Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na obsługę operatorską podnośników koszowych dla potrzeb realizacji imprezy sportowej Red Bull

Gdynia: Obsługa operatorska podnośników koszowych dla potrzeb realizacji transmisji telewizyjnej imprezy sportowej Red Bull Air Race World Championship GdyniaOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.07.2014 r. pod numerem:157271 - 2014.
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 127219 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obsługa operatorska podnośników koszowych dla potrzeb realizacji transmisji telewizyjnej imprezy sportowej Red Bull Air Race World Championship Gdynia.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 45510000-5 - wynajem dźwigów wraz z obsługą operatorską, 42415210-3 -pojazdy techniczne wyposażone w urządzenia podnośnikowe. 2. Przedmiotem zamówienia jest obsługa operatorska przy użyciu udostępnionego przez Wykonawcę podnośnika koszowego na podwoziu samochodowym (Zamawiający rozumie przez to możliwość przemieszczania się w każdym momencie i w każdej czasie podnośnika koszowego, zarówno co do miejsca posadowienia podnośnika koszowego jak i jego pracy w przestrzeni) dla potrzeb realizacji transmisji telewizyjnej z imprezy sportowej Red Bull Air Race World Championship Gdynia (zwana dalej Imprezą), która odbędzie się na trenie Gdyni w dniach 25-27 lipca 2014 roku. 3. Wykonawca zapewni na potrzeby realizacji zamówienia podnośnik koszowy wraz z obsługą operatorską o następujących parametrach: podnośnik koszowy o udźwigu minimum 200 kg na samochodzie do 3,5 ton o wysokości podnoszenia min. 20 m (zwany dalej podnośnik koszowy 20M). 4. Zamawiający informuje iż, Wykonawca może zaoferować sprzęt budowlany zgodnie ze swoją ofertą handlową z zastrzeżeniem, że sprzęt musi być o standardzie i parametrach co najmniej takich samych lub wyższych od opisanych w SIWZ. 5. Przez obsługę operatorską podnośnika koszowego Zamawiający rozumie zapewnienie przez Wykonawcę obsady osobowej posiadającej niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz kwalifikacje zawodowe do należytego i zgodnego z obowiązującymi standardami i obowiązującymi przepisami prawa prawidłowego wykonania niniejszego zamówienia, w tym między innymi zapewnienie obsady osobowej posiadającej odpowiednio udokumentowane kwalifikacje uprawniające do obsługi pojazdów wydane zgodnie z przepisami Urzędu Dozoru Technicznego oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji eksploatacyjnej producenta każdego z podnośników. 6. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie wykonywanie czynności związanych z realizacją telewizyjną Imprezy polegającej na udostępnieniu niezbędnej powierzchni i/lub przestrzeni koszy dla posadowienia urządzeń transmisyjnych telewizji, w szczególności kamer, obsłudze ekipy kamerzystów, m.in. poprzez współpracę i uwzględnianie poleceń co do zmiany usytuowania, ekspozycji podnośników koszowych w terminach i godzinach pracy wskazanych w ust. 9 bądź w przypadku powierzenia realizacji zlecenia w dodatkowym lub innym terminie w tych terminach, oraz zapewnienia wszelkiej niezbędnej pomocy jaka wynika z uwzględnienia pracy i obsługi podnośników koszowych i zawodowego charakteru działalności Wykonawcy. 7. Przedmiot zamówienia realizowany będzie na terenie Imprezy oraz na obszarze bezpośrednio do niej przyległym, w szczególności może to być:1)Bulwar Nadmorski,2)przystań jachtowa Marina Gdynia Aleja Jana Pawła II 13A Gdynia, 3) Akademia Morska Aleja Jana Pawła II Gdynia. Dokładne miejsce realizacji usługi zostanie wskazane i uzgodnione przez Zamawiającego i Wykonawcę po podpisaniu umowy. 8. Zamawiający informuje, iż poszczególne podnośniki koszowe mogą być wykorzystywane w różnych lokalizacjach o których mowa w ust. 7 pkt. 1 - 3. 9. Zamawiający podaje terminy i godziny gotowości do pracy podnośnika koszowego 20M: w godzinach od 8:00 do 18:00 w następujących dniach od 18 lipca 2014 roku do 30 lipca 2014 roku. 10. Terminy i godziny, o których mowa w ust. 9 oraz miejsca realizacji zamówienia o których mowa w ust. 7 pkt. 1-3 mogą ulec zmianie. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o powyższej zmianie w terminie trzech dni przed planowanym rozpoczęciem prac związanych z obsługą Imprezy. W przypadku wystąpienia zmniejszenia ilości godzin realizacji zamówienia, o których mowa w ust. 9 pkt. 1-3 Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie określone w złożonej ofercie. W przypadku wydłużenia godzin realizacji zamówienia w związku z potrzebami Zamawiającego Wykonawcy przysługiwać będzie dodatkowe wynagrodzenie wyliczone na podstawie ceny jednostkowej wskazanej w formularzu ofertowym i faktycznej ilości dodatkowych godzin realizacji zamówienia. 11. Wykonawca dostarczy podnośniki koszowe sprawne technicznie, dopuszczone do użytkowania i eksploatacji oraz posiadające wszelkie aktualne przeglądy techniczne zgodnie z wymogami Urzędu Dozoru Technicznego. Wykonawca zobowiązuje się do wyposażenia podnośników w wymagany przez UDT sprzęt BHP i p.poż. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać dokumenty poświadczające dopuszczenie podnośników do użytkowania i eksploatacji. 12. W przypadku wystąpienia przewozu i transportu podnośników koszowych Wykonawca musi posiadać wymagane uprawnienia i zezwolenia, w tym między innymi zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001roku o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późniejszymi zmianami) lub/i ważną licencję na wykonanie krajowego transportu drogowego rzeczy uprawniającą do wykonywania przewozów w krajowym transporcie drogowym, do czasu upływu terminu jej ważności lub wydania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać dokumenty poświadczające wymagane uprawnienia i zezwolenia. 13. Przez cały okres obowiązywania umowy Zamawiający uprawniony jest do kontroli wykonywania przez Wykonawcę usług objętych umową. 14. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić wszelki usługi związane z realizacją zamówienia w taki sposób, aby nie uszkodzić obiektów infrastruktury zlokalizowanych na terenie pracy podnośników oraz trasy przejazdu. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i awarie wyrządzone przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub/i infrastruktury, Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę. 15. W przypadku wystąpienia awarii podnośnika koszowego Wykonawca zobowiązuje się w terminie do 3 godzin od momentu wystąpienia awarii, w porozumieniu z Zamawiającym, podstawić podnośnik zastępczy o parametrach spełniających co najmniej minimalne wymagania określone w SIWZ dla pojazdu zastępowanego. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić gotowość do pracy odpowiednią ilości podnośników w celu zapewnienia ciągłości realizacji przedmiotu zamówienia. 16. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres trwania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia na wszystkie i jedno zdarzenia na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych). 17. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 18. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 19. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 20. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a w stosunku do podwykonawców na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Wykonawca zobowiązany jest podać również nazwę (firmę) podwykonawcy. 21. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców, również za usterki gwarancyjne. 22. Zamawiający przewiduje możliwość zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające mogą dotyczyć całości przedmiotu zamówienia..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.51.00.00-5, 42.41.52.10-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Jarosław Jezusek INTEGRA - plus Jarosław Jezusek, ul. Muchowskiego 8/1, 81-122 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 467487,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 11992,50
  • Oferta z najniższą ceną: 11992,50 / Oferta z najwyższą ceną: 12792,00
  • Waluta: PLN.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 18.07.2014
Data udostępnienia informacji: 18.07.2014
Ostatnia aktualizacja: 18.07.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.07.2014 14:30 Dodanie informacji Maciej Zaborski