Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Dostawę wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej w Gdyni w rejonie ul. Janki Bryla

Gdynia: Dostawa wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej w Gdyni w rejonie ul. Janki Bryla
 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.12.2015 r. pod numerem: 178795 - 2015
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 156431 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej w Gdyni w rejonie ul. Janki Bryla.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV sklasyfikowany jest jako: 37410000-5 - sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu, 37535200-9 - wyposażenie placów zabaw, 45200000-9 - roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 45100000-8 - przygotowanie terenu pod budowę. 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem urządzeń rekreacyjnych do uprawiania sportów na wolnym powietrzu w Gdyni w rejonie ul. Janki Bryla w dzielnicy Chwarzno - Wiczlino zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym pod nazwą Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w zakresie dostawy oraz montażu urządzeń siłowni zewnętrznej w Gdyni przy ul. Janki Bryla, dzielnica Chwarzno - Wiczlino, działka nr 270/16 KM 39, obręb Wiczlino (stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (stanowiącą załącznik nr 11 do SIWZ). Wyłącznie dla celów informacyjnych Zamawiający załącza przedmiar robót (stanowiący załącznik nr 12 do SIWZ). 3. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1) dostawę oraz montaż nowych fabrycznie urządzeń opisanych w dokumentacji projektowej lub innych urządzeń Wykonawcy o podobnych standardowych rozwiązaniach i wymiarach stosowanych przez Wykonawcę, a mieszczących się w granicach tolerancji umożliwiających uzyskanie założenia Zamawiającego, opisanego w dokumentacji projektowej, w postaci: a) urządzenia o nazwie: twister + wahadło - 1 komplet - przyrząd ćwiczy stawy biodrowe, kręgosłup lędźwiowy oraz mięśnie brzucha, b) urządzenia o nazwie: wyciąg górny + wyciskanie siedząc - 1 komplet - Wyciąg górny - przyrząd ćwiczy górne partie mięśniowe w szczególności przedramienia i mięśni grzbietu. Wyciskanie siedząc - przyrząd ćwiczy górne partie mięśniowe, klatki piersiowej, obręczy barkowej oraz kończyn górnych, c) urządzenia o nazwie: biegacz - 1 komplet - przyrząd ćwiczy mięśnie nóg i bioder, d) urządzenie o nazwie wioślarz + prasa nożna - 1 komplet - przyrząd ćwiczy mięśnie ramion, klatki piersiowej, pleców i nóg, e) urządzenia o nazwie: ławka + prostownik pleców - 1 komplet - przyrząd ćwiczy mięśnie brzucha, grzbietu oraz kręgosłupa, f) urządzenia o nazwie: orbitrek - 1 komplet - przyrząd ćwiczy mięśnie nóg i bioder, g) urządzenia o nazwie: rowerek - 1 komplet - przyrząd ćwiczy mięśnie kończyn dolnych, h) urządzenia o nazwie: drabinka + podciąganie nóg - 1 komplet - przyrząd ćwiczy mięśnie ramion kończyn górnych, ud oraz brzucha i grzbietu, i) regulaminu siłowni - 1 sztuka - powinien być wykonany z podobnych materiałów i w identycznej kolorystyce jak urządzenia, można wykorzystać pylon montażowy, obok regulaminu musi się znaleźć logo Gdynia Sport oraz o współdziałaniu Spółki Hossa, zgodnie z rysunkiem graficznym nr 4 zawartym w załączniku nr 10 do SIWZ, j) ławki - 4 sztuki -- siedzisko i oparcie wykonane z desek drewna jodłowego malowane lakierobejcą w kolorze palisander, o konstrukcji stalowej szarej, o wymiarze 50x180x95 cm, typu Skatom R1 lub równoważną, k) kosza na śmieci - 2 sztuki - kwadratowy, betonowy wykończony kamieniem płukanym, grys w kolorze szarym, o wymiarach h 60 cm, 45x45 cm i pojemności 120 kg, typu Kęsbet lub równoważny, l) stojaka na rowery - 4 sztuki - wykonany z rur stalowych, stal nierdzewna matowa , o wymiarach h 85 cm długość 75 cm, 2) wykonanie nawierzchni piaskowej na powierzchni 275 m2. 4. Urządzenia siłowni zewnętrznej opisane w ust. 3 pkt 1 lit. a) do h), regulamin siłowni muszą być zgodne z wszelkimi wymaganiami aktualnej normy PN-EN16630:2015-06 Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowanych na stałe. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a dokumentacją projektową pierwszeństwo mają zapisy SIWZ. 5. Urządzenia siłowni zewnętrznej muszą być zamontowane do bloków fundamentowych na głębokości co najmniej 30 cm poniżej istniejącego terenu. Fundamenty betonowe należy przysypać nawierzchnią. 6. Każde urządzenie opisane w ust. 3 pkt 1 lit. a) do h) musi posiadać tabliczkę z instrukcją użytkowania oraz logo Gdynia Sport, zgodnie z rysunkiem graficznym nr 4 załącznika nr 10 do SIWZ. Takie same logo Gdynia Sport musi posiadać regulamin siłowni opisany w ust. 3 pkt 1 lit. i). Zamawiający dostarczy Wykonawcy w dniu podpisania umowy Księgę znaku Gdynia Sport oraz załącznik do Zarządzenia nr 16/JB/2014 Dyrektora Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji- księga identyfikacji wizualnej Gdynia Sport. 7. Wszystkie elementy stalowe urządzeń siłowni zewnętrznej opisanych w ust. 3 pkt 1 lit. a) do h), w tym regulaminu opisanego w ust. 3 pkt 1 lit. i) muszą być pomalowane proszkowo w kolorze zielonym oraz szarym zgodnie z załącznikiem graficznym do opisu dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 10 do SIWZ z podkładem cynkowym zapewniającym ochronę antykorozyjną. 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączona do SIWZ dokumentacja projektowa stanowiąca odpowiednio załączniki nr 10 - 11 do SIWZ. 9. Podane w SIWZ jak i w projekcie nazwy urządzeń, materiałów i technologicznych rozwiązań systemowych należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować własne urządzenia zgodne ze swoją ofertą handlową (wymiary, materiały, zabezpieczenia) z zastrzeżeniem, że urządzenia te muszą być o standardzie, co najmniej takim samym lub wyższym od opisanych w projekcie oraz muszą być zgodne z wszelkimi wymaganiami normy PN-EN16630:2015-06 Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowanych na stałe. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań. 10. Wymagania w zakresie sposobu świadczenia przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji całości przedmiotu zamówienia na własny koszt, w skład którego wchodzą w szczególności koszty transportu (przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi), montażu, 2) Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć urządzenia i wyposażenie siłowni na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę urządzeń i wyposażenia siłowni, 3) Wykonawca zobowiązany jest pisemnie (faksem lub mailem) zgłosić Zamawiającemu gotowość do rozpoczęcia montażu, co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem rozpoczęcia montażu, 4) Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie przekazać plac budowy i montażu w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy, 5) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty budowlane oraz montażowe w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia infrastruktury zlokalizowanej na terenie placu budowy oraz obiektów i infrastruktury zlokalizowanej poza terenem placu budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub/i infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub/i infrastruktury. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę, 6) na czas wykonywania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania placu budowy i montażu zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt. 2-3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane tj. odpowiednio zabezpieczyć teren budowy, umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, 7) Wykonawca zobowiązuje się zorganizować plac budowy i montażu własnym staraniem i na własny koszt, zapewnić ochronę mienia, przestrzeganie warunków B.H.P. i p. poż. oraz utrzymać porządek na placu budowy, 8) wszystkie materiały, które zostaną użyte przez Wykonawcę do wykonania zamówienia muszą zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane być dopuszczone do obrotu i posiadać określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności dokumenty potwierdzające ocenę zgodności, 9) Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o ewentualnych trudnościach przed rozpoczęciem robót budowlanych i montażowych, 10) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia robót montażowych. Przy czym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą obecność na miejscu wykonywania zamówienia osoby wskazanej w ofercie jako pełniącej funkcję kierownika budowy, 11) Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w radach budowy w przypadku ich zwołania; przedstawicielem Wykonawcy na radach budowy jest kierownik budowy, 12) w terminie 3 dni od dnia wykonania całości przedmiotu zamówienia Wykonawca zgłasza Zamawiającemu pisemnie (faksem lub mailem) zakończenie wykonania przedmiotu zamówienia i gotowość do odbioru, 13) odebranie przedmiotu zamówienia nastąpi protokołem zdawczo - odbiorczym po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia, 14) Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru przedmiotu zamówienia w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 15, 15) przed przystąpieniem do odbioru Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kompletnej dokumentacji powykonawczej niezbędnej do przeprowadzenia odbioru końcowego i do jej dostarczenia Zamawiającemu przed przystąpieniem do odbioru końcowego całości przedmiotu zamówienia składającej się między innymi z: a) pisemnego oświadczenie kierownika budowy, że przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i z ofertą Wykonawcy, b) dokumentacji technicznej zamontowanych urządzeń siłowni, c) certyfikatów, świadectw, deklaracji oraz innych dokumentów w tym oznakowania towarów, dotyczących zamontowanych materiałów, d) certyfikatów lub świadectw urządzeń siłowni zewnętrznej potwierdzających zgodność urządzeń z aktualną normą PN-EN16630:2015-06 Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowanych na stałe. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań, e) dokumentów potwierdzających jakość wbudowanych materiałów, f) szkic polowy wraz z kopią zgłoszenia prac geodezyjnych w Referacie Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni, g) wszelkie niezbędne pomiary. 16) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu geodezyjnego pomiaru powykonawczego niezwłocznie po jego otrzymaniu z Referatu Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni, nie później jednak niż w terminie 40 dni od daty odbioru końcowego całości wykonanych robót, 17) jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że pomimo zgłoszenia wykonania przedmiotu zamówienia dostawa lub/i prace montażowe nie zostały zakończone lub Wykonawca nie wywiązał się z innych obowiązków, o których mowa w umowie, Zamawiający może odmówić odbioru, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin na zakończenie przedmiotu zamówienia; wyznaczenie tego terminu nie przedłuża umownego terminu wykonania zamówienia, 18) Wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmi za wady i gwarancji na przedmiot zamówienia na okres co najmniej 3 lat licząc od daty odbioru końcowego (okres zaoferowanej rękojmi za wady i gwarancji należy podać w pełnych miesiącach); w przypadku rozbieżności odnośnie warunków gwarancji pomiędzy dokumentacją projektową a SIWZ, zastosowanie mają postanowienia SIWZ; Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi zobowiązany będzie do wykonania przynajmniej raz w roku przeglądów gwarancyjnych zamontowanych urządzeń siłowni, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, przy udziale Zamawiającego i w terminie z nim ustalonym; koszt przeglądów należy uwzględnić w cenie oferty. W przypadku zaoferowania okresu rękojmi za wady i gwarancji krótszego niż 36 miesięcy (3 lata) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy. 19) Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności w ramach rękojmi lub gwarancji nie później niż w ciągu 12 godzin od zgłoszenia żądań przez Zamawiającego w tym zakresie i do usunięcia usterki w uzgodnionym przez strony terminie, a w braku porozumienia między stronami w tym zakresie nie później niż w terminie 7 dni od zgłoszenia. 11. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 12. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a w stosunku do podwykonawców na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Wykonawca zobowiązany jest podać również nazwę (firmę) podwykonawcy. 13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za czynności wykonane przez podwykonawców, również za usterki gwarancyjne. 14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 15. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.41.00.00-5, 37.53.52.00-9, 45.20.00.00-9, 45.10.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.11.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Marek Starczewski Starmax Marek Starczewski, ul. Rycerska 3, 83-050 Bąkowo, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 59209,50 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 45488,29
  • Oferta z najniższą ceną: 45488,29 / Oferta z najwyższą ceną: 60152,54
  • Waluta: PLN .
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 04.12.2015
Data udostępnienia informacji: 04.12.2015
Ostatnia aktualizacja: 04.12.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.12.2015 11:25 Dodanie informacji Maciej Zaborski