Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Obsługę operatorską żurawi samojezdnych dla potrzeb imprezy sportowej Red Bull

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 122819-2014 z dnia 2014-06-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 45510000-5 - wynajem dźwigów wraz z obsługą operatorską. 2. Przedmiotem zamówienia jest obsługa operatorska przy użyciu udostępnionych przez Wykonawcę trzech żurawi...
Termin składania ofert: 2014-06-23

Gdynia: Obsługa operatorska żurawi samojezdnych dla potrzeb imprezy sportowej Red Bull Air Race World Championship Gdynia

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.07.2014 r. pod numerem: 146745 - 2014.
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 122819 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obsługa operatorska żurawi samojezdnych dla potrzeb imprezy sportowej Red Bull Air Race World Championship Gdynia.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 45510000-5 - wynajem dźwigów wraz z obsługą operatorską. 2. Przedmiotem zamówienia jest obsługa operatorska przy użyciu udostępnionych przez Wykonawcę trzech żurawi samojezdnych na podwoziu samochodowym dla potrzeb przygotowania imprezy sportowej Red Bull Air Race World Championship Gdynia (zwana dalej Imprezą), która odbędzie się na trenie Gdyni w dniach 25-27 lipca 2014 roku. 3. Wykonawca zapewni na potrzeby realizacji zamówienia żurawie samojezdne wraz z obsługą operatorską o następujących parametrach: 1) żuraw o udźwigu minimum 25 ton przeznaczony do przenoszenia elementów o ciężarze 500 kg i promieniu pracy - R minimum 10 metrów (zwany dalej żuraw 25T), 2) żuraw o udźwigu minimum 100 ton przeznaczony do przenoszenia elementów o ciężarze 15 ton i promieniu pracy - R minimum 16 metrów, (zwany dalej żuraw 100T), 3) żuraw o udźwigu minimum 150 ton przeznaczony do przenoszenia elementów o ciężarze 15 ton (zwany dalej żuraw 150T), 4. Przez obsługę operatorską żurawia 25T, 100T i 150T Zamawiający rozumie zapewnienie przez Wykonawcę obsady osobowej posiadającej niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz kwalifikacje zawodowe do należytego i zgodnego z obowiązującymi standardami i obowiązującymi przepisami prawa prawidłowego wykonania niniejszego zamówienia, w tym między innymi : 1) zapewnienie odpowiedniej ilości osób zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji eksploatacyjnej producenta każdego z żurawi, 2) zapewnienie obsady osobowej posiadającej odpowiednio udokumentowane kwalifikacje uprawniające do obsługi danego żurawia samojezdnego wydane zgodnie z przepisami Urzędu Dozoru Technicznego (tj. dźwigowego, sygnalizatora-hakowego). Zamawiający w odniesieniu do obsługi operatorskiej poszczególnych żurawi przewiduje udział co najmniej dwóch osób Wykonawcy w postaci: operatora żurawia (dźwigowego) oraz osoby koordynującej pracę żurawia z poziomu terenu tzw. sygnalizatora - hakowego. 5. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie wykonywanie wszelkich czynności między innymi związanych z rozładunkiem, posadowieniem, przeniesieniem, załadunkiem różnych elementów konstrukcyjnych w tym kontenerów o wymiarach 12m x 2,5m. 6. W celu uszczegółowienia zakresu prac wskazanych w ust.5, Zamawiający informuje, iż jednym z elementów konstrukcyjnych będą barki przeznaczone do posadowienia na akwenie wodnym. Przedmiotowe barki dostarczone będą w częściach w kontenerach i po ich złożeniu będą miały różne wymiarach m.in. 25mx10m i 10mx 12m. 7. Przedmiot zamówienia realizowany będzie na terenie: 1) Dalmoru S.A. - Molo Rybackie Gdynia, 2) przystani jachtowej Marina Gdynia Aleja Jana Pawła II 13A Gdynia, 3) Portu Lotniczego Gdynia Kosakowo ul. Gen. W. Andersa 2A Pogórze. Dokładne miejsca realizacji usługi zostaną wskazane i uzgodnione przez Zamawiającego i Wykonawcę po podpisaniu umowy. 8. Zamawiający przewiduje, iż poszczególne żurawie wykorzystywane będą w różnych lokalizacjach, o których mowa w ust. 7 pkt. 1 - 3. 9. Zamawiający podaje terminy i godziny gotowości do pracy poszczególnych żurawi: 1) żuraw 25T: a) w godzinach od 8:00 do 18:00 w dniu: 14 lipca 2014 roku, b) w godzinach od 8:00 do 18:00 w dniu: 30 lipca 2014 roku. Zamawiający przewiduje łącznie 20 godzin pracy żurawia 25T wraz z obsługą operatorską. 2) żuraw 100T: a) w godzinach od 8:00 do 18:00 w następujących dniach: 06.07 - 15.07.2014 roku, b) w godzinach od 8:00 do 18:00 w dniu: 17.07.2014 roku, c) w godzinach od 8:00 do 18:00 w następujących dniach 19.07 - 20.07.2014 roku, d) w godzinach od 8:00 do 18:00 w następujących dniach 28.07 - 31.07.2014 roku. Zamawiający przewiduje łącznie 170 godzin pracy żurawia 100T wraz z obsługą operatorską. 3) żuraw 150 ton: a) w godzinach od 8:00 do 18:00 w następujących dniach: 08.07 - 15.07.2014 roku, b) w godzinach od 8:00 do 18:00 w następujących dniach: 28.07 - 31.07.2014 roku. Zamawiający przewiduje łącznie 120 godzin pracy żurawia 150T wraz z obsługą operatorską. 10. Terminy i godziny, o których mowa w ust. 9 pkt. 1-3 oraz miejsca zamówienia o których mowa w ust. 7 pkt. 1-3 mogą ulec zmianie. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o powyższej zmianie w terminie trzech dni przed planowanym rozpoczęciem prac związanych z obsługą Imprezy. W przypadku wystąpienia zmniejszenia ilości godzin realizacji zamówienia, o których mowa w ust. 9 pkt. 1-3 Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie określone w złożonej ofercie. W przypadku wydłużenia godzin realizacji zamówienia w związku z potrzebami Zamawiającego Wykonawcy przysługiwać będzie dodatkowe wynagrodzenie wyliczone na podstawie ceny jednostkowej wskazanej w formularzu ofertowym i faktycznej ilości dodatkowych godzin realizacji zamówienia. 11. Wykonawca podczas wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia musi uwzględnić w każdym miejscu maksymalne dopuszczone obciążenie podłoża 2t/m2. 12. Wykonawca dostarczy żurawie sprawne technicznie, dopuszczone do użytkowania i eksploatacji oraz posiadające wszelkie aktualne przeglądy techniczne zgodnie z wymogami Urzędu Dozoru Technicznego. Wykonawca zobowiązuje się do wyposażenia żurawi w wymagany przez UDT sprzęt BHP i p.poż. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać dokumenty poświadczające dopuszczenie żurawi do użytkowania i eksploatacji. 13. W przypadku wystąpienia przewozu i transportu żurawi Wykonawca musi posiadać wymagane uprawnienia i zezwolenia, w tym między innymi zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001roku o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późniejszymi zmianami) lub/i ważną licencję na wykonanie krajowego transportu drogowego rzeczy uprawniającą do wykonywania przewozów w krajowym transporcie drogowym, do czasu upływu terminu jej ważności lub wydania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać dokumenty poświadczające wymagane uprawnienia i zezwolenia. 14. Przez cały okres obowiązywania umowy Zamawiający uprawniony jest do kontroli wykonywania przez Wykonawcę usług objętych umową. 15. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić wszelki prace związane z realizacją zamówienia w taki sposób, aby nie uszkodzić ładunku jak i obiektów infrastruktury zlokalizowanych na terenie pracy żurawi oraz trasy przejazdu żurawi. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i awarie wyrządzone przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub/i infrastruktury, Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę. 16. W przypadku wystąpienia awarii żurawia Wykonawca zobowiązuje się w terminie do 3 godzin od momentu wystąpienia awarii, w porozumieniu z Zamawiającym, podstawić żuraw zastępczy o parametrach spełniających co najmniej minimalne wymagania określone w SIWZ. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić gotowość do pracy odpowiednią ilości żurawi w celu zapewnienia ciągłości realizacji przedmiotu zamówienia. 17. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres trwania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia na wszystkie i jedno zdarzenia na kwotę nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych). 18. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 19. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 20. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 21. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a w stosunku do podwykonawców na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Wykonawca zobowiązany jest podać również nazwę (firmę) podwykonawcy. 22. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców również za usterki gwarancyjne. 23. Zamawiający przewiduje możliwość zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające mogą dotyczyć całości przedmiotu zamówienia..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.51.00.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.06.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • CORLEONIS Sp. z o.o. S.K.A., ul. Stalowa 1, 84-230 Rumia, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 467487,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 127674,00
  • Oferta z najniższą ceną: 127674,00 / Oferta z najwyższą ceną: 182040,00
  • Waluta: PLN.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 07.07.2014
Data udostępnienia informacji: 08.07.2014
Ostatnia aktualizacja: 08.07.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.07.2014 09:03 Dodanie informacji Maciej Zaborski