praw lub dóbr osobistych, Wykonawca pokryje wszelkie koszty, jakie Zamawiający zobowiązany będzie ponieść, w tym koszty wypłaconych odszkodowań, 13) umożliwieniu Zamawiającemu rozprowadzania materiałów promocyjnych Miasta Gdyni podczas trwania Turnieju, 14) umożliwieniu Miastu Gdyni wykorzystania materiałów fotograficznych i filmowych z Turnieju oraz zdarzeń przed i po Turnieju dla celów promocyjno-reklamowych Miasta. 4.2. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji jednostki budżetowej Gdyńskie Centrum Sportu oraz jej działalności polegają w szczególności na: 1) promocji cyklu biegów PKO Grand Prix Gdyni (zwanego dalej „Wydarzeniem”) organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie powitalnej Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy, 2) umieszczeniu postów promujących Wydarzenie organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu w mediach społecznościowych (np. facebook) Wykonawcy, w okresie obowiązywania umowy, 3) umożliwieniu Zamawiającemu wykorzystania materiałów fotograficznych z Turnieju łącznie z postaciami (zawodnikami) dla celów promocyjno – reklamowych jednostki Zamawiającego, 4) umożliwieniu Zamawiającemu nagrywania Turnieju na potrzeby własne. 9. W niniejszym postępowaniu w ocenie Zamawiającego brak jest czynności, do których niezbędne jest wykonywanie pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.) w związku z czym Zamawiający nie określa na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy, wymagań odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
 
II.5) Główny Kod CPV: 79342200-5
Dodatkowe kody CPV:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1  
NAZWA: Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas turnieju piłkarskiego organizowanego w II kwartale 2017 na terenie Gdyni
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/04/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT13821.13
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Stowarzyszenie Kochamy Sport,  ,  ul. Mińska 38,  54-610,  Wrocław,  kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 15000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 15000
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 15000
Waluta: PLN
 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
CZĘŚĆ NR: 2  
NAZWA: Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas turnieju piłkarskiego organizowanego w II kwartale 2017 na terenie Gdyni
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/04/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT26829.26
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Stowarzyszenie Inicjatywa Arka ,  ,  ul. Olimpijska 5/9,  81-538,  Gdynia,  kraj/woj. pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 30000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 30000
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 30000
Waluta: PLN
 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Joanna Szabłowska
Data wytworzenia informacji: 20.04.2017
Data udostępnienia informacji: 20.04.2017