Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na odbiór i wywóz odpadów komunalnych z obiektów GOSiR w roku 2013

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 253013-2012 z dnia 2012-11-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 90513200 - 8 - usługi wywozu stałych odpadów miejskich, 90000000-7 - odbiór i unieszkodliwianie ścieków. 2. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na odbiorze i...
Termin składania ofert: 2012-12-07
Gdynia: Odbiór i wywóz odpadów komunalnych z obiektów Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2013OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.01.2013 r. pod numerem:  971 - 2013.
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 253013 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i wywóz odpadów komunalnych z obiektów Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2013.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 90513200 - 8 - usługi wywozu stałych odpadów miejskich, 90000000-7 - odbiór i unieszkodliwianie ścieków. 2. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na odbiorze i wywozie odpadów komunalnych z obiektów sportowo - rekreacyjnych i biurowych Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji położonych w Gdyni przy ulicy Olimpijskiej 5, ul. Kazimierza Górskiego 10, ul. Spółdzielczej 4, w Gdyni Oksywie (rejon Ronda Bitwy pod Oliwą i ul. Śmidowicza), ul. Nauczycielskiej, oraz z morskiej przystani jachtowej Mariny Gdynia położonej w Gdyni przy Alei Jana Pawła II 13A, oraz na odbiór i unieszkodliwianie nieczystości ciekłych (szamba) przy ul. Nauczycielskiej i ul. Spółdzielczej 4. 3. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania, przy pomocy własnego taboru specjalistycznego, systematycznego odbioru i wywozu nieczystości stałych i odpadów do miejsc na ten cel przeznaczonych w celu ich unieszkodliwiania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz ustawą z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz.1243 z późn. zm). 4. Nieczystości i odpady będą gromadzone przez Zamawiającego w następujących pojemnikach: 1) w pojemnikach o pojemności ok. 1m3, w tym: a) 4 (cztery) sztuki zlokalizowane na terenie obiektów położonych przy ulicy Olimpijskiej 5 (z wyjątkiem obiektu stadionu GOSiR); b) 3 (trzy) sztuki zlokalizowane na terenie obiektu stadionu GOSiR położonego przy ul. Olimpijskiej 5; c) 2 (dwie) sztuki zlokalizowane na terenie obiektu przy ul. Kazimierza Górskiego 10; d) 6 (sześć) sztuk zlokalizowanych na terenie morskiej przystani jachtowej Mariny Gdynia, w okresie letnim (tj. w miesiącach III - X); e) 2 (dwie) sztuki zlokalizowane na terenie morskiej przystani jachtowej Mariny Gdynia, w okresie zimowym (tj. w miesiącach I - II i XI - XII); f) 1 (jednej) sztuki zlokalizowanej na terenie obiektu przy ul. Nauczycielskiej w Gdyni; 2) w kontenerach o pojemności 7m3, w tym a) 1 (jednej) sztuki zlokalizowanej na terenie obiektów położonych przy ulicy Olimpijskiej 5 - (każdorazowy przywóz na wezwanie); b) 1 (jednej) sztuki zlokalizowanej na terenie obiektu stadionu LA Gdynia Oksywie (rejon Ronda Bitwy pod Oliwą i ul. Śmidowicza) - (każdorazowy przywóz na wezwanie); c) 1 (jednej) sztuki zlokalizowanej na terenie Gdyni, podczas organizowanych imprez sportowych - (każdorazowy przywóz na wezwanie). 3) w koszach ulicznych zlokalizowanych na terenie morskiej przystani jachtowej Mariny Gdynia, w tym: a) 25 (dwadzieścia pięć) sztuk w okresie letnim (tj. w miesiącach III - X); b) 10 (dziesięć) sztuk w okresie zimowym (tj. w miesiącach I - II i XI - XII); 4) w 3 (trzech) pojemnikach do zbiórki plastiku o pojemności 1,5 m3 zlokalizowanych na terenie obiektów położonych przy ulicy Olimpijskiej 5; 5) w 1 (jednym) pojemniku o pojemności ok. 770 L zlokalizowanym przy ul. Spółdzielczej 4, 6) nieczystości ciekłe (szambo) w zbiornikach zlokalizowanych przy ul. Nauczycielskiej; 7) nieczystości ciekłe (szambo) w zbiornikach zlokalizowanych przy ul. Spółdzielczej 4. 5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w ramach wynagrodzenia za świadczenie usług własnych pojemników, o których mowa w ust. 4 pkt. 1, 3, 5 do miejsca ich lokalizacji najpóźniej w dniu rozpoczęcia obowiązywania umowy. Pojemniki, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2 dostarczane i odbierane będą na każdorazowe wezwanie Zamawiającego. Zamawiający w wezwaniu poda miejsce lokalizacji pojemnika. Pojemniki winny być nowe, mieć estetyczny wygląd. W razie uszkodzenia pojemników lub ich zużycia wskutek normalnej eksploatacji Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy lub wymiany. Zamawiający natomiast zobowiązuje się do prawidłowej eksploatacji pojemników zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do zapewnienia jednostkom wywozowym dostępu do punktu gromadzenia odpadów. 6. Odbiór i wywóz dokonywany będzie z następującą częstotliwością: 1) w przypadku pojemników o pojemności ok. 1m3: a) z 4 pojemników zlokalizowanych na obiektach położonych przy ulicy Olimpijskiej 5 (za wyjątkiem obiektu stadionu GOSiR) - 2 razy w tygodniu, chyba że Zamawiający dokona rezygnacji z usługi, a w razie potrzeby dodatkowo na wezwanie telefoniczne przedstawiciela Zamawiającego; przewidywana ilość wezwań telefonicznych w całym okresie obowiązywania umowy wynosi 208; b) z 3 pojemników zlokalizowanych na obiekcie stadionu GOSiR położonego przy ulicy Olimpijskiej 5 - 2 razy w tygodniu (poniedziałek, czwartek), chyba że Zamawiający dokona rezygnacji z usługi, a w razie potrzeby dodatkowo na wezwanie telefoniczne przedstawiciela Zamawiającego; przewidywana ilość wezwań telefonicznych w całym okresie obowiązywania umowy wynosi 156; c) z 2 pojemników zlokalizowanych na obiekcie przy ul. Kazimierza Górskiego 10 - 1 raz w tygodniu, chyba że Zamawiający dokona rezygnacji z usługi, a w razie potrzeby dodatkowo na wezwanie telefoniczne przedstawiciela Zamawiającego; przewidywana ilość wezwań telefonicznych w całym okresie obowiązywania umowy wynosi 52; d) z 6 pojemników zlokalizowanych na terenie morskiej przystani jachtowej Marina Gdynia - w okresie letnim (tj. w miesiącach III - X) - od 01.03 do 14.05 i od 16.09 do 31.10 - 3 razy w tygodniu, od 15.05 do 15.09 - 4 razy w tygodniu, chyba że Zamawiający dokona rezygnacji z usługi, a w razie potrzeby dodatkowo na wezwanie telefoniczne przedstawiciela Zamawiającego; przewidywana ilość wezwań telefonicznych w okresie letnim wynosi 140; e) z 2 pojemników zlokalizowanych na terenie morskiej przystani jachtowej Marina Gdynia w okresie zimowym (tj. w miesiącach I - II i XI - XII) - 1 raz w tygodniu, chyba że Zamawiający dokona rezygnacji z usługi, a w razie potrzeby dodatkowo na wezwanie telefoniczne przedstawiciela Zamawiającego; przewidywana ilość wezwań telefonicznych w okresie zimowym wynosi 17; f) z 1 pojemnika zlokalizowanego na obiekcie przy ul. Nauczycielskiej - 1 raz w tygodniu, chyba że Zamawiający dokona rezygnacji z usługi, a w razie potrzeby dodatkowo na wezwanie telefoniczne przedstawiciela Zamawiającego; przewidywana ilość wezwań telefonicznych w całym okresie obowiązywania umowy wynosi 26 planowana łączna ilość usługi w całym okresie obowiązywania umowy wynosi 2273, przy czym1 (jedna) usługa oznacza odbiór i wywóz odpadów z 1 (jednego) pojemnika; 2) w przypadku kontenera o pojemności 7 m3 a) z 1 pojemnika zlokalizowanego na terenie obiektów położonych przy ulicy Olimpijskiej 5 - jedynie na wezwanie telefoniczne przedstawiciela Zamawiającego, planowana łączna ilość usługi w całym okresie obowiązywania umowy wynosi 42; b) z 1 pojemnika zlokalizowanego na terenie obiektu stadionu LA Gdynia Oksywie - jedynie na wezwanie telefoniczne przedstawiciela Zamawiającego, planowana łączna ilość usługi w całym okresie obowiązywania umowy wynosi 36; c) z 1 pojemnika zlokalizowanego na terenie Gdyni, podczas organizowanych imprez sportowych - jedynie na wezwanie telefoniczne przedstawiciela Zamawiającego, planowana łączna ilość usługi w całym okresie obowiązywania umowy wynosi 11; 3) w przypadku koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie morskiej przystani jachtowej Marina Gdynia: a) z 25 koszy w okresie letnim (tj. w miesiącach III - X) - od 01.03 do 14.05 i od 16.09 do 31.10 - 3 razy w tygodniu, od 15.05 do 15.09 - 4 razy w tygodniu, chyba że Zamawiający dokona rezygnacji z usługi, a w razie potrzeby dodatkowo na wezwanie telefoniczne przedstawiciela Zamawiającego; przewidywana ilość wezwań telefonicznych w okresie letnim wynosi 350; b) z 10 koszy w okresie zimowym (tj. w miesiącach I - II i XI - XII) - 1 raz w tygodniu, chyba że Zamawiający dokona rezygnacji z usługi, a w razie potrzeby dodatkowo na wezwanie telefoniczne przedstawiciela Zamawiającego; przewidywana ilość wezwań telefonicznych w okresie zimowym wynosi 85; planowana łączna ilość usługi w całym okresie obowiązywania umowy wynosi 3755, przy czym1 (jedna) usługa oznacza odbiór i wywóz odpadów z 1 (jednego) kosza; 4) w przypadku 3 pojemników do zbiórki plastiku zlokalizowanych na terenie obiektów położonych przy ulicy Olimpijskiej 5 - 3 razy w okresie obowiązywania umowy jedynie na wezwanie telefonicznie przedstawiciela Zamawiającego; planowana ilość usługi w całym okresie obowiązywania umowy wynosi 9, przy czym 1 (jedna) usługa oznacza odbiór i wywóz odpadów z 1 (jednego) pojemnika; 5) w przypadku 1 pojemnika o pojemności ok. 770 L zlokalizowanego przy ul. Spółdzielczej 4 - 1 raz w tygodniu, chyba że Zamawiający dokona rezygnacji z usługi, a w razie potrzeby dodatkowo na wezwanie telefoniczne przedstawiciela Zamawiającego; przewidywana ilość wezwań telefonicznych w całym okresie obowiązywania umowy wynosi 10; 6) w przypadku zbiorników (dot. ścieków) przy ul. Nauczycielskiej - jedynie na wezwanie telefonicznie przedstawiciela Zamawiającego według faktycznych potrzeb; przewidywana ilość wezwań telefonicznych wynosi 20; planuje się odbiór 140 m3 nieczystości ciekłych. Zamawiający będzie dokonywał płatności za faktyczną ilość odebranych i unieszkodliwionych m3 nieczystości ciekłych. 7) w przypadku zbiorników (dot. ścieków) przy ul. Spółdzielczej 4 - jedynie na wezwanie telefonicznie przedstawiciela Zamawiającego według faktycznych potrzeb (średnio pięć razy w miesiącu), przewidywana ilość wezwań telefonicznych wynosi 85; planuje się odbiór 595 m3 nieczystości ciekłych. Zamawiający będzie dokonywał płatność za faktyczną ilość odebranych i unieszkodliwionych m3 nieczystości ciekłych. 7. W razie zmiany potrzeb Zamawiającego możliwe są odstępstwa od częstotliwości i harmonogramów świadczenia usług wskazanych w ust. 6, z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 8. Wykonawca zobowiązany jest w ramach świadczonej usługi do uprzątnięcia odpadów pozostałych podczas ładowania, bądź powstałych w wyniku opóźnionego wywozu, oraz odstawienia opróżnionego pojemnika na miejsce lokalizacji. 9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 12. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 13. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców również za usterki gwarancyjne. 14. Zamawiający przewiduje możliwość zamówień dodatkowych nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia. 15. Zamawiający przewiduje możliwość zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające dotyczą całego przedmiotu zamówienia..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.32.00-8, 90.00.00.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych Sanipor Sp. z o.o., ul. Sportowa 8, 81-300 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 301853,46 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 147124,57
  • Oferta z najniższą ceną: 147124,57 / Oferta z najwyższą ceną: 192828,90
  • Waluta: PLN.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 02.01.2013
Data udostępnienia informacji: 02.01.2013
Ostatnia aktualizacja: 02.01.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.01.2013 14:33 Dodanie informacji Maciej Zaborski