Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Kompleksową konserwację i kontrolę systemów przeciwpożarowych zainstalowanych na obiektach GCS

Gdynia: Kompleksowa konserwacja i kontrola systemów przeciwpożarowych zainstalowanych na obiektach Gdyńskiego Centrum Sportu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 
Ogłoszenie o  udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.06.2016 r. pod numerem: 67807 - 2016
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 101334 - 2016r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa konserwacja i kontrola systemów przeciwpożarowych zainstalowanych na obiektach Gdyńskiego Centrum Sportu.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 75251110-4 usługi ochrony przeciwpożarowej, 50711000-2 usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych, 31625200-5 - Systemy przeciwpożarowe. 2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na wykonaniu kompleksowej konserwacji i kontroli instalacji oraz urządzeń wchodzących w skład systemów przeciwpożarowych, zainstalowanych na obiektach Zamawiającego tj.: 1) Gdynia Arena zlokalizowana przy ulicy Kazimierza Górskiego 8 w Gdyni: a) elektroniczny system przeciwpożarowy (SSP), b) dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO) , c) drzwi przeciwpożarowe, 2) Stadion Miejski zlokalizowany przy ulicy Olimpijskiej 5 w Gdyni: a) elektroniczny system przeciwpożarowy (SSP), 3) Budynek Administracji, Hala Gier zlokalizowana przy ulicy Olimpijskiej 5 w Gdyni: a) elektroniczny system przeciwpożarowy (SSP). 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączony wykaz urządzeń wchodzących w skład systemów przeciwpożarowych oraz zakres czynności konserwacyjnych i kontrolnych stanowiący odpowiednio załącznik nr 1 i 2 do SIWZ. 4. Usługę kompleksowej kontroli i konserwacji instalacji przeciwpożarowych oraz urządzeń przeciwpożarowych zainstalowanych na obiektach Zamawiającego należy przeprowadzić z następującą częstotliwością: 1) na obiekcie Gdynia Arena i Stadion Miejski - cztery razy do roku tj. jeden raz na kwartał, w odstępach między usługami nie mniejszych niż 2 miesiące celem zachowania istoty kontroli kwartalnych, 2) w budynku Administracji i Hali Gier - jeden raz w stosunku do każdego urządzenia, w terminie do 8 tygodni od dnia podpisania umowy. 5. W ramach prowadzonych konserwacji Wykonawca jest zobowiązany do wskazania ewentualnych uszkodzeń urządzeń. Wykonawca sporządza szczegółowy opis uszkodzeń wraz z wykonaniem dokumentacji fotograficznej stwierdzonego uszkodzenia oraz ze wskazaniem miejsca uszkodzenia oraz wad i usterek powstałych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. 6. Zamawiający wymaga, aby w danym roku Wykonawca wykonał konserwację i kontrolę wszystkich urządzeń wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ. Wykonawcy niewolno pominąć żadnego urządzenia zarówno łatwo jak i trudno dostępnego. 7. Wykonywanie obowiązków opisanych w załączniku nr 2 do SIWZ musi zostać potwierdzone protokołami odbioru, podpisanymi przez Wykonawcę oraz zaakceptowane i podpisane przez przedstawiciela Zamawiającego. Protokół musi zawierać w szczególności datę konserwacji, imiona i nazwiska osób wykonujących usługi, czynności jakie wykonano, ocenę stanu technicznego. 8. W przypadku wykrycia przez Zamawiającego nieprawidłowej pracy /tzw. awarii/ urządzeń wykazanych w załączniku nr 1 do SIWZ Zamawiający zawiadomi Wykonawcę telefoniczne, potwierdzając zgłoszenie faksem lub mailem. 9. Wykonawca przystąpi do prac mających na celu rozpoznanie przyczyn awarii oraz uszkodzeń najpóźniej w terminie 72 godzin od zgłoszenia dokonanego przez Zamawiającego. 10. Wykonawca będzie świadczył usługę za pomocą osób posiadających odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje w tym: za pomocą osoby/osób posiadającej/posiadających dokumenty (certyfikaty, zaświadczenia) wystawione przez producenta lub jego przedstawiciela w Polsce potwierdzające, że Wykonawca ma uprawnienia i może świadczyć usługę serwisową: a) dźwiękowego systemu ostrzegawczego tj. DSO Bosch, b) elektronicznego systemu przeciwpożarowego tj. SSP Zettler. Przedmiotowe dokumenty Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu przed przystąpieniem do wykonywania usługi konserwacji i kontroli systemów przeciwpożarowych. 11. Wykonawca będzie świadczył usługę za pomocą własnego sprzętu oraz materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi. 12. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo przed rozpoczęciem usług objętych przedmiotem zamówienia uzgodnić z Zamawiającym termin wykonania prac, ze względu na to, że prace realizowane będą na terenie czynnych obiektów. Wykonawca zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność przy wykonaniu poszczególnych czynności. 13. Zamawiający udostępni Wykonawcy na czas wykonywania usługi wszelkie pomieszczenia, które są niezbędne do przeprowadzenia prac konserwacyjnych i serwisowych, z tym zastrzeżeniem, że prace w nich prowadzone nie mogą kolidować z funkcjonowaniem obiektów Zamawiającego. 14. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennego harmonogramu prac. W harmonogramie Wykonawca wpisuje zakres wykonanej konserwacji, napraw i serwisu, wykryte uszkodzenia, rejestruje stany awaryjne i podejmowane działania. Przy każdej przeprowadzonej czynności osoba wykonująca czynności wpisuje datę oraz potwierdza ich wykonanie własnoręcznym podpisem. Wszelkie prace wykonane w ramach przedmiotu zamówienia będą potwierdzane w harmonogramie przez osobę(y) upoważnioną(e) przez Zamawiającego. 15. Wykonawca po każdej wykonanej konserwacji i serwisie urządzenia zgłosi Zamawiającemu zakończenie prac i przedstawi protokół sporządzony przez osobę/y posiadającą/e odpowiednie kwalifikacje. 16. Przez cały okres obowiązywania umowy Zamawiający uprawniony jest do kontroli wykonywania przez Wykonawcę usług objętych przedmiotem zamówienia. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości wykonywania usługi Zamawiający będzie miał możliwość żądania od Wykonawcy powtórzenia czynności. 17. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i awarie wyrządzone przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę. 18. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres trwania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia na wszystkie i jedno zdarzenia na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). 19. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 20. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 21. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 22. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a w stosunku do podwykonawców na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Wykonawca zobowiązany jest podać również nazwę (firmę) podwykonawcy. 23. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców, również za usterki gwarancyjne...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 75.25.11.10-4, 50.71.10.00-2, 31.62.52.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.05.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • AGIS Fire, ul. Palisadowa 20/22, 01-940 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 61500,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 36408,00
  • Oferta z najniższą ceną: 36408,00 / Oferta z najwyższą ceną: 69234,24
  • Waluta: PLN .
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 03.06.2016
Data udostępnienia informacji: 03.06.2016
Ostatnia aktualizacja: 03.06.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.06.2016 14:40 Dodanie informacji Maciej Zaborski