Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Promocja Gminy Miasta Gdynia podczas turnieju piłkarskiego organizowanego w Gdyni

Ogłoszenie nr 31130 - 2017 z dnia 2017-02-23 r.
 
Gdynia: Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas turnieju piłkarskiego organizowanego w Gdyni


 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 8030-2017
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, krajowy numer identyfikacyjny 191439845, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, państwo Polska, woj. pomorskie, tel. +48586223574, faks +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl
Adres strony internetowej (URL): www.gdyniasport.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas turnieju piłkarskiego organizowanego w Gdyni
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2710.2.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 79342200 - 5 - usługi w zakresie promocji. 2.Przedmiotem zamówienia jest usługa promocji Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia turnieju piłkarskiego (zwanego dalej „Turniejem"), organizowanego przez Wykonawcę w I kwartale 2017 roku w hali sportowej na terenie Gdyni (zwanej dalej „Halą"). 3. Charakterystyka Imprezy: Turniej ma trwać co najmniej 2 dni i zawierać elementy edukacji społecznej i marynistycznej. W jego skład mają wchodzić mecze piłkarskie dla dzieci do 12 roku życia, w Turnieju muszą brać kluby piłkarskie z Polski, w tym spoza województwa pomorskiego. 4. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji Miasta Gdyni polegają w szczególności na: 1) przyznaniu Miastu Gdynia tytułu Partnera Strategicznego i umieszczeniu nazwy „Gdynia" w pełnej nazwie Turnieju, 2) umieszczeniu logo „Gdynia sport" w materiałach i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę przy organizacji Turnieju np.: w zaproszeniach, oficjalnym programie Turnieju, na plakatach, na listowniku, oraz innych materiałach wydawanych przy okazji organizacji Turnieju, 3) eksponowaniu filmiku reklamowego Miasta Gdyni o czasie trwania co najmniej 30 sekund na 2 ekranach diodowych umieszczonych na Hali (czas ekspozycji filmiku w zapętleniu 5 min/mecz), podczas trwania Turnieju, 4) umieszczeniu 2 flag wykonanych z poliestru z logo Miasta Gdyni, o wymiarach 1 m x 1,5 m (szer. x wys.), eksponowanych pod kopułą Hali, podczas trwania Turnieju, 5) eksponowaniu logo Miasta Gdyni na 4 kasetonach zamieszczonych w Hali, za liniami końcowymi boiska po obu jego stronach, podczas trwania Turnieju, 6) eksponowaniu 2 roll-upów wykonanych z tkaniny banerowej typu block out z logo Miasta Gdyni usytuowanych w ciągach komunikacyjnych na Hali, podczas trwania Turnieju, 7) rozmieszczeniu plakatów reklamujących Turniej z logo „Gdynia sport" na terenie Miasta Gdyni, podczas organizacji Turnieju w liczbie 30 sztuk, 8) umieszczeniu logo „Gdynia sport" na pucharach przeznaczonych dla uczestników Turnieju, 9) zamieszczeniu logo „Gdynia sport" na stronie internetowej Zleceniobiorcy wraz z linkiem do strony www.gdyniasport.pl, podczas organizacji Turnieju, 10) przekazaniu Zamawiającemu fotorelacji z każdego dnia trwania Turnieju, stanowiącej nie mniej niż 10 zdjęć/dzień, o minimalnej rozdzielczości 2048 x 1536 px i gęstości 300 dpi, na adres email: promocja@gdyniasport.pl, nie później niż 36 godzin od zakończenia Turnieju. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane przepisami prawa zgody osób przedstawionych na zdjęciach na rozpowszechnianie ich wizerunku i wykorzystywanie w celach promocji Gminy Miasta Gdyni. Wykonawca oświadcza, że w przypadku wystąpienia tych osób z roszczeniami w stosunku do Zamawiającego z tytułu naruszenia ich praw lub dóbr osobistych, Wykonawca pokryje wszelkie koszty, jakie Zamawiający zobowiązany będzie ponieść, w tym koszty wypłaconych odszkodowań, 11) umożliwieniu Zamawiającemu rozprowadzania materiałów promocyjnych Miasta Gdyni podczas trwania Turnieju, 12) umożliwieniu Miastu Gdyni wykorzystania materiałów fotograficznych i filmowych z Turnieju oraz zdarzeń przed i po Turnieju dla celów promocyjno-reklamowych Miasta. 5. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji jednostki budżetowej Gdyńskie Centrum Sportu oraz jej działalności polegają w szczególności na: 1) promocji cyklu biegów PKO Grand Prix Gdyni (zwanego dalej „Wydarzeniem") organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie powitalnej Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy, 2) umieszczeniu postów promujących Wydarzenie organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu w mediach społecznościowych (np. facebook) Wykonawcy, w okresie obowiązywania umowy, 3) umożliwieniu Zamawiającemu wykorzystania materiałów fotograficznych z Turnieju łącznie z postaciami (zawodnikami) dla celów promocyjno - reklamowych jednostki Zamawiającego, 4) umożliwieniu Zamawiającemu nagrywania Turnieju na potrzeby własne.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
 
II.5) Główny Kod CPV: 79342200-5
Dodatkowe kody CPV:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
   
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/01/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT17886.00
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Stowarzyszenie Inicjatywa ARKA,  ,  ul. Olimpijska 5/9,  81-538,  Gdynia,  kraj/woj. pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 21000,00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 21000,00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 21000,00
Waluta: PLN
 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie
   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 23.02.2017
Data udostępnienia informacji: 23.02.2017
Ostatnia aktualizacja: 23.02.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.02.2017 14:49 Dodanie informacji Maciej Zaborski