Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na konserwację i naprawę telewizji dozorowej oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu

Gdynia: Konserwacja i naprawa telewizji dozorowej oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu zainstalowanych na obiektach Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Numer ogłoszenia: 129705 - 2014; data zamieszczenia: 16.06.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.06.2014 r. pod numerem: 129705 - 2014
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 149794-2014 z dnia 2014-05-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 50340000-0 usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń audiowizualnych i optycznych, 50343000-1 usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń wideo, 50344000-8 usługi w...
Termin składania ofert: 2014-05-14
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 149794 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja i naprawa telewizji dozorowej oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu zainstalowanych na obiektach Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 50340000-0 usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń audiowizualnych i optycznych, 50343000-1 usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń wideo, 50344000-8 usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń optycznych, 50610000-4 - usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu bezpieczeństwa, 35120000-1 systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa. 2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na konserwacji i naprawie elektronicznych systemów telewizji dozorowej oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu zainstalowanych na obiektach Zamawiającego, zapewniającej ich sprawne i prawidłowe funkcjonowanie. 3. Rodzaje zainstalowanych systemów telewizji dozorowej i miejsce ich usytuowania: 1) System CCTV SD oparty o DVR Dedicated Micros, zainstalowany na terenie przystani jachtowej Marina Gdynia zlokalizowanej przy Alei Jana Pawła II 13A w Gdyni wraz z budynkiem ratowników i placem zabaw na Plaży Miejskiej Gdynia Śródmieście, 2) System SD oparty o rozwiązanie Philips System 4 Server oraz DVR Simtec, zainstalowany na terenie Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zlokalizowanego przy ulicy Olimpijskiej 5/9 w Gdyni, 3) System CCTV Full HD oparty o oprogramowanie zarządzające Avigilon Control Center, zainstalowany na terenie Narodowego Stadionu Rugby zlokalizowanego przy ulicy Kazimierza Górskiego 10 w Gdyni, 4) System CCTV Full HD oparty o oprogramowanie SeeTec 5 w wersji Enterprise, zainstalowany na terenie Stadionu Miejskiego zlokalizowanego przy ulicy Olimpijskiej 5 w Gdyni, 5) System CCTV oparty o DVR BCS 8CH zainstalowany na terenie Ośrodka Hipoterapii zlokalizowanego przy ulicy Spółdzielczej 4 w Gdyni. 4. Miejsca zainstalowanych systemów sygnalizacji włamania i napadu: 1) system zainstalowany na terenie przystani jachtowej Marina Gdynia zlokalizowanej przy Alei Jana Pawła II 13A w Gdyni, w budynku ratowników, budynku bosmanatu i namiocie, 2) system zainstalowany w budynku administracji na terenie Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zlokalizowanego przy ulicy Olimpijskiej 5/9 w Gdyni, 3) system zainstalowany na obiekcie Narodowego Stadionu Rugby zlokalizowanego przy ulicy Kazimierza Górskiego 10 w Gdyni, 4) system zainstalowany na obiekcie Stadionu Miejskiego zlokalizowanego przy ulicy Olimpijskiej 5 w Gdyni, 5) system zainstalowany na terenie Ośrodka Hipoterapii zlokalizowanego przy ulicy Spółdzielczej 4 w Gdyni. 5. Usługę konserwacji i naprawy systemów CCTV należy przeprowadzać dwukrotnie w stosunku do każdego z systemów, o których mowa w ust. 3. w terminach nieprzekraczalnych do: 20.06.2014 roku i 15.12.2014 roku. 6. Usługę konserwacji i naprawy systemów sygnalizacji włamania i napadu należy przeprowadzać jednokrotnie w stosunku do każdego z systemów, o których mowa w ust. 4. w terminie nieprzekraczalnym do: 15.07.2014 roku. 7. Wykaz sprzętu oraz zakres czynności konserwacyjnych określa załącznik nr 1 i 2 do SIWZ. 8. W celu przeprowadzenia w sposób prawidłowy usług konserwacji i naprawy systemów CCTV zamontowanych na terenie Stadionu Miejskiego i Narodowego Stadionu Rugby Zamawiający przekazuje zalecenia dotyczące instalacji i konserwacji urządzeń w systemach telewizji dozorowej, stanowiące odpowiednio załączniki nr 8 i 9 do SIWZ. 9. W celu przeprowadzenia konserwacji i naprawy systemów, o których mowa w ust.3 Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przy pierwszej konserwacji: 1) zestaw papier plus folia barwiąca do drukarek termosublimacyjnych Mitsubishi serii DW: CP 9000 / 9500 / 9550 / 9600 / 9800, umożliwiająca wykonanie 600 wydruków o rozmiarze 10x15cm - ilość 2 sztuki - dla potrzeb obiektu Stadionu Miejskiego, 2) karty zbliżeniowe z transponderem pasywnym 125 kHz, o wymiarze 85x55mm kompatybilna z systemami kontroli dostępu firmy Satel - ilość 100 sztuk - dla potrzeb Stadionu Miejskiego, 3) taśmę kolorową do drukarek Magicard Enduro, umożliwiającą wykonanie 300 wydruków, posiadająca osobne warstwy dla każdego z kolorów podstawowych CMY, kontrastu K, oraz foli ochronnej O; zestaw powinien zawierać także rolkę czyszczącą - ilość 1 sztuka - dla potrzeb Stadionu Miejskiego, 4) media konwerter SM-RJ45 zakończony złączem SC, o przepływności 100Mbit/s - ilość 2 sztuki - dla potrzeb Stadionu Miejskiego, 5) media konwerter MM50/125-RJ45 zakończony złączem SC, o przepływności 100Mbit/s - ilość 2 sztuki - dla potrzeb Stadionu Miejskiego, 6) patchcord FO 2m MM 50/125, SC - SC - ilość 2 sztuki - dla potrzeb Stadionu Miejskiego, 7) patchcord FO 2m SM 9/125, SC - SC - ilość 2 sztuki - dla potrzeb Stadionu Miejskiego, 8) patchcord FO 2m MM 50/125, FC - SC - ilość 2 sztuki - dla potrzeb Stadionu Miejskiego, 9) patchcord FO 2m SM 9/125, FC - SC - ilość 2 sztuki - dla potrzeb Stadionu Miejskiego, 10) dysk twardy SATA o pojemności 2TB przeznaczony do pracy ciągłej - ilość 2 sztuki - dla potrzeb Mariny Gdynia. 10. W ramach prowadzonych konserwacji i napraw systemów Wykonawca jest zobowiązany do wymiany zużytych elementów poszczególnych systemów. Zamawiający pod pojęciem zużyte elementy rozumie elementy podlegające naturalnemu zużyciu w wyniku ich użytkowania np. filtry, wentylatory, uszczelki, pochłaniacze wilgoci, klosze obudów, zakończenia połączeń giętkich, wycieraczki. 11. W ramach prowadzonych konserwacji Wykonawca jest zobowiązany do wskazania ewentualnych uszkodzeń systemów. Wykonawca sporządza szczegółowy opis uszkodzeń wraz ze wskazaniem, które uszkodzenia dotyczą wad i usterek powstałych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. 12. Wykonawca będzie świadczył usługę za pomocą osób posiadających odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje w tym: 1) na terenach Stadionu Miejskiego i Narodowego Stadionu Rugby w zakresie systemów CCTV, za pomocą osoby/osób posiadającej/posiadających autoryzacje w zakresie instalacji, konfiguracji, konserwacji i serwisowania kamer IP Sanyo wydaną przez oficjalnego dystrybutora, bądź producenta urządzeń Sanyo, 2) na terenie Stadionu Miejskiego w zakresie systemów CCTV, za pomocą osoby/osób posiadającej/posiadających autoryzację w zakresie instalacji, konfiguracji, konserwacji i serwisowania systemów telewizji dozorowej IP bazującej na oprogramowaniu SeeTec 5 w wersji Enterprise wydaną przez krajowego dystrybutora lub producenta oprogramowania. 13. Wykonawca będzie świadczył usługę za pomocą własnego sprzętu oraz materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi, w tym między innymi podnośników, rusztowań. 14. Wykonawca podczas wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia nie może wjeżdżać maszynami lub innym taborem na płytę boiska Stadionu Miejskiego i Narodowego Stadionu Rugby oraz musi uwzględnić maksymalne dopuszczalne obciążenie podłoża tj.: 1) 1t/m2 dla nabrzeży i falochronów przystani jachtowej Marina Gdynia, 2) 1t/m2 dla dróg na terenie Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 3) 2,5 t/m2 dla dróg technicznych wokół boiska Narodowego Stadionu Rugby i Stadionu Miejskiego. 15. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo przed rozpoczęciem usług objętych przedmiotem zamówienia uzgodnić z Zamawiającym termin wykonywania prac, ze względu na to, że prace realizowane będą na terenie czynnych obiektów. Wykonawca zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu poszczególnych czynności. 16. Czas przeprowadzenia usługi konserwacji i naprawy dla każdego systemu CCTV nie może przekroczyć 2 tygodni łącznie, natomiast usługi konserwacji i naprawy dla każdego systemu sygnalizacji włamania i napadu nie może przekroczyć 1 tygodnia łącznie. 17. Zamawiający udostępni Wykonawcy na czas wykonania usługi wszelkie pomieszczenia, które są niezbędne do przeprowadzenia prac konserwacyjnych i naprawczych, z tym zastrzeżeniem, że prace w nich prowadzone nie mogą kolidować z funkcjonowaniem obiektów. 18. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. 19. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego, o każdym stwierdzonym przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia Zamawiającego, objętego przedmiotem zamówienia. 20. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennego harmonogramu prac. W harmonogramie Wykonawca wpisuje zakres wykonanej konserwacji i napraw, wykryte uszkodzenia oraz podjęte działania, rejestruje stany awaryjne i podejmowane działania. Przy każdej przeprowadzonej czynności osoba wykonująca czynności wpisuje datę oraz potwierdza ich wykonanie własnoręcznym podpisem. Wszelkie prace wykonane w ramach przedmiotu zamówienia będą potwierdzane w harmonogramie przez osobę(y) upoważnioną(e) przez Zamawiającego. 21. Wykonawca po każdej wykonanej konserwacji i naprawie systemu zgłosi Zamawiającemu zakończenie prac i przedstawi protokół sporządzony przez osobę/y posiadającą/e odpowiednie kwalifikacje wraz z dokumentami potwierdzającymi jej/ich uprawnienia do wykonywania danych czynności. 22. Przez cały okres obowiązywania umowy Zamawiający uprawniony jest do kontroli wykonywania przez Wykonawcę usług objętych przedmiotem zamówienia. 23. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres trwania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia na wszystkie i jedno zdarzenia na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). 24. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. 25. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a w stosunku do podwykonawców na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Wykonawca zobowiązany jest podać również nazwę (firmę) podwykonawcy. 26. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców, również za usterki gwarancyjne. 27. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 28. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.34.00.00-0, 50.34.30.00-1, 50.34.40.00-8, 50.61.00.00-4, 35.12.00.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.06.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Softex Data S.A., ul. Poleczki 40, 02-822 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 119883,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 92149,14
·         Oferta z najniższą ceną: 92149,14 / Oferta z najwyższą ceną: 97193,37
Waluta: PLN.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 16.06.2014
Data udostępnienia informacji: 16.06.2014
Ostatnia aktualizacja: 16.06.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.06.2014 16:12 Dodanie informacji Maciej Zaborski