Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę wraz z montażem urządzeń rekreacyjnych dla Placu Sportów Miejskich w Gdyni przy ul. Morskiej

Gdynia: Dostawa wraz z montażem urządzeń rekreacyjnych dla Placu Sportów Miejskich w Gdyni przy ul. Morskiej

Numer ogłoszenia: 381540 - 2014; data zamieszczenia: 20.11.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.11.2014 r. pod numerem: 381540 - 2014
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 227901-2014 z dnia 2014-10-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia
1. Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV sklasyfikowany jest jako: 37410000-5 - sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu, 37535200-9 - wyposażenie placów zabaw , 45100000-8 - przygotowanie...
Termin składania ofert: 2014-11-06
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 227901 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wraz z montażem urządzeń rekreacyjnych dla Placu Sportów Miejskich w Gdyni przy ul. Morskiej.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV sklasyfikowany jest jako: 37410000-5 - sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu, 37535200-9 - wyposażenie placów zabaw , 45100000-8 - przygotowanie terenu pod budowę, 45200000-9 - roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem urządzeń rekreacyjnych do uprawiania sportów na wolnym powietrzu oraz wykonanie bezpiecznej nawierzchni żwirowej w Gdyni przy ul. Morskiej zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym pod nazwą Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - montaż urządzeń rekreacyjnych do ćwiczeń na wolnym powietrzu dla Placu Sportów Miejskich przy ul. Morskiej w Gdyni - Leszczyki na działkach 355/1 oraz 875/1 KM 27, obręb Gdynia (stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ), szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (stanowiącą załącznik nr 11 do SIWZ) i przedmiarem robót (stanowiącym załączniki nr 12 do SIWZ). 3. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1) dostawę oraz montaż fabrycznie nowych zestawów elementów (urządzeń) do ćwiczeń na świeżym powietrzu opisanych w dokumentacji projektowej lub innych zestawów elementów (urządzeń) do ćwiczeń na świeżym powietrzu Wykonawcy o podobnych standardowych rozwiązaniach, wymiarach i stopniu złożoności stosowanych przez Wykonawcę, a mieszczących się w granicach tolerancji umożliwiających uzyskanie założenia Zamawiającego, opisanego w dokumentacji projektowej, w postaci: a) urządzenia do uprawiania sportów typu streetworkout - 1 komplet - zestaw do ćwiczeń składający się z kilku połączonych elementów takich jak: słupów, drążków, drabinki poziomej, drabinki pionowej, ławki skośnej i poręczy wysokich. Jako podstawowy element nośny należy zastosować rurę stalową, malowaną proszkowo. b) urządzenia do uprawiania sportów typu parkour/ freerunnig - 1 komplet - zestaw do ćwiczeń składający się z kilku podstawowych elementów takich jak: 8 słupów pionowych o wysokości 2,5 m oraz 3 słupów o wysokości 1,2 m i 13 drążków poziomych o zróżnicowanych długościach oraz walców żelbetowych i ścianek żelbetowych, c) tablicy z regulaminem placu - 1 sztuka - o wymiarach 100 x 150 cm, na słupku stalowym o wysokości 180 cm, obok regulaminu placu oraz instrukcji korzystania z urządzeń musi się znaleźć logo Gdynia Sport. Zamawiający dostarczy Wykonawcy w dniu podpisania umowy Księgę znaku Gdynia Sport oraz załącznik do Zarządzenia nr 16/JB/2014 Dyrektor Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji- księga identyfikacji wizualnej Gdynia Sport, d) ławki- 4 sztuki - ławka o wysokości 45 cm, szerokości 35 cm, długości 180 cm, ławka betonowa bez oparcia, siedzisko - listwy z drewna iglastego o grubości 4 cm, trzy krotnie pokryte lakierobejcą w kolorze palisander, wzmocnienie siedziska - stal lakierowana, ławka typu Moskwa 001302 Komserwis lub równoważna, e) kosza na śmieci - 1 sztuka - kosz na śmieci okrągły wykonany z betonu odlewniczego w kolorze szarym, wymiary: h=60cm, średnica 50 cm, pojemność 40 l, kosz typu Genewa 03315 Komserwis lub równoważny. 2) wykonanie nawierzchni bezpiecznej żwirowej o grubości 30 cm, ułożonej na warstwie geowłókniny. 4. Zestaw elementów (urządzeń) Placu Sportów Miejskich opisanych w ust. 3 pkt 1 lit. a) - b), tablica z regulaminem oraz nawierzchnia bezpieczna żwirowa opisana w ust. 3 pkt. 2) muszą być zgodne z wszelkimi wymaganiami aktualnej normy PN-EN 1176-1:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań. 5. Konstrukcje (elementy) do ćwiczeń na wolnym powietrzu muszą być zamontowane do bloków fundamentowych na głębokości co najmniej 30 cm poniżej poziomu nawierzchni bezpiecznej. 6. Ścianki żelbetowe wskazane w ust. 3 pkt 1 lit. b muszą być pomalowane farbą akrylowo- silikonową w kolorze szarym (RAL 7046). 7. Na wybranych przez Zamawiającego po ich posadowieniu ściankach żelbetowych typu 1, 3 i 4 (rysunek nr 2 w załączniku nr 10 do SIWZ) musi być umieszczone logo Gdynia Sport w kolorze białym (RAL 9003). Zamawiający dostarczy Wykonawcy w dniu podpisania umowy Księgę znaku Gdynia Sport oraz załącznik do Zarządzenia nr 16/JB/2014 Dyrektora Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - księga identyfikacji wizualnej Gdynia Sport. 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączona do SIWZ dokumentacja projektowa stanowiąca odpowiednio załączniki nr 10 - 11 do SIWZ. 9. Podane w SIWZ jak i w projekcie nazwy urządzeń, elementów należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować własne urządzenia zgodne ze swoją ofertą handlową (wymiary, materiały, kolor, zabezpieczenia) z zastrzeżeniem, że urządzenia te musza być o standardzie, co najmniej takim samym lub wyższym od opisanych w projekcie oraz muszą być zgodne z wszelkimi wymaganiami normy PN-EN1176-1:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań. 10. Wymagania w zakresie sposobu świadczenia przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji całości przedmiotu zamówienia na własny koszt, w skład którego wchodzą w szczególności koszty transportu (przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi), montażu, 2) Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć urządzenia i elementy Placu Sportów Miejskich na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę urządzeń i elementów Placu Sportów Miejskich. 3) Wykonawca zobowiązany jest pisemnie (faksem lub mailem) zgłosić Zamawiającemu gotowość do rozpoczęcia montażu, co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem rozpoczęcia montażu, 4) Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie przekazać plac budowy i montażu w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy, 5) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty budowlane oraz montażowe w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia infrastruktury zlokalizowanej na terenie placu budowy oraz obiektów i infrastruktury zlokalizowanej poza terenem placu budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub/i infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub/i infrastruktury. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę, 6) na czas wykonywania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania placu budowy i montażu zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt. 2-3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane tj. odpowiednio zabezpieczyć teren budowy, umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, 7) Wykonawca zobowiązuje się zorganizować plac budowy i montażu własnym staraniem i na własny koszt, zapewnić ochronę mienia, przestrzeganie warunków B.H.P. i p. poż. oraz utrzymać porządek na placu budowy, 8) wszystkie materiały, które zostaną użyte przez Wykonawcę do wykonania zamówienia muszą zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane być dopuszczone do obrotu i posiadać określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności dokumenty potwierdzające ocenę zgodności, 9) Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o ewentualnych trudnościach przed rozpoczęciem robót budowlanych i montażowych, 10) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia robót montażowych. Przy czym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą obecność na miejscu wykonywania zamówienia osoby wskazanej w ofercie jako pełniącej funkcję kierownika budowy, 11) Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w radach budowy w przypadku ich zwołania; przedstawicielem Wykonawcy na radach budowy jest kierownik budowy, 12) w terminie 3 dni od dnia wykonania całości przedmiotu zamówienia Wykonawca zgłasza Zamawiającemu pisemnie (faksem lub mailem) zakończenie wykonania przedmiotu zamówienia i gotowość do odbioru, 13) odebranie przedmiotu zamówienia nastąpi protokołem zdawczo - odbiorczym po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia, 14) Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru przedmiotu zamówienia w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 15, 15) przed przystąpieniem do odbioru Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kompletnej dokumentacji powykonawczej niezbędnej do przeprowadzenia odbioru końcowego i do jej dostarczenia Zamawiającemu przed przystąpieniem do odbioru końcowego całości przedmiotu zamówienia składającej się między innymi z: a) pisemnego oświadczenie kierownika budowy, że przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i z ofertą Wykonawcy, b) dokumentacji technicznej zamontowanych elementów (urządzeń) Placu Sportów Miejskich, c) certyfikatów, świadectw, deklaracji oraz innych dokumentów w tym oznakowania towarów, dotyczących zamontowanych materiałów, d) certyfikatów lub świadectw dla zestawu do ćwiczeń na świeżym powietrzu (urządzeń) potwierdzających zgodność urządzeń z aktualną normą PN-EN 1176-1:2009, e) dokumentów potwierdzających jakość wbudowanych materiałów, f) wszelkich niezbędnych pomiarów, w szczególności m.in.: pomiar geodezyjny powykonawczy, 16) jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że pomimo zgłoszenia wykonania przedmiotu zamówienia dostawa lub/i prace montażowe nie zostały zakończone lub Wykonawca nie wywiązał się z innych obowiązków, o których mowa w umowie, Zamawiający może odmówić odbioru, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin na zakończenie przedmiotu zamówienia; wyznaczenie tego terminu nie przedłuża umownego terminu wykonania zamówienia, 17) Wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmi za wady i gwarancji na przedmiot zamówienia na okres co najmniej 3 lat licząc od daty odbioru końcowego (okres zaoferowanej rękojmi za wady i gwarancji należy podać w pełnych miesiącach); w przypadku rozbieżności odnośnie warunków gwarancji pomiędzy dokumentacją projektową a SIWZ, zastosowanie mają postanowienia SIWZ; Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi zobowiązany będzie do wykonania przynajmniej raz w roku przeglądów gwarancyjnych zamontowanych urządzeń i elementów Placu Sportów Miejskich, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, przy udziale Zamawiającego i w terminie z nim ustalonym; koszt przeglądów należy uwzględnić w cenie oferty. W przypadku zaoferowania okresu rękojmi za wady i gwarancji mniejszej niż 36 miesięcy (3 lata) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy. 18) Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności w ramach rękojmi lub gwarancji nie później niż w ciągu 12 godzin od zgłoszenia żądań przez Zamawiającego w tym zakresie i do usunięcia usterki w uzgodnionym przez strony terminie, a w braku porozumienia między stronami w tym zakresie nie później niż w terminie 7 dni od zgłoszenia. 11. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 12. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a w stosunku do podwykonawców na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Wykonawca zobowiązany jest podać również nazwę (firmę) podwykonawcy. 13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za czynności wykonane przez podwykonawców, również za usterki gwarancyjne. 14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w całości realizacji zamówienia wskazanego w ust. 3. Z tytułu rezygnacji z realizacji części zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 15. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 16. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.41.00.00-5, 37.53.52.00-9, 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.11.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • 1 Move Sp. z o.o., ul. Morelowa 5/30, 80-174 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 70813,36 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 81253,26
·         Oferta z najniższą ceną: 81253,26 / Oferta z najwyższą ceną: 81253,26
·         Waluta: PLN.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 20.11.2014
Data udostępnienia informacji: 20.11.2014
Ostatnia aktualizacja: 20.11.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.11.2014 15:02 Dodanie informacji Maciej Zaborski