Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej.

                           Gdynia, dnia 26 września 2012 r.
 
Gdynia: Dostawa wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej oraz wykonanie niezbędnej nawierzchni umożliwiającej korzystanie z urządzeń.OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.09.2012 r. pod numerem: 206263-2012.
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 183719 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej oraz wykonanie niezbędnej nawierzchni umożliwiającej korzystanie z urządzeń..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 45223800-4 - montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji, 37535200-9 - wyposażenie placów zabaw,45111200-0- roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem urządzeń rekreacyjnych do uprawiania sportów na wolnym powietrzu wraz z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej, zgodnej z normą EN 1177, umożliwiającej korzystanie z urządzeń zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009 oraz dojściem do placu siłowni zewnętrznej, w Gdyni przy Bulwarze Nadmorskim - zgodnie z projektem budowlano-wykonawczy pod nazwą Park rekreacyjny - siłownia zewnętrzna fragment działki nr 474/65 w Gdyni przy Bulwarze Nadmorskim opracowanym przez mgr inż. arch. Adama Kościecha (stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ), szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (stanowiącą załącznik nr 9 do SIWZ) i przedmiarem robót (stanowiącym załączniki nr 10 do SIWZ). 3. Zamówienie obejmuje równocześnie dostawę, instalację dostarczonych urządzeń oraz wykonanie nawierzchni siłowni wraz z dojściem do niej. W związku z największym udziałem wartościowym w nn. Zamówieniu dostaw, do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy dotyczące dostaw. 4. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1) dostawę oraz montaż nowych fabrycznie urządzeń opisanych w dokumentacji projektowej lub innych urządzeń Wykonawcy o podobnych standardowych rozwiązaniach i wymiarach stosowanych przez Wykonawcę, a mieszczących się w granicach tolerancji umożliwiających uzyskanie założenia Zamawiającego, opisanego w dokumentacji projektowej, w postaci: a) urządzenia o nazwie: prasa nożna + pylon + wioślarz - 1 kpl - prasa nożna służąca do budowy mięśni kończyn dolnych, wpływająca na prawidłowe funkcjonowanie nóg o nieznacznym obciążeniu stawów; wioślarz służący do budowy mięśni, aktywizujący właściwie wszystkie części ciała, poprawiające ogólną wydolności organizmu; pylon (słup) to element uniwersalny element montażowy do urządzeń; urządzenia mogą być montowane obustronnie do trzech blach rozmieszczonych na różnych wysokościach pomiędzy dwoma nogami pylona. Pylon jest miejscem informacyjnym i spełnia rolę tablicy. Na tablicy pylona znajduje się także instrukcja użytkowania urządzenia. Spody nóg pylona zakończone są obręczami do montażu urządzenia do fundamentu za pomocą ośmiu śrub, b) urządzenia o nazwie: orbitrek - 1 szt. - służącego do delikatnego treningu mięśni nóg i bioder, dodatkowo do treningu mięśni pasa barkowego i ramion, wpływająca pozytywnie na spalanie tkanki tłuszczowej, c) urządzenia o nazwie: drabinka + pylon + podciąganie nóg - 1 kpl - drabinka uniwersalna służąca do budowy mięśni, wpływająca na wzmocnienie ramion i łokci oraz rozciąganie; podciąganie nóg służące do budowy mięśni, wpływające na wzmocnienie kilku dużych partii mięśniowych: kończyn górnych, ud oraz brzucha i grzbietu, starannie wykonywane ćwiczenia przyczynią się do utrzymania poprawnej postawy ciała oraz działają zapobiegawczo na niepożądane skrzywienia kręgosłupa, d) urządzenia o nazwie: biegacz - 1 szt. - służącego do treningu mięśni całych nóg i bioder, delikatny dla stawów, poprawia zmysł równowagi, krążenie krwi, e) urządzenia o nazwie: wyciąg górny + pylon + wyciskanie siedząc - 1 kpl - wyciąg górny służy do budowy mięśni, wpływając na wzmocnienie górnych partii mięśniowych w szczególności przedramię oraz mięsień najszerszy grzbietu, wpływa na rozwój masy mięśniowej; wyciskanie siedząc służy do budowy mięśni, ćwiczy przede wszystkim górne partie mięśniowe, poprawia rozwój mięśni klatki piersiowej, obręczy barkowej oraz kończyn górnych, regularne ćwiczenia wraz z dużą ilością powtórzeń mogą wpływać na przyrost masy mięśniowej, f) urządzenia o nazwie: koła Tai-Chi - 1 szt. - przyrząd ćwiczy górne partie mięśniowe, wpływa na poprawę sprawności rąk oraz obręczy barkowej, g) urządzenia o nazwie: ławka + pylon +prostownik pleców - 1 kpl - ławka służy do budowy mięśni, ćwiczenia wykonywane na urządzeniu wzmacniają mięśnie brzucha, przy prostych skłonach pracują mięśnie proste brzucha, wykonując skręt tułowia pobudzamy mięśnie skośne, wpływająca na poprawę sylwetki; prostownik pleców służy do budowy mięśni, wzmacnia bardzo ważną dla utrzymania poprawnej sylwetki grupę mięśniową, dzięki ćwiczeniom dbamy o mięśnie grzbietu oraz swój kręgosłup, h) urządzenia o nazwie: twister i wahadło - 1 kpl - twister obrotowy wspomaga aktywność stawów biodrowych oraz kręgosłupa lędźwiowego, ćwiczy zmysł równowagi oraz pozytywnie wpływa na mięśnie brzucha; wahadło służy do budowy mięśni, wspomaga aktywność stawów biodrowych oraz kręgosłupa lędźwiowego, ćwiczy zmysł równowagi oraz pozytywnie wpływa na mięśnie brzucha, i) regulaminu siłowni - 1szt. - powinien być wykonany z podobnych materiałów i w identycznej kolorystyce jak urządzenia, j) ławki - 4 szt. - konstrukcja ławki wykonana z gładkiego betonu architektonicznego, siedzisko i oparcie z drewna iglastego pokrytego lakierobejcą, kolor lakierobejcy orzech lub palisander, wzmocnienie siedziska ze stali lakierowanej, wymiary: 62x180x80cm, ławka typu Moskwa 001301 Komserwis lub równoważne, k) kosza na śmieci - 2 szt. - kosz na śmieci wykonany z betonu piaskowanego, zdobienie w kolorze miedzi, obudowa szara, wymiary: h=60cm, średnica 48 cm, kosz typu Genewa 003333 Komserwis lub równoważne, 2) dostawę i montaż kompletnej nawierzchni poliuretanowo-gumowej typu EPDM o gr 40 mm w kolorze zgodnym z dokumentacją projektową, 3) ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych, 4) wykonanie chodnika z brukowej kostki betonowej. 5. Podane w SIWZ jak i w projekcie nazwy urządzeń, materiałów i technologicznych rozwiązań systemowych należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować własne urządzenia zgodne ze swoją ofertą handlową (wymiary, materiały, kolor, zabezpieczenia) z zastrzeżeniem, że urządzenia te musza być o standardzie , co najmniej takim samym lub wyższym od opisanych w projekcie oraz muszą być zgodne z wszelkimi wymaganiami normy PN-EN1176-1:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań. 6. Wszystkie materiały, które zostaną użyte przez Wykonawcę do wykonania zamówienia muszą zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane być dopuszczone do obrotu i posiadać określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności dokumenty potwierdzające ocenę zgodności. 7. Wszystkie urządzenia wymienione w ust. 4 pkt 1 lit. a) do h) musza spełniać warunki zawarte w aktualnej normie PN-EN 1176-1:2009, 8. Nawierzchnia wymieniona w ust. 4 pkt 2 musi spełniać wymagania normy EN-1177:2009, posiadać wysoką odporność na wstrząsy, szeroki wskaźnik sprężystości oraz odporność na wodę. 9. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostawy na własny koszt, przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić dostawę przewoźnikowi. 10. Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru 11. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty budowlane i montaż w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia infrastruktury zlokalizowanej na terenie placu budowy oraz obiektów i infrastruktury zlokalizowanej poza terenem placu budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub/i infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub/i infrastruktury. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę. 12. Na czas wykonywania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania placu budowy i montażu zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt. 2-3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane tj. odpowiednio zabezpieczyć teren budowy, umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 13. Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie przekazać plac budowy i montażu w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy. 14. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować plac budowy i montażu własnym staraniem i na własny koszt, zapewnić ochronę mienia, przestrzeganie warunków B.H.P. i p. poż. oraz utrzymać porządek na placu budowy i montażu. 15. Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w radach budowy w przypadku ich zwołania. Przedstawicielem Wykonawcy na radach budowy jest kierownik budowy. 16. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej. 17. Wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmi za wady i gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 3 lat licząc od daty odbioru końcowego. W przypadku rozbieżności odnośnie warunków gwarancji pomiędzy dokumentacją projektową a SIWZ, zastosowanie mają postanowienia SIWZ. Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi zobowiązany będzie do wykonania przynajmniej raz w roku przeglądów gwarancyjnych zamontowanych urządzeń siłowni, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, przy udziale Zamawiającego i w terminie z nim ustalonym. Koszt przeglądów należy uwzględnić w cenie oferty. 18. Zamawiający dopuszcza realizację przedmiotu zamówienia za pomocą podwykonawców. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wykonywany przedmiot umowy przez podwykonawców. 19. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 20. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.38.00-4, 37.53.52.00-9, 45.11.12.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.09.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Marek Starczewski Starmax Marek Starczewski, ul. Oliwkowa 17 A, 80-175 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 76086,71 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 93450,00
  • Oferta z najniższą ceną: 93450,00 / Oferta z najwyższą ceną: 94710,00
  • Waluta: PLN.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 26.09.2012
Data udostępnienia informacji: 26.09.2012
Ostatnia aktualizacja: 26.09.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.09.2012 15:08 Dodanie informacji Maciej Zaborski