Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Dostawę wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej dla placu rekreacyjno-wypoczynkowego

Ogłoszenie nr 500067088-N-2017 z dnia 29-11-2017 r.
 
Gdyńskie Centrum Sportu: Dostawa wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej dla placu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ul. Powstania Śląskiego w Gdyni.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
 
 
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 585714-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 191439845, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url): www.gdyniasport.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej dla placu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ul. Powstania Śląskiego w Gdyni.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2710.72.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej oraz wykonanie bezpiecznej nawierzchni syntetycznej w Gdyni przy ul. Powstania Śląskiego, na podstawie i zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym pod nazwą „Budowa placu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ul. Powstania Śląskiego w Gdyni” opracowanym przez „INDOM” Mieczysław Tkaczyk (stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (stanowiącą załącznik nr 10 do SIWZ). Wyłącznie dla celów informacyjnych Zamawiający załącza przedmiar robót (stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ). 2. Zakres prac będących przedmiotem zamówienia obejmuje w szczególności: 1) dostawę i montaż fabrycznie nowych urządzeń siłowni zewnętrznej opisanych w dokumentacji projektowej lub innych urządzeń Wykonawcy o podobnych standardowych rozwiązaniach i wymiarach stosowanych przez Wykonawcę, a mieszczących się w granicach tolerancji umożliwiających uzyskanie założenia Zamawiającego, opisanego w dokumentacji projektowej w postaci: a) urządzenia o nazwie: orbitrek + biegacz – 1 komplet - urządzenie poprawia koordynację ruchową, krążenie krwi oraz wzmacnia budowę mięśni + urządzenie poprawia koordynację ruchową, krążenie krwi, b) urządzenia o nazwie: wyciąg górny + wyciskanie siedząc – 1 komplet – urządzenie umożliwia ćwiczenia ogólne górnych partii mięśni + urządzenie umożliwia ćwiczenia zwiększające siłę mięśni piersiowych, mięśni barków i ramion, c) urządzenia o nazwie: wioślarz + prasa nożna – 1 komplet – urządzenie aktywizuje wszystkie części ciała + urządzenie buduje masę mięśniową kończyn dolnych, pomaga usprawnić prawidłowe funkcjonowanie nóg. d) urządzenie o nazwie: wahadło + twister - 1 komplet – urządzenie aktywizuje dolne części ciała, pomaga usprawnić zmysł równowagi oraz działa rozluźniająco + urządzenie wspomaga aktywność stawów biodrowych oraz kręgosłupa lędźwiowego, ćwiczy zmysł równowagi oraz mięśnie brzucha. e) urządzenie o nazwie: podciąg nóg + drabinka – 1 komplet – urządzenie wzmacnia kończyny górne, uda oraz brzuch i grzbiet, przyczynia się do utrzymania poprawnej postawy ciała oraz działa zapobiegawczo na skrzywienia kręgosłupa + urządzenie wzmacnia górne partie mięśniowe, pozwala na ich rozciąganie. f) tablicy informacyjnej z regulaminem o konstrukcji ramy stalowej ocynkowanej i malowanej, o tarczy tablicy wykonanej z blachy stalowej lub płyty z tworzywa sztucznego o wymiarach 70x50cm, zamontowanej do słupków stalowych o wysokości ok. 170 cm. Tablica powinna zostać posadowiona za pośrednictwem fundamentów betonowych. Konstrukcja nośna tablicy ma być zabezpieczona antykorozyjnie i pomalowana lakierem akrylowym w kolorze oferowanym przez producenta nawiązującym do kolorystyki urządzeń. Treść tablicy informacyjnej należy uzgodnić przed wbudowaniem z Zamawiającym. 2) wykonanie nawierzchni bezpiecznej syntetycznej, poliuretanowej zgodnie z projektem, o łącznej powierzchni ok. 110 m², złożonej z następującej konstrukcji: a) frakcja 0-1,5 mm – warstwa użytkowa na bazie żywic poliuretanowych i granulatu gumowego EPDM o grubości ok. 3 mm, b) warstwa zamykająca na bazie żywic poliuretanowych, c) frakcja 1-4 mm- warstwa nośna na bazie żywic poliuretanowych i granulatu gumowego SBR o grubości min. 11 mm, d) podbudowa betonowa o grubości 10 cm ze zbrojeniem rozproszonym, dylatowana, e) warstwa odsączająca w postaci podsypki piaskowej zagęszczonej o grubości 15 cm, f) kolor nawierzchni - zielony RAL 6011 wg producenta, 3) dostawę i montaż donic na kwiaty – 5 sztuk, donice wolnostojące, betonowe w kolorze szarym, wypełnionych ziemią i nasadzeniami róż rabatowych w ilości 4 sadzonki na jedną donicę, wymiar donic zgodny z projektem (stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ), 4) wykonanie robót ziemnych, 5) wykonanie obrzeży betonowych o wymiarach 100x30x8 cm usadowionych na betonowej ławie fundamentowej, 6) demontaż wraz z ponownym montażem w nowej lokalizacji trzepaka, po oczyszczeniu z rdzy i pomalowaniu, posadowienie w nowej lokalizacji za pośrednictwem fundamentów betonowych, 7) wykonanie trawników dywanowych siewem, 8) wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu. 3. Urządzenia siłowni zewnętrznej opisane w ust. 2 pkt 1 lit. a) do e) oraz tablica z regulaminem siłowni muszą być zgodne z wszelkimi wymaganiami aktualnej normy PN-EN16630:2015-06 „Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowanych na stałe. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań”. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a dokumentacją projektową pierwszeństwo mają zapisy SIWZ. 4. Nawierzchnia bezpieczna syntetyczna opisana w ust. 2 pkt. 2 musi być zgodna z wszelkimi wymaganiami aktualnej normy PN-EN 1176-1:2009 „Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań” i PN-EN 1177:2009 „Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wyznaczenie krytycznej wysokości upadku” oraz posiadać atest PZH lub dokument równoważny. 5. Urządzenia siłowni zewnętrznej oraz tablica z regulaminem muszą być zamontowane do bloków fundamentowych na głębokości co najmniej 30 cm poniżej istniejącego terenu. Fundamenty betonowe należy przysypać nawierzchnią. 6. Każde urządzenie opisane w ust. 2 pkt 1 lit. a) do e) musi posiadać tabliczkę z instrukcją użytkowania oraz logo Gdynia Sport, zgodnie z rysunkiem graficznym z załącznika nr 9 do SIWZ. Takie same logo Gdynia Sport musi posiadać tablica informacyjna z regulaminem siłowni opisana w ust. 2 pkt 1 lit. f). Zamawiający dostarczy Wykonawcy w dniu podpisania umowy Księgę znaku Gdynia Sport oraz załącznik do Zarządzenia nr 16/JB/2014 Dyrektora Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji– księga identyfikacji wizualnej Gdynia Sport. 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączona dokumentacja projektowa stanowiąca odpowiednio załącznik nr 9 - 10 do SIWZ. 8. Podane w SIWZ jak i w projekcie nazwy urządzeń, materiałów i technologicznych rozwiązań systemowych należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować własne urządzenia zgodne ze swoją ofertą handlową (wymiary, materiały, zabezpieczenia) z zastrzeżeniem, że urządzenia te muszą być o standardzie, co najmniej takim samym lub wyższym od opisanych w projekcie oraz muszą być zgodne z wszelkimi wymaganiami normy PN-EN16630:2015-06 „Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowanych na stałe. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań”. 9. Wymagania w zakresie sposobu świadczenia przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji całości przedmiotu zamówienia na własny koszt, w skład którego wchodzą w szczególności koszty transportu (przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi), montażu, 2) Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć urządzenia siłowni zewnętrznej i inne elementy wyposażenia placu, w tym również roślinność przeznaczoną do nasadzeń, na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę urządzeń i elementów siłowni, 3) Wykonawca zobowiązany jest pisemnie (faksem lub mailem) zgłosić Zamawiającemu gotowość do rozpoczęcia montażu, co najmniej na trzy dni przed planowanym terminem rozpoczęcia montażu. Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie przekazać plac budowy przed rozpoczęciem montażu, 4) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty budowlane oraz montażowe w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia infrastruktury zlokalizowanej na terenie placu budowy oraz obiektów i infrastruktury zlokalizowanej poza terenem placu budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub/i infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub/i infrastruktury. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę, 5) na czas wykonywania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania placu budowy i montażu zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt. 2-3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane tj. odpowiednio zabezpieczyć teren budowy, umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, 6) Wykonawca zobowiązuje się zorganizować plac budowy i montażu własnym staraniem i na własny koszt, zapewnić ochronę mienia, przestrzeganie warunków B.H.P. i p. poż. oraz utrzymać porządek na placu budowy, 7) Wykonawca zobowiązuje się do uprzątnięcia placu budowy, wywiezienia i utylizacji powstałych odpadów na koszt własny, 8) wszystkie materiały, które zostaną użyte przez Wykonawcę do wykonania zamówienia muszą zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane być dopuszczone do obrotu i posiadać określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności dokumenty potwierdzające ocenę zgodności, 9) Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o ewentualnych trudnościach przed rozpoczęciem robót budowlanych i montażowych, 10) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia robót montażowych. Przy czym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą obecność na miejscu wykonywania zamówienia osoby wskazanej w ofercie jako pełniącej funkcję kierownika budowy, 11) Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w radach budowy w przypadku ich zwołania; przedstawicielem Wykonawcy na radach budowy jest kierownik budowy, 12) w terminie 3 dni od dnia wykonania całości przedmiotu zamówienia Wykonawca zgłasza Zamawiającemu pisemnie (faksem lub mailem) zakończenie wykonania przedmiotu zamówienia i gotowość do odbioru, 13) odebranie przedmiotu zamówienia nastąpi protokołem zdawczo – odbiorczym po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia, 14) Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru przedmiotu zamówienia w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 15, 15) przed przystąpieniem do odbioru Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kompletnej dokumentacji powykonawczej niezbędnej do przeprowadzenia odbioru końcowego i do jej dostarczenia Zamawiającemu, składającej się między innymi z: a) pisemnego oświadczenie kierownika budowy, że przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i z ofertą Wykonawcy, b) dokumentacji technicznej zamontowanych urządzeń/materiałów, c) certyfikatów, świadectw, deklaracji oraz innych dokumentów w tym oznakowania towarów, dotyczących zamontowanych materiałów, d) certyfikatów lub świadectw urządzeń siłowni zewnętrznej potwierdzających zgodność urządzeń z aktualną normą PN-EN 16630:2015-06, e) dokumentów potwierdzających jakość wbudowanych materiałów, f) szkic polowy wraz z kopią zgłoszenia prac geodezyjnych w Referacie Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni, g) wszelkich niezbędnych pomiarów, h) rysunków powykonawczych z naniesionymi ewentualnymi zmianami wprowadzonymi podczas realizacji zamówienia wraz z oceną projektanta o istotnym lub nieistotnym odstępstwie od zatwierdzonego projektu, a w razie potrzeby dodatkowo opisu. 16) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu geodezyjnego pomiaru powykonawczego niezwłocznie po jego otrzymaniu z Referatu Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni, nie później jednak niż w terminie 50 dni od daty odbioru końcowego całości wykonanych robót, 17) jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że pomimo zgłoszenia wykonania przedmiotu zamówienia dostawa lub/i prace montażowe nie zostały zakończone lub Wykonawca nie wywiązał się z innych obowiązków, o których mowa w umowie, Zamawiający może odmówić odbioru, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin na zakończenie przedmiotu zamówienia; wyznaczenie tego terminu nie przedłuża umownego terminu wykonania zamówienia, 18) Wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmi za wady i gwarancji na przedmiot zamówienia na okres co najmniej 3 lat licząc od daty odbioru końcowego (okres zaoferowanej rękojmi za wady i gwarancji należy podać w pełnych miesiącach); w przypadku rozbieżności odnośnie warunków gwarancji pomiędzy dokumentacją projektową a SIWZ, zastosowanie mają postanowienia SIWZ; Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi zobowiązany będzie do wykonania przynajmniej raz w roku przeglądów gwarancyjnych zamontowanych urządzeń i elementów siłowni, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, przy udziale Zamawiającego i w terminie z nim ustalonym; koszt przeglądów należy uwzględnić w cenie oferty. W przypadku zaoferowania okresu rękojmi za wady i gwarancji krótszego niż 36 miesięcy (3 lata) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy. 19) Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności w ramach rękojmi lub gwarancji nie później niż w ciągu 12 godzin od zgłoszenia żądań przez Zamawiającego w tym zakresie i do usunięcia usterki w uzgodnionym przez strony terminie, a w braku porozumienia między stronami w tym zakresie nie później niż w terminie 7 dni od zgłoszenia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 37410000-5
 
Dodatkowe kody CPV: 45212200-8, 45100000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/10/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 62791.32
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Herkules Sp. z o.o. Sp.k.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Pogorska 34 C
Kod pocztowy: 32-500
Miejscowość: Chrzanów
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 99461.98
Oferta z najniższą ceną/kosztem 99461.98
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 99461.98
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Joanna Szabłowska
Data wytworzenia informacji: 04.12.2017
Data udostępnienia informacji: 04.12.2017