Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na konserwację i naprawę telewizji dozorowej zainstalowanej na obiektach Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Gdynia: Konserwacja i naprawa telewizji dozorowej zainstalowanej na obiektach Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.04.2013 r. pod numerem: 166550 - 2013

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 49645-2013 z dnia 2013-04-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia
Przetarg nieograniczony na usługę o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 1.Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako:...
Termin składania ofert: 2013-04-12
 
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 49645 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja i naprawa telewizji dozorowej zainstalowanej na obiektach Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przetarg nieograniczony na usługę o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 1.Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 50340000-0 usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń audiowizualnych i optycznych, 50343000-1 usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń wideo, 50344000-8 usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń optycznych, 35120000-1 systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa. 2.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na konserwacji i naprawie elektronicznych systemów telewizji dozorowej zainstalowanych na obiektach Zamawiającego, zapewniające ich sprawne i prawidłowe funkcjonowanie. 3.Rodzaje zainstalowanych systemów i miejsce ich usytuowania: 1)System CCTV SD oparty o DVR Dedicated Micros, zainstalowany na terenie przystani jachtowej Marina Gdynia zlokalizowanej przy Alei Jana Pawła II 13A w Gdyni wraz z budynkiem ratowników i placem zabaw na Plaży Miejskiej Gdynia Śródmieście, 2)System SD oparty o rozwiązanie Philips System 4 Server oraz DVR Simtec, zainstalowany na terenie Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Olimpijskiej 5/9 w Gdyni, 3)System CCTV Full HD oparty o oprogramowanie zarządzające Avigilon Control Center, zainstalowany na terenie Narodowego Stadionu Rugby zlokalizowanym przy ulicy Kazimierza Górskiego 10 w Gdyni, 4)System CCTV Full HD oparty o oprogramowanie SeeTec 5 w wersji Enterprise, zainstalowany na terenie Stadionu Miejskiego zlokalizowanym przy ulicy Olimpijskiej 5 w Gdyni. 4.Usługę konserwacji i naprawy należy przeprowadzać dwukrotnie w stosunku do każdego z systemów, o których mowa w ust. 3. w terminach nieprzekraczalnych do: 31.05.2013 roku i 30.11.2013 roku. 5.Wykaz sprzętu oraz zakres czynności konserwacyjnych określa załącznik nr 1 do SIWZ. 6.W celu przeprowadzenia konserwacji i naprawy systemu na terenie Mariny Gdynia, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć i zamontować przy pierwszej konserwacji: 1)monitory 19 cali o proporcji obrazu 4:3, kontraście minimum 1000:1, o maksymalnym czasie reakcji 5 ms, przeznaczone do pracy ciągłej - 2 sztuki, 2)zestaw, składający się z nadajnika i odbiornika, do transmisji sygnału video SD, umożliwiający przesył wizji za pomocą sygnału radiowego o częstotliwości powyżej 5Ghz z możliwością zmiany kanałów transmisyjnych wraz z okablowaniem - 1 sztuka, 3)kamery kolorowe SD, o rozdzielczości minimum 580 linii, zasilaniu 230V, dzienno-nocne, czułości minimum 0,1/0,01 lux, umożliwiające sterowanie przesłoną DC - 4 sztuki, 4)obudowy kamer z daszkiem z wbudowaną grzałką, o klasie szczelności IP67, o napięciu zasilania 230V, w kolorze białym - 9 sztuk, 5)uchwyt mocowania obudowy kamery - 1 sztuka, 6)wysięgnik do kamery - 1 sztuka, 7)obiektywy typu DC do kamer SD, zmiennoogniskowe w zakresie 2,8-12 mm, dopasowane parametrami do opisanych w punkcie 3 kamer SD - 3 sztuki, 8)zestaw baterii stanowiących wyposażenie UPS Cover Partner RM10 wraz z dodatkowym modułem bateryjnym. 7.W celu przeprowadzenia konserwacji i naprawy systemu na terenie obiektów biurowych GOSiR, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy oraz wymiany uszkodzonych odcinków okablowania strukturalnego (przewodów zasilających, oraz sygnałowych współosiowych o długości około 100 m zlokalizowanych w budynku Hali LA) oraz dostarczenia i zamontowania przy pierwszej konserwacji: 1)monitora 19 cali o proporcji obrazu 4:3, kontraście minimum 1000:1, o maksymalnym czasie reakcji 5ms, przeznaczonego do pracy ciągłej - 1 sztuka, 2)modułów zasilająco - sterujących typu Philips LTC 5401/50 lub równoważnych - 2 sztuki, 3)kamery kolorowej SD, o rozdzielczości minimum 580 linii, o zasilaniu 230V, dzienno-nocnej, o czułości minimum 0,1/0,01 lux, umożliwiającej sterowanie przesłoną DC - 1 sztuka. 8.W celu przeprowadzenia konserwacji i naprawy systemu na terenie Narodowego Stadionu Rugby, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć i zamontować przy pierwszej konserwacji w istniejących serwerach 9 dysków twardych SATA 2TB o prędkości obrotowej 7200/minutę. 9.W celu przeprowadzenia w sposób prawidłowy usług konserwacji i naprawy systemów zamontowanych na terenie Stadionu Miejskiego i Narodowego Stadionu Rugby Zamawiający przekazuje zalecenia dotyczące instalacji i konserwacji urządzeń w systemach telewizji dozorowej, stanowiące odpowiednio załączniki nr 7 i 8 do SIWZ. 10.W ramach prowadzonych konserwacji i napraw Wykonawca jest zobowiązany do wymiany zużytych elementów poszczególnych systemów. Zamawiający pod pojęciem zużyte elementy rozumie elementy podlegające naturalnemu zużyciu w wyniku ich użytkowania np. filtry, wentylatory, uszczelki, pochłaniacze wilgoci, klosze obudów, zakończenia połączeń giętkich, wycieraczki. 11.W ramach prowadzonych konserwacji Wykonawca jest zobowiązany do wskazania ewentualnych uszkodzeń systemów. Wykonawca sporządza szczegółowy opis uszkodzeń wraz ze wskazaniem, które uszkodzenia dotyczą wad i usterek powstałych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. 12.Wykonawca będzie świadczył usługę za pomocą osób posiadających odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje w tym: 1)na terenach Stadionu Miejskiego i Narodowego Stadionu Rugby, za pomocą osoby/osób posiadającej/posiadających autoryzacje w zakresie instalacji, konfiguracji, konserwacji i serwisowania kamer IP Sanyo wydaną przez oficjalnego dystrybutora, bądź producenta urządzeń Sanyo, 2)na terenie Stadionu Miejskiego, za pomocą osoby/osób posiadającej/posiadających autoryzację w zakresie instalacji, konfiguracji, konserwacji i serwisowania systemów telewizji dozorowej IP bazującej na oprogramowaniu SeeTec 5 w wersji Enterprise wydaną przez krajowego dystrybutora lub producenta oprogramowania. 13.Wykonawca będzie świadczył usługę za pomocą własnego sprzętu oraz materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi, w tym między innymi podnośniki, rusztowania. 14.Wykonawca podczas wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia nie może wjeżdżać maszynami lub innym taborem na płytę boiska Stadionu Miejskiego i Narodowego Stadionu Rugby oraz musi uwzględnić maksymalne dopuszczalne obciążenie podłoża tj.: 1)1t/m2 dla nabrzeży i falochronów przystani jachtowej Marina Gdynia, 2)1t/m2 dla dróg na terenie Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 3)2,5 t/m2 dla dróg technicznych wokół boiska Narodowego Stadionu Rugby i Stadionu Miejskiego. 15.Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo przed rozpoczęciem usługi objętej przedmiotem zamówienia uzgodnić z Zamawiającym termin wykonywania prac, ze względu na to, że prace realizowane będą na terenie czynnych obiektów. Wykonawca zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu poszczególnych czynności. 16.Czas przeprowadzenia usługi konserwacji i naprawy dla każdego systemu nie może przekroczyć 2 tygodni łącznie. 17.Zamawiający udostępni Wykonawcy na czas wykonania usługi wszelkie pomieszczenia, które są niezbędne do przeprowadzenia prac konserwacyjnych i naprawczych, z tym zastrzeżeniem, że prace w nich prowadzone nie mogą kolidować z funkcjonowaniem obiektów. 18.Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. 19.Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego, o każdym stwierdzonym przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia Zamawiającego, objętego przedmiotem zamówienia. 20.Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennego harmonogramu prac. W harmonogramie Wykonawca wpisuje zakres wykonanej konserwacji i napraw, wykryte uszkodzenia oraz podjęte działania, rejestruje stany awaryjne i podejmowane działania. Przy każdej przeprowadzonej czynności osoba wykonująca czynności wpisuje datę oraz potwierdza ich wykonanie własnoręcznym podpisem. Wszelkie prace wykonane w ramach przedmiotu zamówienia będą potwierdzane w harmonogramie przez osobę(y) upoważnioną(e) przez Zamawiającego. 21.Wykonawca po każdej wykonanej konserwacji i naprawie systemu telewizji dozorowej zgłosi Zamawiającemu zakończenie prac i przedstawi protokół sporządzony przez osobę/y posiadającą/e odpowiednie kwalifikacje wraz z dokumentami potwierdzającymi jej/ich uprawnienia do wykonywania danych czynności. 22.Przez cały okres obowiązywania umowy Zamawiający uprawniony jest do kontroli wykonywania przez Wykonawcę usług objętych przedmiotem zamówienia. 23.Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres trwania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia na wszystkie i jedno zdarzenia na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). 24.Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców, również za usterki gwarancyjne. 25.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 26. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.34.00.00-0, 50.34.00.00-0, 50.34.40.00-8, 35.12.00.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Paweł Krzeszewski, Elżbieta Krzeszewska AMB S.C., Al. Zwycięstwa 236, 81-540 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 133341,86 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 114650,76
·         Oferta z najniższą ceną: 114650,76 / Oferta z najwyższą ceną: 114650,76
Waluta: PLN.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 25.04.2013
Data udostępnienia informacji: 25.04.2013
Ostatnia aktualizacja: 25.04.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.04.2013 15:36 Dodanie informacji Maciej Zaborski