Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej w Gdyni przy ul. Chylońskiej w Parku Kilońskim

  Gdynia, dnia 20.09.2013 r.
 
Gdynia: Dostawa wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej w Gdyni przy ul. Chylońskiej w Parku Kilońskim


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.09.2013 r. pod numerem: 192095 - 2013.
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 307966 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej w Gdyni przy ul. Chylońskiej w Parku Kilońskim.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV sklasyfikowany jest jako: 45200000-9 roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 37535200-9 - wyposażenie placów zabaw, 45100000-8 przygotowanie terenu pod budowę. 2.Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem urządzeń rekreacyjnych do uprawiania sportów na wolnym powietrzu w Gdyni przy ul. Chylońskiej w Parku Kilońskim zgodnie z projektem budowlano-wykonawczy pod nazwą Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - siłownia zewnętrzna w Gdyni przy ul. Chylońskiej w Parku Kilońskim na fragmencie działki nr 666/125 obr. GD22, opracowanym przez mgr inż. arch. Adama Kościecha (stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ), szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (stanowiącą załącznik nr 11 do SIWZ) i przedmiarem robót (stanowiącym załączniki nr 12 do SIWZ). 3.Zakres zamówienia obejmuje w szczególności dostawę oraz montaż nowych fabrycznie urządzeń opisanych w dokumentacji projektowej lub innych urządzeń Wykonawcy o podobnych standardowych rozwiązaniach i wymiarach stosowanych przez Wykonawcę, a mieszczących się w granicach tolerancji umożliwiających uzyskanie założenia Zamawiającego, opisanego w dokumentacji projektowej, w postaci: 1)urządzenia o nazwie: prasa nożna + pylon + wioślarz - 1 komplet - prasa nożna służąca do budowy mięśni kończyn dolnych, wpływająca na prawidłowe funkcjonowanie nóg o nieznacznym obciążeniu stawów; wioślarz służący do budowy mięśni, aktywizujący właściwie wszystkie części ciała, poprawiające ogólną wydolności organizmu; pylon (słup) to element uniwersalny element montażowy do urządzeń; urządzenia mogą być montowane obustronnie do trzech blach rozmieszczonych na różnych wysokościach pomiędzy dwoma nogami pylona; pylon jest miejscem informacyjnym i spełnia rolę tablicy; na tablicy pylona znajduje się także instrukcja użytkowania urządzenia, spody nóg pylona zakończone są obręczami do montażu urządzenia do fundamentu za pomocą śrub; 2)urządzenia o nazwie: drabinka + pylon + podciąganie nóg - 1 komplet - drabinka uniwersalna służąca do budowy mięśni, wpływająca na wzmocnienie ramion i łokci oraz rozciąganie; podciąganie nóg służące do budowy mięśni, wpływające na wzmocnienie kilku dużych partii mięśniowych: kończyn górnych, ud oraz brzucha i grzbietu, starannie wykonywane ćwiczenia przyczynią się do utrzymania poprawnej postawy ciała oraz działają zapobiegawczo na niepożądane skrzywienia kręgosłupa, pylon jak w pkt. 1, 3)urządzenia o nazwie: orbitrek - 1 sztuka - służącego do delikatnego treningu mięśni nóg i bioder, dodatkowo do treningu mięśni pasa barkowego i ramion, wpływająca pozytywnie na spalanie tkanki tłuszczowej, 4)urządzenia o nazwie: koła Tai-Chi - 1 sztuka - przyrząd ćwiczy górne partie mięśniowe, wpływa na poprawę sprawności rąk oraz obręczy barkowej, 5)urządzenia o nazwie: biegacz - 1 sztuka - służącego do treningu mięśni całych nóg i bioder, delikatny dla stawów, poprawia zmysł równowagi, krążenie krwi, 6)urządzenia o nazwie: twister i wahadło - 1 komplet - twister obrotowy wspomaga aktywność stawów biodrowych oraz kręgosłupa lędźwiowego, ćwiczy zmysł równowagi oraz pozytywnie wpływa na mięśnie brzucha; wahadło służy do budowy mięśni, wspomaga aktywność stawów biodrowych oraz kręgosłupa lędźwiowego, ćwiczy zmysł równowagi oraz pozytywnie wpływa na mięśnie brzucha, 7)urządzenia o nazwie: wyciąg górny + pylon + wyciskanie siedząc - 1 komplet - wyciąg górny służy do budowy mięśni, wpływając na wzmocnienie górnych partii mięśniowych w szczególności przedramię oraz mięsień najszerszy grzbietu, wpływa na rozwój masy mięśniowej; wyciskanie siedząc służy do budowy mięśni, ćwiczy przede wszystkim górne partie mięśniowe, poprawia rozwój mięśni klatki piersiowej, obręczy barkowej oraz kończyn górnych, regularne ćwiczenia wraz z dużą ilością powtórzeń mogą wpływać na przyrost masy mięśniowej; pylon jak w pkt. 1, 8)urządzenia o nazwie: ławka + pylon +prostownik pleców - 1 komplet - ławka służy do budowy mięśni, ćwiczenia wykonywane na urządzeniu wzmacniają mięśnie brzucha, przy prostych skłonach pracują mięśnie proste brzucha, wykonując skręt tułowia pobudzamy mięśnie skośne, wpływająca na poprawę sylwetki; prostownik pleców służy do budowy mięśni, wzmacnia bardzo ważną dla utrzymania poprawnej sylwetki grupę mięśniową, dzięki ćwiczeniom dbamy o mięśnie grzbietu oraz swój kręgosłup; pylon jak w pkt. 1, 9)regulaminu siłowni - 1 sztuka - powinien być wykonany z podobnych materiałów i w identycznej kolorystyce jak urządzenia, można wykorzystać pylon montażowy, obok regulaminu musi się znaleźć logo Gdynia Sport, zgodnie z rysunkiem graficznym stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ. Zamawiający dostarczy Wykonawcy w dniu podpisania umowy Księgę znaku Gdynia Sport, 10)ławki z oparciem - 3 sztuki - konstrukcja ławki wykonana ze stali malowanej proszkowo w kolorze czarnym, siedzisko i oparcie z drewna iglastego pokrytego lakierobejcą, kolor lakierobejcy zielony, wzmocnienie siedziska ze stali lakierowanej, o wymiarach długość: 180 cm, wysokość: ok. 70 cm, wysokość siedziska: ok. 40 cm, głębokość siedziska: ok. 43 cm, nawiązująca wyglądem do istniejących ławek na terenie parku (załącznik nr 14 do SIWZ), 11)kosza na śmieci - 2 sztuki - kosz na śmieci, konstrukcja kosza nowa wykonana ze stali malowanej proszkowo w kolorze czarnym, wkład kosza nowy, metalowy w kolorze zielonym o wymiarach: rzut z góry wkładu kosza: prostokąt o wymiarach 40 cm x 28 cm, wysokość wkładu kosza: ok. 48 cm, wysokość całego kosza (do najwyższego punktu): 77 cm, nawiązujący wyglądem do istniejących koszy na terenie parku (załącznik nr 13 do SIWZ), 12)stojaka na rowery - 3 sztuki - stojak na rowery wykonany z rur stalowych o średnicy 48,3 mm, standard wykończenia: stal nierdzewna matowa; montaż za pomocą zabetonowania w fundamencie; wymiary h-85 cm, dł. 75 cm. 4.Urządzenia siłowni zewnętrznej opisane w ust. 3 pkt. 1 - 8 muszą być zgodne z wszelkimi wymaganiami aktualnej normy PN-EN 1176-1:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań. 5.Każde urządzenie opisane w ust. 3 pkt. 1 - 8 musi posiadać tabliczkę z instrukcją użytkowania oraz logo Gdynia Sport, zgodnie z rysunkiem graficznym stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ. Zamawiający dostarczy Wykonawcy w dniu podpisania umowy Księgę znaku Gdynia Sport. 6.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączona do SIWZ dokumentacja projektowa stanowiąca odpowiednio załączniki nr 10 - 12 do SIWZ. 7.Podane w SIWZ jak i w projekcie nazwy urządzeń, materiałów i technologicznych rozwiązań systemowych należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować własne urządzenia zgodne ze swoją ofertą handlową (wymiary, materiały, kolor, zabezpieczenia) z zastrzeżeniem, że urządzenia te musza być o standardzie, co najmniej takim samym lub wyższym od opisanych w projekcie oraz muszą być zgodne z wszelkimi wymaganiami normy PN-EN1176-1:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań. 8.Wymagania w zakresie sposobu świadczenia przedmiotu zamówienia: 1)Wykonawca zobowiązany jest do realizacji całości przedmiotu zamówienia na własny koszt, w skład którego wchodzą w szczególności koszty transportu (przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi), montażu, 2)Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć urządzenia i wyposażenie siłowni na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę urządzeń i wyposażenia siłowni, 3)Wykonawca zobowiązany jest pisemnie (faksem lub mailem) zgłosić Zamawiającemu gotowość do rozpoczęcia montażu, co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem rozpoczęcia montażu, 4)Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie przekazać plac budowy w celu wykonania montażu w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy, 5)Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty montażowe w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia infrastruktury zlokalizowanej na terenie placu budowy oraz obiektów i infrastruktury zlokalizowanej poza terenem placu budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub/i infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub/i infrastruktury. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę, 6)na czas wykonywania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania placu budowy zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt. 2-3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane tj. odpowiednio zabezpieczyć teren budowy, umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, 7) Wykonawca zobowiązuje się zorganizować plac budowy własnym staraniem i na własny koszt, zapewnić ochronę mienia, przestrzeganie warunków B.H.P. i p. poż. oraz utrzymać porządek na placu budowy, 8)wszystkie materiały, które zostaną użyte przez Wykonawcę do wykonania zamówienia muszą zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane być dopuszczone do obrotu i posiadać określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności dokumenty potwierdzające ocenę zgodności, 9)Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o ewentualnych trudnościach przed rozpoczęciem robót montażowych, 10)Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia robót montażowych. Przy czym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą obecność na miejscu wykonywania zamówienia osoby wskazanej w ofercie jako pełniącej funkcję kierownika budowy, 11)Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w radach budowy w przypadku ich zwołania; przedstawicielem Wykonawcy na radach budowy jest kierownik budowy, 12)w terminie 3 dni od dnia wykonaniu całości przedmiotu zamówienia Wykonawca zgłasza Zamawiającemu pisemnie (faksem lub mailem) zakończenie wykonania przedmiotu zamówienia i gotowość do odbioru, 13)odebranie przedmiotu zamówienia nastąpi protokołem zdawczo - odbiorczym po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia, 14)Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru przedmiotu zamówienia w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 15, 15)przed przystąpieniem do odbioru Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kompletnej dokumentacji powykonawczej niezbędnej do przeprowadzenia odbioru końcowego i do jej dostarczenia Zamawiającemu przed przystąpieniem do odbioru końcowego całości przedmiotu zamówienia składającej się między innymi z: a)pisemnego oświadczenie kierownika budowy, że przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i z ofertą Wykonawcy, b)dokumentacji technicznej zamontowanych urządzeń siłowni, c)certyfikatów, świadectw, deklaracji oraz innych dokumentów w tym oznakowania towarów, dotyczących zamontowanych materiałów, d)certyfikatów lub świadectw urządzeń siłowni zewnętrznej potwierdzających zgodność urządzeń z aktualną normą PN-EN 1176-1:2009, e)dokumentów potwierdzających jakość wbudowanych materiałów, f)wszelkich niezbędnych pomiarów, w szczególności m.in.: pomiar geodezyjny powykonawczy, 16)jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że pomimo zgłoszenia wykonania przedmiotu zamówienia dostawa lub/i prace montażowe nie zostały zakończone lub Wykonawca nie wywiązał się z innych obowiązków, o których mowa w umowie, Zamawiający może odmówić odbioru, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin na zakończenie przedmiotu zamówienia; wyznaczenie tego terminu nie przedłuża umownego terminu wykonania zamówienia, 17)Wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmi za wady i gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 3 lat licząc od daty odbioru końcowego; w przypadku rozbieżności odnośnie warunków gwarancji pomiędzy dokumentacją projektową a SIWZ, zastosowanie mają postanowienia SIWZ; Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi zobowiązany będzie do wykonania przynajmniej raz w roku przeglądów gwarancyjnych zamontowanych urządzeń siłowni, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, przy udziale Zamawiającego i w terminie z nim ustalonym; koszt przeglądów należy uwzględnić w cenie oferty, 18)Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności w ramach rękojmi lub gwarancji nie później niż w ciągu 12 godzin od zgłoszenia żądań przez Zamawiającego w tym zakresie i do usunięcia usterki w uzgodnionym przez strony terminie, a w braku porozumienia między stronami w tym zakresie nie później niż w terminie 7 dni od zgłoszenia. 9.Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców również za usterki gwarancyjne. 10.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 11.Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 37.53.52.00-9, 45.10.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.09.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Marek Starczewski Starmax Marek Starczewski, ul. Oliwkowa 17, 80-175 Gdańsk, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 125657,97 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 42988,50
  • Oferta z najniższą ceną: 33702,00 / Oferta z najwyższą ceną: 48658,80
  • Waluta: PLN.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 20.09.2013
Data udostępnienia informacji: 20.09.2013
Ostatnia aktualizacja: 20.09.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.09.2013 12:17 Dodanie informacji Maciej Zaborski