Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na obsługę operatorską wraz z dostawą sprzętu budowlanego dla potrzeb imprezy sportowej Red Bull

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 135279-2014 z dnia 2014-06-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 45500000-2 - wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa, 42415110-2 - wózki widłowe, 42415210-3 - pojazdy techniczne...
Termin składania ofert: 2014-07-09
Gdynia: Obsługa operatorska wraz z dostawą sprzętu budowlanego dla potrzeb imprezy sportowej Red Bull Air Race World Championship Gdynia

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.07.2014 r. pod numerem: 158545 - 2014.
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 135279 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obsługa operatorska wraz z dostawą sprzętu budowlanego dla potrzeb imprezy sportowej Red Bull Air Race World Championship Gdynia.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 45500000-2 - wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa, 42415110-2 - wózki widłowe, 42415210-3 - pojazdy techniczne wyposażone w urządzenia podnośnikowe. 2. Przedmiotem zamówienia jest obsługa operatorska przy użyciu udostępnionych przez Wykonawcę wózków widłowych dla potrzeb przygotowania imprezy sportowej Red Bull Air Race World Championship Gdynia (zwana dalej Imprezą), która odbędzie się na trenie Gdyni w dniach 25-27 lipca 2014 roku. 3. Wykonawca zapewni na potrzeby realizacji zamówienia sprzęt budowalny wraz z obsługą operatorską o następujących parametrach: 1) wózek widłowy o udźwigu minimalnym 3 tony, prosty maszt, nie wyższy niż 2,2 m, z możliwością podnoszenia wideł bez podnoszenia masztu, z możliwością przenoszenia ładunku ze strony lewej na prawą (zwany dalej wózkiem widłowym 3T), 2) wózek widłowy o udźwigu minimalnym 5 ton, prosty maszt (zwany dalej wózek widłowy 5T), 3) wózek paletowy - wózek przeznaczony do transportu palet (zwany dalej wózkiem paletowym). 4. Zamawiający informuje iż, Wykonawca może zaoferować sprzęt budowlany zgodnie ze swoją ofertą handlową z zastrzeżeniem, że sprzęt musi być o standardzie i parametrach co najmniej takich samych lub wyższych od opisanych w SIWZ. 5. Przez obsługę operatorską sprzętu budowlanego wskazanego w ust. 3 Zamawiający rozumie zapewnienie przez Wykonawcę obsady osobowej posiadającej niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz kwalifikacje zawodowe do należytego i zgodnego z obowiązującymi standardami i obowiązującymi przepisami prawa prawidłowego wykonania niniejszego zamówienia, w tym między innymi zapewnienie obsady osobowej posiadającej odpowiednio udokumentowane kwalifikacje uprawniające do obsługi pojazdów wydane zgodnie z przepisami Urzędu Dozoru Technicznego. 6. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie wykonywanie wszelkich czynności między innymi związanych z rozładunkiem, przeniesieniem, załadunkiem różnych ładunków związanych z realizacją Imprezy. 7. W celu uszczegółowienia zakresu prac wskazanych w ust. 6, Zamawiający informuje, iż jednym z ładunków będą elementy konstrukcyjne barek. Przedmiotowe barki dostarczone będą w częściach, w kontenerach o wymiarach 12mx2,5m. 8. Przedmiot zamówienia realizowany będzie na terenie: 1) Dalmoru S.A. - Molo Rybackie Gdynia, 2) przystani jachtowej Marina Gdynia Aleja Jana Pawła II 13A Gdynia, 3) Portu Lotniczego Gdynia Kosakowo ul. Gen. W. Andersa 2A Pogórze. Dokładne miejsca realizacji usługi zostaną wskazane i uzgodnione przez Zamawiającego i Wykonawcę po podpisaniu umowy. 9. Zamawiający przewiduje, iż poszczególny sprzęt budowlany wykorzystywany będzie w różnych lokalizacjach, o których mowa w ust. 8 pkt. 1 - 3. 10. Zamawiający podaje ilości, terminy i godziny gotowości do pracy poszczególnych sprzętów budowlanych: 1) wózek widłowy 3T: 2 sztuki - w godzinach od 8:00 do 18:00 w następujących dniach: 16.07 - 31.07.2014 roku. Zamawiający przewiduje łącznie 320 godzin pracy wózka widłowego 3T wraz z obsługą operatorską. 2) wózek widłowy 5T: 1 sztuka - w godzinach od 8:00 do 18:00 w dniu 13.07.2014 roku. Zamawiający przewiduje łącznie 10 godzin pracy wózka widłowego 5T wraz z obsługą operatorską. 3) wózek paletowy: 2 sztuki - w godzinach od 8:00 do 18:00 w następujących dniach: 15.07 - 01.08.2014 roku. Zamawiający przewiduje łącznie 360 godzin pracy wózka paletowego wraz z obsługą operatorską. 11. Terminy i godziny, o których mowa w ust. 10 pkt. 1-3 oraz miejsca zamówienia o których mowa w ust. 8 pkt. 1-3 mogą ulec zmianie. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o powyższej zmianie w terminie trzech dni przed planowanym rozpoczęciem prac związanych z obsługą Imprezy. W przypadku wystąpienia zmniejszenia ilości godzin realizacji zamówienia, o których mowa w ust. 10 pkt. 1-3 Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie określone w złożonej ofercie. W przypadku wydłużenia godzin realizacji zamówienia w związku z potrzebami Zamawiającego Wykonawcy przysługiwać będzie dodatkowe wynagrodzenie wyliczone na podstawie ceny jednostkowej wskazanej w formularzu ofertowym i faktycznej ilości dodatkowych godzin realizacji zamówienia. 12. Wykonawca dostarczy sprzęt budowlany wskazany w ust. 3 sprawny technicznie, dopuszczony do użytkowania i eksploatacji oraz posiadające wszelkie aktualne przeglądy techniczne zgodnie z wymogami Urzędu Dozoru Technicznego. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać dokumenty poświadczające dopuszczenie sprzętu do użytkowania i eksploatacji. 13. W przypadku wystąpienia przewozu i transportu sprzętu budowalnego wskazanego w ust. 3 Wykonawca musi posiadać wymagane uprawnienia i zezwolenia, w tym między innymi zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001roku o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późniejszymi zmianami) lub/i ważną licencję na wykonanie krajowego transportu drogowego rzeczy uprawniającą do wykonywania przewozów w krajowym transporcie drogowym, do czasu upływu terminu jej ważności lub wydania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać dokumenty poświadczające wymagane uprawnienia i zezwolenia. 14. Przez cały okres obowiązywania umowy Zamawiający uprawniony jest do kontroli wykonywania przez Wykonawcę usług objętych umową. 15. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić wszelki prace związane z realizacją zamówienia w taki sposób, aby nie uszkodzić ładunku jak i obiektów infrastruktury zlokalizowanych na terenie pracy sprzętu budowlanego oraz trasy przejazdu. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i awarie wyrządzone przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub/i infrastruktury, Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę. 16. W przypadku wystąpienia awarii sprzętu budowlanego Wykonawca zobowiązuje się w terminie do 12 godzin od momentu wystąpienia awarii, w porozumieniu z Zamawiającym, podstawić sprzęt zastępczy o parametrach spełniających co najmniej minimalne wymagania określone w SIWZ. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić gotowość do pracy odpowiednią ilości sprzętu w celu zapewnienia ciągłości realizacji przedmiotu zamówienia. 17. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres trwania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia na wszystkie i jedno zdarzenia na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden miliony złotych). 18. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 19. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 20. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 21. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a w stosunku do podwykonawców na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Wykonawca zobowiązany jest podać również nazwę (firmę) podwykonawcy. 22. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców również za usterki gwarancyjne. 23. Zamawiający przewiduje możliwość zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające mogą dotyczyć całości przedmiotu zamówienia..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.50.00.00-2, 42.41.51.10-2, 42.41.52.10-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Wiesław Adamuszek EVENTECH Wiesław Adamuszek, Al. Niepodległości 46/50 lok.270, 02-626 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 467487,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 104611,50
  • Oferta z najniższą ceną: 104611,50 / Oferta z najwyższą ceną: 104611,50
  • Waluta: PLN.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 21.07.2014
Data udostępnienia informacji: 07.08.2014
Ostatnia aktualizacja: 07.08.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.08.2014 09:51 Dodanie informacji Maciej Zaborski